Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACa 1413/16, dotycząca nieważności umowy spółki. Glosa częściowo aprobująca

Gabrielė van Blommestein
Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest glosa mająca na celu analizę wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, dotyczącego stwierdzenia braku nieważności umowy spółki w przypadku, gdy jeden z założycieli działał w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Na gruncie prawa polskiego ustawodawca nie przewidział możliwości stwierdzenia nieważności umowy spółki, lecz wyłącznie w okolicznościach wskazanych ustawowo możliwe jest jej rozwiązanie.

 

 


Słowa kluczowe:

prawo spółek, nieważność umowy spółki, rozwiązanie spółki, stan wyłączający świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, ograniczona zdolność do czynności prawnych, całkowite pozbawienie zdolności do czynności prawnych


Biedrawa P., Możliwość stwierdzenia nieważności umowy spółki z o.o. (statutu spółki akcyjnej) na podstawie art. 58 k.c. po upływie pięciu lat od rejestracji spółki, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 6.   Google Scholar

Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Herbet A., [w:] S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych, seria: System Prawa Prywatnego, t. 17 A, CH. Beck, Warszawa 2015.   Google Scholar

Kidyba A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.   Google Scholar

Księżak P., [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2013.   Google Scholar

Naworski J.P., [w:] T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł I. Przepisy ogólne. Tytuł II. Spółki osobowe, t. 1, LexisNexis, Warszawa 2010.   Google Scholar

Pazdan M., Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny, „Państwo i Prawo” 2001, nr 2.   Google Scholar

Potrzeszcz R., [w:] T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. 2, LexisNexis, Warszawa 2011.   Google Scholar

Sołtysiński S., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 1: Komentarz do artykułów 1–150, C.H. Beck, Warszawa 2006.   Google Scholar

Witosz A., Rozwiązanie i likwidacja spółek kapitałowych, LexisNexis, Warszawa 2014.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

van Blommestein, G. (2021). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACa 1413/16, dotycząca nieważności umowy spółki. Glosa częściowo aprobująca. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6939

Gabrielė van Blommestein