Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2018 r., III CSK 403/16, dotycząca niedopuszczenia wspólnika do udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej jako przyczyny stwierdzenia nieważności podjętych uchwał

Sylwia Łazarewicz

Wydział Prawa i Administarcji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Abstrakt

Glosowany wyrok dotyczy stwierdzenia nieważności uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej, do udziału w którym bezzasadnie zostali niedopuszczeni przedstawiciele akcjonariusza mniejszościowego. Kwestia ta związana jest jednak z szerszym zagadnieniem o istotnym znaczeniu dla praktyki – możliwością skutecznego zaskarżenia wadliwej formalnie uchwały wspólników spółki kapitałowej, tj. przy podejmowaniu której doszło do naruszenia przepisów ustawowych normujących procedurę zwoływania i odbywania zgromadzeń wspólników.

Celem artykułu jest ustalenie czy bezzasadne niedopuszczenie wspólnika do udziału w zgromadzeniu, a przez to uniemożliwienie mu realizacji innych jego praw na zgromadzeniu, w szczególności udziału w dyskusji, prawa do informacji, czy wreszcie głosowania, wpływa lub choćby może mieć wpływ na treść i samo powzięcie uchwał. Czy też jednak o stwierdzeniu nieważności uchwały decyduje wyłącznie siła głosów niedopuszczonego do głosowania wspólnika.

Celem artykułu jest ustalenie czy bezzasadne niedopuszczenie wspólnika do udziału w zgromadzeniu, a przez to uniemożliwienie mu realizacji innych jego praw na zgromadzeniu, w szczególności udziału w dyskusji, prawa do informacji, czy wreszcie głosowania, wpływa lub choćby może mieć wpływ na treść i samo powzięcie uchwał. Czy też jednak o stwierdzeniu nieważności uchwały decyduje wyłącznie siła głosów niedopuszczonego do głosowania wspólnika.


Słowa kluczowe:

kodeks spółek handlowych, spółki kapitałowe, nieważność uchwały wspólników, wada formalna, udział w walnym zgromadzeniu


Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Wawer M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2019.   Google Scholar

Bilewska K., Uchybienia proceduralne w procesie podejmowania uchwał a ich zaskarżanie w świetle przepisów art. 83 nowego kodeksu cywilnego, [w:] T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012.   Google Scholar

Dąbrowska J., Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Warszawa 2016.   Google Scholar

Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020.   Google Scholar

Halaś J., Skutki niedopuszczenia akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu – glosa do wyroku SN z 6.06.2018 r., III CSK 403/16, „Glosa” 2021, nr 2.   Google Scholar

Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020.   Google Scholar

Nowacki A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tom II, Komentarz. Art. 227-300 KSH, Warszawa 2021.   Google Scholar

Oleszczuk K., Pozbawienie akcjonariusza prawa udziału w obradach jako przyczyna nieważności uchwały, dodatek, [w:] R.L. Kwaśnicki, P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2016-2018) – okiem praktyków, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 19.   Google Scholar

Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych, Tom IIB, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 227-300, Warszawa 2018.   Google Scholar

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. III, Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490, Warszawa 2013.   Google Scholar

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. II, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300, Warszawa 2014.   Google Scholar

Szumański A. (red.), System Prawa Handlowego, t. 2B, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2019.   Google Scholar

Uliasz R., Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, Warszawa 2018.   Google Scholar

Wajda D., Jeszcze o uchybieniach formalnych przy podejmowaniu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Warszawa 2018.   Google Scholar

Wajda D., Nieważność uchwały a niedopuszczenie akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu – glosa do wyroku SN z 6.06.2018 r., III CSK 403/16, „Glosa” 2020, nr 1.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29

Cited By /
Share

Łazarewicz, S. (2021). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2018 r., III CSK 403/16, dotycząca niedopuszczenia wspólnika do udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej jako przyczyny stwierdzenia nieważności podjętych uchwał. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6896

Sylwia Łazarewicz 
Wydział Prawa i Administarcji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie