Zmiany w polityce karnej na przykładzie przestępstw narkotykowych. Za co karać użytkowników narkotyków?

Aleksandra Nowak

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


Abstrakt

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy zmian w polityce karnej na przykładzie przestępstw narkotykowych, a w szczególności przestępstwa posiadania narkotyków. Antynarkotykowa polityka karna oparta na surowych karach za posiadanie nawet nieznacznych ilości narkotyków nie przynosi pożądanych skutków. Kolejne zmiany wprowadzane do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie rozwiązały problemu. Co więcej, obowiązujące przepisy budzą wątpliwości co do ich zgodności z zasadami konstytucyjnymi. Wiele państw na świecie od kilku lat zmienia swoją politykę karną w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej np. zachowując kryminalizację podaży i popytu narkotyków, depenalizują czynności o charakterze konsumenckim. Dwadzieścia jeden lat doświadczeń z restrykcyjną antynarkotykową polityką kryminalną dowodzi, że należy rozważyć jej zmianę w Polsce w kierunku modelu profilaktycznego i terapeutycznego.


Słowa kluczowe:

polityka karna przestępstwa narkotykowe


M. Struzik, Przestępstwa związane z narkotykami. Próba zdefiniowania zjawiska, Serwis Informacyjny NARKOMANIA nr 2 (37) 2007, s. 5.   Google Scholar

K. Krajewski. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii; ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków, Alkoholizm i Narkomania 2007, T. 20, nr 4, s. 426.;   Google Scholar

M. Płatek, czy Polacy mogą brać narkotyki i co im za to grozi? (w:) Polityka narkotykowa – przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2009, s. 90-94;   Google Scholar

J. Vetulani, Myślimy, Przegląd, 12 – 18.05.2014, s. 18.   Google Scholar

A. Nowacka-Isaksson, Ostrzej przeciwko klientom prostytutek, https://www.rp.pl/Prawo-karne/307029997-Ostrzej-przeciwko-klientom-prostytutek.html, dostęp z dnia 08.04.2021 r.   Google Scholar

T. Dukiet – Nagórska. Terapia odwykowa w polskim prawie karnym – uwagi o modelu (w:) V. Konarska – Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.) Węzłowe problemy prawa karnego kryminologi i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Prorektorowi Andrzejowi Markowi. Warszawa 2010, s. 289   Google Scholar

M. Abucewicz. Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstytucjonalistycznej. Część pierwsza: okres międzywojenny. Alkoholizm i Narkomania 2006, T. 18, nr 3. s. 97 i n.   Google Scholar

M. Abucewicz, Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstytucjonalnej. Część druga: okres powojenny do 1968.1969. Alkoholizm i Narkomania 2006, T. 19, nr 1, s. 72-74   Google Scholar

K. Wasilewski, Kompot. Historia polskiej heroiny, https://www.focus.pl/artykul/kompot-czyli-heroina-prl, dostęp z dnia 08.04.2021 r.;   Google Scholar

M. Abucewicz. Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstytucjonalistyczne. Część trzecia, koniec lat 60 i lata 70. Alkoholizm i Narkomania 2006, T. 19, nr 2, s. 194   Google Scholar

M. Abucewicz, Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstytucjonalistycznej. Część czwarta: pierwsza połowa lat 80. Alkoholizm i Narkomania 2006, T. 19, nr 3, s. 288   Google Scholar

Ł. Domański, Odpowiedzialność karna za produkcję, posiadanie i obrót środkami odurzającymi. Prokuratura i Prawo 2006, nr 2, s. 44   Google Scholar

K. Krajewski. Sprawy o posiadanie narkotyków w praktyce sądów krakowskich, Raport z badań, Kraków 2008, s. 2-3;   Google Scholar

  Google Scholar

K. Krajewski, Problematyka Kryminalizacji posiadania środków odurzających i psychotropowych w ustawodawstwie polski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 7   Google Scholar

D. Wiszejko – Wierzbicka, Wstęp (w:) E. Kuźmicz, Z. Mielecka – Kubień, D. Wiszejko – Wierzbicka (red.), Karanie za posiadanie. Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – koszty, czas, opinie, warszawa 2009, s. 8.   Google Scholar

A. Piaczyńska. Posiadanie jako znamię czynu zabronionego. Prokuratura i Prawo 2010, nr 7-8, s 54 i n.   Google Scholar

A. Maraszek. Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 27 stycznia 2011r., IKZP 24/10, Lex/el. 2011   Google Scholar

B. Wilamowska. Nielegalne posiadanie (w:), P. Kładoczny (red.) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz do wybranych przepisów karnych, Warszawa 2013, s. 79-80   Google Scholar

K. Kmąk, Odstąpienie od rezultatów wykładni językowej w prawie karnym (na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08), Studenckie Zeszyty Naukowe 2019, Vol. XXII, nr 42, s. 79   Google Scholar

J. Sukiennik, Karanie z mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy wybranych teorii kary. Punishment under the law for the prevention of drug addiction from the perspective of selected theories of penalty Alcoholism and Drug Addiction, Volume 28, Issue 4, December 2015, Pages 251-260,   Google Scholar

M. Klinowski, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada proporcjonalności, Prokuratura i Prawo, 2 (2009), pp. 69-84   Google Scholar

M. Płatek, Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3420), s. 17   Google Scholar

P. Celińska-Chomiuk, Między represją, profilaktyką i terapią. Polityka narkotykowa w Polsce − kontekst prawny, społeczny i zdrowotny – cz. I, Serwis Informacyjny. Uzależnienia, nr 1/2019, s. 5-6   Google Scholar

https://mateuszklinowski.pl/2012/09/03/jak-ziobro-i-wroclaw-walcza-z-promocja-narkotykow/ dostęp z dnia 10.04.2021 r.   Google Scholar

European Drug Report. Trends and Developments 2020, s.18-19 https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf   Google Scholar

http://www.globalcommissionondrugs.org/reports dostęp z dnia 10.04.2021 r.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Nowak, A. (2021). Zmiany w polityce karnej na przykładzie przestępstw narkotykowych. Za co karać użytkowników narkotyków?. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6629

Aleksandra Nowak 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie