Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w kontekście nadchodzących zmian legislacyjnych – kilka uwag

Paulina Pawluczuk-Bućko

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

Artykuł poddaje krótkiej analizie zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w porównaniu z rozwiązaniami zaproponowanymi w przygotowanym projekcie przez Rządowe Centrum Legislacyjne. Planowane zmiany legislacyjne wprowadzają wiele zasadniczych zmian w porównaniu z obowiązującą ustawą, co wymaga pochylenia się nad ich zasadnością. Celem artykułu  jest przybliżenie dyskusyjnych rozwiązań, które mogą stanowić pole do licznych trudności praktycznych na etapie stosowania ustawy. 


Słowa kluczowe:

podmioty zbiorowe, odpowiedzialność quasi-karna, przestępstwa gospodarcze, zmiany legislacyjne


Antoniak-Drożdż A., Zakres podmiotowy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, Prok.i Pr. 2007, nr 2.   Google Scholar

Bartosiewicz A., Kary i środki karne stosowane wobec podmiotów zbiorowych, ABC., Lex.   Google Scholar

Cieślak W., Co piszczy w ustawie?, O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, (w:) A. Adamski (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych, Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. L, Toruń 2012.   Google Scholar

Dąbrowski A. , Przejście odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary w przypadku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotu zbiorowego, ABC., Lex.,   Google Scholar

Dąbrowski A., Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego a odpowiedzialność sprawcy, ABC., Lex.   Google Scholar

Dąbrowski A., Przejście odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary w przypadku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotu zbiorowego, ABC. Lex.   Google Scholar

Filar M., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, (w:) A. Marek (red.), System Prawa Karnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010, s. 415.   Google Scholar

Furdzik D., Analiza kar i środków karnych w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary na tle prawnoporównawczym, Prok.i Pr. 2019, nr 5, s. 90.   Google Scholar

Furdzik D., Analiza kar i środków karnych w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary na tle prawnoporównawczym, Prok.i Pr. 2019, nr 5.   Google Scholar

Gałęski M. [w:] Babicz M., Gałęski M., Karlik P., Zawłocki R., Opinia Komisji Legislacyjnej NRA do rządowego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, s. 21–22 in.,   Google Scholar

dostępna na: http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane pliki/file-odpowiedzialnoscpodmiotow-26545.pdf.   Google Scholar

Habrat D., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz, LexisNexis 2014.   Google Scholar

Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, Dz. U. z 2008 r. Nr 165, poz. 1028.   Google Scholar

Krawczyk A., Gisman A., Criminal compliance jako środek zapobiegania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, MPH 2015, Nr 1.   Google Scholar

Nita B., Model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z czyny pod groźbą kary, Państwo i Prawo 2003, Nr. 6;   Google Scholar

Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości, Opracowania wieloletnie / Baza statystyczna / Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ms.gov.pl).   Google Scholar

Oficjalnej strona PwC Polska, Whistleblowing – fanaberia, dobra praktyka czy może istotny obowiązek? (pwc.pl).   Google Scholar

Pająk M., Urbanowicz K., Zawłocki R. (red.), Odpowiedzialność prawna o charakterze penalnym za delikty przeciwko środowisku naturalnemu, Warszawa 2020, Legalis.   Google Scholar

Projekt i uzasadnienie rządowego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, dostępne na: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1211-2019/$file/ 8-020-1211-2019.pdf;   Google Scholar

Trzaskowska-Machalska P., Ochrona sygnalistów przewidziana w projekcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii oraz projekcie ustawy o jawności życia publicznego oraz projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, PUG 2019, nr 3.   Google Scholar

ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz.U. z 2019 r., poz. 628.   Google Scholar

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, s. 22, druk sejmowy Nr 706 Sejmu IV kadencji.   Google Scholar

Wicher K., Zakres podmiotowy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojęcie podmiotu zbiorowego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r., Radca Prawny 2005, Nr 4;   Google Scholar

Wyrok TK z 3.11.2004 r., K 18/03, OTK-A 2004, nr 10, poz. 103.   Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 10 lipca 2007 r., I SA/Gd 565/07.   Google Scholar

Zachuta A., Specyfika odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Państwo i Prawo 2003, Nr. 11.   Google Scholar

Zawłocki R., Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego, Warszawa 2013.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Pawluczuk-Bućko, P. (2021). Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w kontekście nadchodzących zmian legislacyjnych – kilka uwag. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6578

Paulina Pawluczuk-Bućko 
Uniwersytet w Białymstoku