Dematerializacja akcji spółek niepublicznych – ewolucja czy rewolucja?

Maciej Węgierski

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

Z dniem 1 marca 2021 roku doszło do dematerializacji akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo akcyjnych. Według ustawodawcy wprowadzona nowelizacja miała mieć charakter ewolucyjny, lecz wprowadzone normy prawne dokonują rewolucji w sposobie funkcjonowania spółek w zakresie rejestracji akcji poprzez wprowadzenie rejestru akcjonariuszy. Artykuł przedstawia wątpliwości co do skutków prawnych powstałych w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, w tym również w zakresie ich zgodności z Konstytucją. Wprowadzona nowelizacji wbrew twierdzeniom ustawodawcy nie ma charakteru ewolucyjnego, lecz rewolucyjny i nie została poprzedzona analizą jej wypływu na funkcjonowanie spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Równie krytycznie należy ocenić przekazanie quasi-władczych kompetencji na rzecz podmiotów prywatnych prowadzących rejestr akcjonariuszy bez wprowadzenia odpowiedniego systemu nadzoru sądowego.
M. Bączyk, M.H.Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, „Papiery wartościowe”, Kraków 2000;   Google Scholar

S. Grzybowski (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Warszawa 1981;   Google Scholar

A. Jakubiec, „Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna”, Łódź, 2014;   Google Scholar

A. Kappes, „Charakter prawny akcji jako papieru wartościowego”, Przegląd Prawa Handlowego nr 9/2016;   Google Scholar

M. Michalski, „Uwagi krytyczne w zakresie zniesienia anonimowości jako cechy konstytutywnej spółki akcyjnej”, Przegląd Prawa Handlowego nr 3/2020, Warszawa;   Google Scholar

W. Popiołek, „Rozporządzanie akcjami rejestrowymi spółek niepublicznych”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 5/2020, Warszawa;   Google Scholar

M. Romanowski, [w:] A. Szumański, „System prawa prywatnego”, Tom 18, Warszawa 2015;   Google Scholar

M. Stec, „System prawa handlowego. Prawo instrumentów finansowych”, Tom 4, Warszawa 2016;   Google Scholar

A. Szpunar, „Akcja jako papier wartościowy”, Państwo i Prawo, nr 11-12, 1993, Warszawa;   Google Scholar

A. Zwolińska- Doboszyńska, „Przymusowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy w świetle ostatnich zmian legislacyjnych”, Przegląd Prawa Handlowego nr 3/2020, Warszawa;   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Węgierski, M. (2021). Dematerializacja akcji spółek niepublicznych – ewolucja czy rewolucja?. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6795 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Maciej Węgierski 
Uniwersytet Łódzki