Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy


Abstrakt

Z przeprowadzonych badań Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że aż 41 % przedsiębiorców zgłasza trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zmiany dotyczącą między innymi określenia w kodeksie cywilnym zasad odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. W uzasadnieniu projektu podkreślono jednocześnie, że odpowiedzialność solidarna dotyczy całości zobowiązania i jest niezależna od czyjejkolwiek winy. W związku z nowelizacją miedzy innymi art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę. Przed nowelizacją odpowiedzialność względem podwykonawcy ciążyła tylko i przede wszystkim na wykonawcy. Odpowiedzialność inwestora, o której mowa w art. art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, jest powiązana z odpowiedzialnością wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy robót budowlanych, a jej podstawą jest umowa łącząca wykonawcę z podwykonawcą. Inwestor względem podwykonawcy odpowiadał tylko i wyłącznie, gdy jego udział był notyfikowany stosownym aneksem bądź umową, a także gdy wyraził zgodę na wykonanie konkretnych czynności przez podwykonawcę. Obecnie inwestor i wykonawca odpowiadają solidarnie względem podwykonawcy. W związku z tym należy poddać analizie poprzednią regulację oraz wprowadzone zmiany aby stwierdzić czy wprowadzone regulacje pozwalają na zapobieganie negatywnemu zjawisku nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności podwykonawców robót budowlanych przez generalnych wykonawców. Celem pracy jest wskazanie jak zmieniła się pozycja podwykonawcy oraz inwestora w światle wprowadzonej nowelizacji.Bibliografia:   Google Scholar

Ustawy:   Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.,   Google Scholar

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, Dz. U z 2017 r. poz. 933,   Google Scholar

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie – Kodeks cywilny, druk 888, http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/888.htm, dostęp 20.10.2020 r.,   Google Scholar

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, druk 1185, www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1185 dostep20.05.2019,   Google Scholar

Literatura:   Google Scholar

Bieluk J., Zadykowicz-Sokół K. Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilny i Prawie zamówień publicznych,   Google Scholar

Lackoroński B.,[w:] Kodeks cywilny, Osajda K.(red.), art. 6471 k.c.,   Google Scholar

Tanajewska R.,[w:] Kodeks cywilny Komentarz, J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Warszawa 2019, art. 6471,   Google Scholar

Strzępka J., Umowa o roboty budowlane, [w:] Prawo umów handlowych,. Stec M.(red.), Tom 5, Wyd. 5, C.H. Beck, Warszawa 2017,   Google Scholar

Szanciło T., [w:] Kodeks cywilny Komentarz, Załucki M. (red.), wyd. 2, art. 6471k.c.,   Google Scholar

Zagrobelny K., Wybrane problemy zgody inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo (art. 6471 § 2 k.c.), [w:] Przegląd Prawa i Administracji Tom C, część 1, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, p. r. Jabłońskiego Mariusza, Wyd. Uwr, Wrocław 2015,   Google Scholar

Zielińska E., Tytuł XVI Umowa o roboty budowlane, [w:] Komentarz kodeks cywilny Tom IV, Fras M., Habdas M. (red.), Warszawa 2018,   Google Scholar

Orzecznictwo:   Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 r., III CSK 152/10, LEX nr 1102865;   Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 r. VI ACa 1834/16, LEX nr 2620781,   Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 listopada 2018 r. I ACa 464/18, LEX nr 2596548,   Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z 29.04.2008 r., III CZP 6/08, OSNC 2008, nr 11, poz. 121., https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520463365 (dostęp: 2020-11-22 12:40),   Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2012 r., IV CSK 91/12, LEX nr 1275009,   Google Scholar

wyrok SN z dnia 22 grudnia 2005 r.; V CSK 45/05, niepubl,   Google Scholar

Inne:   Google Scholar

Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego, https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/dla_mediow/Raport_z_badania_sektora_budowlanego.pdf, dostęp 20.10.2020 r.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Rakowski, P. ., & Malarewicz-Jakubów, A. (2021). Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6677 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Paweł Rakowski 
https://orcid.org/0000-0003-1581-7163
Agnieszka Malarewicz-Jakubów 
https://orcid.org/0000-0001-5964-4546