Tożsamość postępowania karnego i karnoskarbowego, a powaga rzeczy osądzonej

Krystyna Jolanta Szczechowicz

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Autorka porusza problematykę dopuszczalności prowadzenia postępowań o ten sam czyn w znaczeniu ontologicznym gdy ten sam sprawca został już prawomocnie osądzony w oparciu o inną ustawę karną. Taką możliwość przewidują przepisy prawa polskiego w odniesieniu do zbiegu idealnego. W systemie polskiego prawa karnego zbieg idealny funkcjonuje na gruncie prawa karnego skarbowego - art. 8 Kodeksu karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń art. 10 Kodeksu wykroczeń. Wątpliwości co do zgodności polskich regulacji w tym zakresie z Konstytucją i umowami międzynarodowymi zgłaszane są przez przedstawicieli doktryny.


Słowa kluczowe:

idealny zbieg przestępstw, tożsamość czynu, res iudicata


Artmiak G. J., O konstrukcji zbiegu idealnego – uwagi na tle Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., (I KZP 19/12), Wojskowy Przegląd Prawniczy 2015, nr 1.   Google Scholar

Błachnio – Parzych A., Glosa krytyczna do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r., K 45/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 1.   Google Scholar

Gałązka M., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 7, Legalis/el. 2021   Google Scholar

Giezek J., [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Warszawa 2012.   Google Scholar

Kadras P., Idealny zbieg przestępstw” jako problem teoretyczny, dogmatyczny i kryminalnopolityczny, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XVIII, z. 3/2014.   Google Scholar

Kadras P., Konstrukcja idealnego zbiegu a zakres zastosowania zasady rei iudicatae, Palestra 2011, nr 11-12.   Google Scholar

Kierska M., Marek T., Zasada ne bis in idem w kontekście orzecznictwa ETPCz, Monitor Prawniczy 2015, nr 21.   Google Scholar

Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2002.   Google Scholar

Sakowicz A., Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim, Białystok 2011.   Google Scholar

Warecka K., Strasburg: dwa postępowania o to samo przestępstwo z naruszeniem zakazu podwójnego karania lub sądzenia. Johannesson i inni przeciwko Islandii - wyrok ETPC z dnia 18 maja 2017 r., skarga nr 22007/11, Lex/el.2017.   Google Scholar

Zoll A., Zbieg przepisów ustawy w polskim prawie karnym, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, T. LX, 2/2013.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Szczechowicz, K. J. (2021). Tożsamość postępowania karnego i karnoskarbowego, a powaga rzeczy osądzonej. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6552

Krystyna Jolanta Szczechowicz 
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie