Interes spółki kapitałowej a przestępstwo karalnej niegospodarności

Tomasz Edward Oczkowski

UMK w Toruniu


Abstrakt

Artykuł dotyczy złożonych relacji między prawem karnym a prawem handlowym w aspekcie karnej ochrony interesów spółki kapitałowej. Jednym z kluczowych problemów interpretacyjnych jaki można tu dostrzec, to kwestia znaczenia  interesu spółki.  I dlatego zasadne jest dokonanie analizy, jak rozumie się pojęcie interesu spółki kapitałowej w prawie handlowym i czy wykładnia ta ma znaczenie przy wykładni znamion karalnej niegospodarności opisanej w art. 296  polskiego kodeksu karnego. W tym przecież przepisie interes majątkowy spółki jest chronionym dobrem. Dodatkowo dokona się analizy autonomiczności prawa karnego przy wykładni przepisów karnych ściśle powiązanych z przepisami z innych gałęzi prawa. Zostanie wykazane, że wykładnia interesu spółki w prawie handlowym jest wiążąca w procesie wykładni znamion przestępstwa niegospodarności. Natomiast z uwagi na złożoną strukturę przestępstwa, wykonanie bezprawnych uchwał wspólników nie musi oznaczać dokonania przestępstwa niegospodarności.


Słowa kluczowe:

interes spółki akcyjnej, interes akcjonariuszy, przestępcze działanie na szkodę spółki kapitałowej.


M. Gałązka, w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, wyd. 6, Warszawa 2019   Google Scholar

A. Jarocha, Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej, Toruń 2010   Google Scholar

A.Jaworska-Wieloch, Kilka uwag o potrzebie zachowania spójności pomiędzy prawem karnym a innymi dziedzinami prawa, Problemy Prawa Karnego 2018, t. 2 (28)   Google Scholar

J. Lachowski, T. Oczkowski, Odpowiedzialność karna członków kolegialnych organów spółek kapitałowych – zagadnienia wybrane, Prokuratura i Prawo 2006, nr 2   Google Scholar

D. Michta, Interes spółki a interes akcjonariuszy, w: Restrukturyzacja spółek handlowych zagadnienia konomiczne i prawne, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. A. Witosz, J. Wojtyła, Katowice 2011   Google Scholar

T. Oczkowski, Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych. Prawnokarne oceny i konsekwencje, Warszawa 2013   Google Scholar

T. Oczkowski, Interdyscyplinarność w tworzeniu i stosowaniu prawa karnego gospodarczego, w: Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. I. Sepioło, Warszawa 2012   Google Scholar

J. Potulski, w: Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, wyd. 5, Warszawa 2020   Google Scholar

M. Romanowski, Znaczenie sporu o metodę odczytywania pojęcia „interes spółki kapitałowej”, Przegląd Prawa Handlowego, lipiec 2015   Google Scholar

S. Sołtysiński, w: Prawo spółek kapitałowych, System Prawa Prywatnego pod red. S. Sołtysińskiego, red. tomu S. Sołtysiński, Warszawa 2010   Google Scholar

R. Stefanicki, Obowiązek lojalności członków organów spółki kapitałowej, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, nr 2 (19)/2019   Google Scholar

M. Wróbel, Lojalność członków organów kolegialnych w spółkach kapitałowych, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, nr 3 (24)/2020   Google Scholar

R. Zawłocki, Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004   Google Scholar

I. Zgoliński, w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, wyd. 3, Warszawa 2020   Google Scholar

S. Zółtek, Prawo karne w aspekcie subsydiarności, Warszawa 2009   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Oczkowski, T. E. (2021). Interes spółki kapitałowej a przestępstwo karalnej niegospodarności. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6574

Tomasz Edward Oczkowski 
UMK w Toruniu