Pominięcie przez sąd drugiej instancji nowych faktów i dowodów przytoczonych przez interwenienta ubocznego, wstępującego do sprawy w trakcie postępowania apelacyjnego

Jarosław Szczechowicz

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski


Abstrakt

 Sytuacja procesowa interwenienta ubocznego jest determinowana stanem sprawy w chwili zgłoszenia interwencji. Wstąpienie interwenienta ubocznego nie niweczy w szczególności dotychczasowego postępowania i dokonanych w nim czynności, interwenient nie może również żądać powtórzenia tych czynności, chociażby uważał je za przeprowadzone wadliwie, lecz jest zobligowany przyjąć postępowanie w takim kształcie, w jakim znajduje się ono w chwili przystąpienia do strony. Stan sprawy w znaczeniu przyjętym w art. 79 zdanie pierwsze k.p.c. trzeba rozumieć szeroko, a wykładnia tego pojęcia powinna być prowadzona z uwzględnieniem faktu, że interwenient uboczny, do którego nie ma zastosowania art. 81 k.p.c., nie dochodzi ochrony własnych praw podmiotowych, lecz jest osobą trzecią, której rola sprowadza się do wspierania strony w dążeniu do uzyskania korzystnego dla niej wyroku. Ocena, czy dokonanie czynności procesowej jest dopuszczalne w konkretnym stanie sprawy nie może w związku z tym abstrahować od sytuacji procesowej strony, do której interwenient przystąpił. Nie chodzi zatem jedynie o to, by czynność procesowa była obiektywnie dopuszczalna na konkretnym etapie postępowania, lecz także o to, by była ona dopuszczalna dla strony, do której interwenient przystąpił, z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu postępowania. Zatem interwenient uboczny może korzystać tylko z takich uprawnień, które pozostają w dyspozycji strony w chwili dokonywania czynności przez interwenienta. Jeśli więc strona utraciła prawo do dokonania czynności na skutek upływu terminu lub z powodu zakończenia etapu postępowania, prawo takie traci także interwenient uboczny. Okoliczność, że interwenient uboczny przystąpił do strony dopiero na etapie postępowania apelacyjnego, a tym samym nie mógł wcześniej powołać faktu lub dowodu, nie wyklucza zatem pominięcia tego faktu lub dowodu na podstawie art. 381 k.p.c., jeżeli materiał ten byłby spóźniony i podlegałby pominięciu w razie powołania go samodzielnie przez stronę.


Słowa kluczowe:

interwenient uboczny, prekluzja dowodowa, apelacja, skarga kasacyjna

Literatura:   Google Scholar

Radkiewicz T., [w:] Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego, red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2021, s. 160.   Google Scholar

Zieliński A., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2012, s. 171.   Google Scholar

Orzecznictwo:   Google Scholar

wyrok SN z 24 lipca 1981 r., IV CR 252/81, OSNCP 1982, nr 2-3, poz. 34,   Google Scholar

uchwała SN z 28 kwietnia 1982 r., III CZP 12/82, OSNCP 1982, nr 11-12, poz. 165,   Google Scholar

wyrok SN z 6 kwietnia 2006 r., IV CSK 182/05 MoP 2006 nr 9, str. 457,   Google Scholar

uchwała SN z 19 kwietnia 2007 r., III CZP 162/06 OSNC 2008, Nr 5, poz. 47,   Google Scholar

wyrok SN z 9 maja 2007 r., II CSK 77/07 MoP 2007 nr 11, str. 587,   Google Scholar

uchwała SN z 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008, nr 6, poz. 55,   Google Scholar

wyrok SN z 4 marca 2008 r., IV CSK 481/07, Legalis nr 491937,   Google Scholar

wyrok SN z 3 lutego 2010 r., II CSK 455/09, OSNC 2010, nr 6, poz. 95,   Google Scholar

wyrok SN z 11 stycznia 2013 r., I CSK 275/12, Legalis nr 615856,   Google Scholar

postanowienie SN z 16 listopada 2017 r., V CSK 65/17, Legalis nr 1733720,   Google Scholar

wyrok SN z 8 lutego 2018 r., II CSK 462/17, OSNC-ZD 2018, nr C, poz. 48,   Google Scholar

wyrok SN z 20 września 2018 r., IV CSK 557/17, OSNC 2019, nr 7-8, poz. 82,   Google Scholar

wyrok SN z 14 grudnia 2018 r., I CSK 689/17, Legalis nr 1875435,   Google Scholar

wyrok SN z 14 lutego 2019 r., IV CSK 100/18, OSNC - Zb. dodatkowy 2020 nr B, poz. 26, str. 31,   Google Scholar

postanowienie Sądu Najwyższego z 6 marca 2019 r., I CSK 456/18, Legalis nr 1882638,   Google Scholar

wyrok SN z 9 sierpnia 2019 r., II CSK 551/18, Legalis nr 2488089,   Google Scholar

wyrok SN z 23 października 2020 r., I CSK 684/18, OSNC 2021/5/37.   Google Scholar

Akty prawne:   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.,   Google Scholar

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.,   Google Scholar

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z zm.,   Google Scholar

ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokura-tora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 75 ze zm.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Szczechowicz, J. . (2021). Pominięcie przez sąd drugiej instancji nowych faktów i dowodów przytoczonych przez interwenienta ubocznego, wstępującego do sprawy w trakcie postępowania apelacyjnego. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6831 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Jarosław Szczechowicz 
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski