Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy

Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0001-5964-4546

Paweł Rakowski

Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0003-1581-7163


Abstrakt

Z przeprowadzonych badań Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że aż 41 % przedsiębiorców zgłasza trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zmiany dotyczącą między innymi określenia w kodeksie cywilnym zasad odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. W uzasadnieniu projektu podkreślono jednocześnie, że odpowiedzialność solidarna dotyczy całości zobowiązania i jest niezależna od czyjejkolwiek winy. W związku z nowelizacją miedzy innymi art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę. Przed nowelizacją odpowiedzialność względem podwykonawcy ciążyła tylko i przede wszystkim na wykonawcy. Odpowiedzialność inwestora, o której mowa w art. art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, jest powiązana z odpowiedzialnością wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy robót budowlanych, a jej podstawą jest umowa łącząca wykonawcę z podwykonawcą. Inwestor względem podwykonawcy odpowiadał tylko i wyłącznie, gdy jego udział był notyfikowany stosownym aneksem bądź umową, a także gdy wyraził zgodę na wykonanie konkretnych czynności przez podwykonawcę. Obecnie inwestor i wykonawca odpowiadają solidarnie względem podwykonawcy. W związku z tym należy poddać analizie poprzednią regulację oraz wprowadzone zmiany aby stwierdzić czy wprowadzone regulacje pozwalają na zapobieganie negatywnemu zjawisku nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności podwykonawców robót budowlanych przez generalnych wykonawców. Celem pracy jest wskazanie jak zmieniła się pozycja podwykonawcy oraz inwestora w światle wprowadzonej nowelizacji.Bieluk J., Zadykowicz-Sokół K. Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilny i Prawie zamówień publicznych,   Google Scholar

Lackoroński B.,[w:] Kodeks cywilny, Osajda K.(red.), art. 6471 k.c.,   Google Scholar

Tanajewska R.,[w:] Kodeks cywilny Komentarz, J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Warszawa 2019, art. 6471,   Google Scholar

Strzępka J., Umowa o roboty budowlane, [w:] Prawo umów handlowych,. Stec M.(red.), Tom 5, Wyd. 5, C.H. Beck, Warszawa 2017,   Google Scholar

Szanciło T., [w:] Kodeks cywilny Komentarz, Załucki M. (red.), wyd. 2, art. 6471k.c.,   Google Scholar

Zagrobelny K., Wybrane problemy zgody inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo (art. 6471 § 2 k.c.), [w:] Przegląd Prawa i Administracji Tom C, część 1, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, p. r. Jabłońskiego Mariusza, Wyd. Uwr, Wrocław 2015,   Google Scholar

Zielińska E., Tytuł XVI Umowa o roboty budowlane, [w:] Komentarz kodeks cywilny Tom IV, Fras M., Habdas M. (red.), Warszawa 2018,   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Malarewicz-Jakubów, A., & Rakowski, P. . (2021). Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6677 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Agnieszka Malarewicz-Jakubów 
Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0001-5964-4546
Paweł Rakowski 
Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0003-1581-7163