Opinie biegłych do spraw ruchu drogowego i techniki samochodowej oraz trudności w ich ocenie. Próba praktycznego i syntetycznego uogólnienia

Kazimierz Pawelec

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach


Abstrakt

Problematyka oceny opinii biegłych w sprawach o wypadki drogowe od wielu lat nastręczała wielu trudności, które można było dostrzec obserwując w praktyce. Bezsporne było, że to biegli dostrzegali niedostatki materiału dowodowego, które uniemożliwiały opiniowanie. Ich jednak nie eksponowali, lecz przedstawiali różne wersje opinii wielokrotnie uzurpując sobie prawo do oceny dowodów, która absolutnie nie należała do ich kompetencji. Z kolei organy procesowe nie były w stanie dokonać oceny merytorycznej opinii z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy. Powyższe tworzyło swoistego kwadraturę koła, sytuację niejako bez wyjścia. Publikacja niniejsza porusza tego rodzaju problematykę, omawiając dogmatyczną oraz jurydyczną opinię biegłych opartą wyłącznie o art. 201 k.p.k. wskazując jednocześnie,że zasada swobodnej oceny dowodów, przy braku wiedzy fachowej może zwodzić. Następnie wskazuje na najczęściej popełniane błędy przez opiniujących, które to błędy wielokrotnie przenikały do postępowań karnych. Podsumowaniem publikacji były wnioski końcowe mające charakter postulatów de lege ferenda oraz de lege lata zmierzających do wyeliminowania wskazanej dysharmonii, a jednocześnie postulujących, aby biegłymi sądowymi były osoby o najwyższych kwalifikacjach.

 

 


Słowa kluczowe:

Biegli, specjaliści, podstawy opiniowania, materiał dowodowy, opiniowanie, ocena opinii, opinia niejasna, wewnętrznie sprzeczna, sprzeczność między opiniami, błędy w opiniowaniu, fachowa ocena opinii.

Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.   Google Scholar

Pawelec K. J., Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Warszawa 2016.   Google Scholar

Pawelec K. J., w: Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji, red. K. J. Pawelec, P. Krzemień, Warszawa 2020.   Google Scholar

Olężałek M., Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Warszawa 2020   Google Scholar

Wach W., Wiarygodność ustalenia przyczyny wypadku drogowego, PD 2008, nr 8.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Pawelec, K. (2021). Opinie biegłych do spraw ruchu drogowego i techniki samochodowej oraz trudności w ich ocenie. Próba praktycznego i syntetycznego uogólnienia. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6684 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Kazimierz Pawelec 
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach