Pełnomocnik małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym - postulaty de lege ferenda.

Marta Małgorzata Flis-Świeczkowska

Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki


Abstrakt

The article is a kind of a response to the press conferences organised by the Ministry of Justice on the 21st February 2021 announcing, that Ministry of Justice had prepared complementary project of 21 changes in the legislation, make the law more child-friendly. The study contains numerous de lege ferenda demands concerning changes in the rules regulating the issue of representing a child in a criminal proceeding. The author proposes for example, simplification and harmonisation of issues of representation of minor victims, and thereby resignation from the participation of the guardian ad litem in the criminal proceeding, while introducing an instutution of mandatory attorney.


Słowa kluczowe:

małoletni pokrzywdzony, pełnomocnik, pełnomocnik obligatoryjny, kurator procesowy


Beisert M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Warszawa 2004, s. 15, 26-28.
Cora Ł., Przesłuchanie konfrontacyjne małoletniego w procesie karnym, Studia Prawnoustrojowe, nr 41, 2018.
Drozd A., Analiza wybranych aspektów funkcjonowania instytucji pełnomocnika w kontradyktoryjnym procesie karnym, (w:) Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, A. Lach (red.), Toruń 2014.
Drozd A., Realizacja interesów pokrzywdzonego w trybach konsensualnych, (w:) Z problematyki funkcji procesu karnego, T. Grzegorczyk (red.), J. Izydorczyk (red.), R. Olszewski (red.), Warszawa 2013.
Działocha K., Jarosz-Ukowska S., Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa, Warszawa 2013.
Flis-Świeczkowska M., Kurator procesowy jako pełnomocnik dziecka w procesie karnym? (w:) Prawo w służbie ochrony dzieci. Ustawodawstwo-Praktyka-Wyzwania, M. Różański (red. nauk.), Olsztyn 2020.
Flis-Świeczkowska M., Kurator procesowy jako podmiot reprezentujący małoletniego w postępowaniu karnym, (w:) Prawo w służbie ochrony dzieci. Ustawodawstwo-Praktyka-Wyzwania, M. Różański (red. nauk.), Olsztyn 2020.
Gil, Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym, Warszawa 2011.
Gostyński Z. (red.), Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego, Komentarz,Warszawa 2003.
Izdebska A., Pilarczyk K., Wykorzystanie seksualne dziecka. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 3, 2019.
Kulesza C., Rola pełnomocnika w ochronie praw pokrzywdzonego, (w:) Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształceniu polityki traktowania ofiar przestępstw, L. Mazowiecka (red.), Warszawa 2012.
Malarewicz-Jakubów J., Wybrane prawne aspekty przesłuchania małoletniego w charakterze świadka w postępowaniu karnym, Studia Prawnoustrojowe, nr 39, 2018.
Posnow W., Pełnomocnik w procesie karnym, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, Tom II, Wrocław 1997.
Stefański R. A., Nieukończenie przez oskarżonego 18 lat [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, LEX el.
Steinborn S., [w:] J. Grajewski, P. Rogoziński, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2016, art. 79.
Szpunar A., Stanowisko prawne pełnomocnika, NP 1949, nr 1-2.
Trocha O., Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 k.k. Raport z badań aktowych, Fundacja Dzieci Niczyje.
Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.
Włodarczyk J., Przemoc w rodzinie. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 3, 2019, s. 37, s. 43 i n.
Włodarczyk J., Przemoc wobec dzieci, Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 1, 2017.
Wójcik Sz., Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wyniki międzynarodowego badania "The Problem of Child Abuse", Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 4, 2013.
Wójcik Sz., Przemoc fizyczna wobec dzieci, Dziecko Krzydzone. Teoria, badania, praktyka, nr 2, 2012.
Zachuta A., Bezpłatna pomoc prawna z urzędu w procesie karnym (art. 78 § 1 k.p.k.), PS 2005, nr 7-8.
Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Flis-Świeczkowska, M. M. (2021). Pełnomocnik małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym - postulaty de lege ferenda. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6616

Marta Małgorzata Flis-Świeczkowska 
Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki