Zaległość podatkowa jako podstawa wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Maciej Lubiszewski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Celem artykułu jest ustalenie różnic zachodzących pomiędzy dwoma zbliżonymi do siebie podstawami wykluczenia z postępowania, określonymi w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 109 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych. Ustawa ta przewiduje ponad dwadzieścia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Część z nich ma charakter obligatoryjny, część – fakultatywny. Szczególnym przypadkiem jest zaległość podatkowa, która jest zarówno obligatoryjną (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp) jak i fakultatywną (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp) podstawą wykluczenia. O ile podstawa określona w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp zachodzi w przypadku zaległości podatkowych potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną, o tyle podstawa z art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp znajdzie zastosowanie w przypadku zaległości, które nie mają charakteru prawomocnego. Przesłanki te są więc komplementarne. Ich kumulacja w jednym postępowaniu może skutkować eliminacją z postępowania wykonawcy, który nawet w nieznaczny sposób nie wywiązał się ze swoich zobowiązań podatkowych. Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza art. 109 ust. 3, pozwala jednak na złagodzenie tych skutków. Ponadto przesłanka fakultatywna dopuszcza możliwość weryfikacji wykonawcy w oparciu o dokumenty organu podatkowego, a nie – jak to ma miejsce w przypadku przesłanki z art. 108 ust. 1 pkt 3 – wyłącznie w oparciu o oświadczenie własne wykonawcy.


Słowa kluczowe:

zamówienia publiczne, zaległość podatkowa, podstawa wykluczenia z postępowania, samooczyszczenie, podmiotowe środki dowodowe


• S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017   Google Scholar

• B. Brzeziński, Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym /w:/ R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001   Google Scholar

• W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018   Google Scholar

• H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020   Google Scholar

• W. Hartung, M. Bagłaj, T. Michalczyk, M. Wojciechowski, J. Krysa, K. Kuźma, Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015   Google Scholar

• A. Kowalczyk, Praktyczne aspekty stosowania instytucji self-cleaningu w zamówieniach publicznych, „Prawo zamówień publicznych” 2020, nr 4(67)   Google Scholar

• M. Lubiszewski, Dopuszczalność żądania zaświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem podatków lub składek w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, „Finanse Komunalne” 2018, nr 9   Google Scholar

• H. Nowak, M. Winiarz (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021   Google Scholar

• J. Pawelec (red.), Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Komentarz, Warszawa 2017   Google Scholar

• J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2019   Google Scholar

• M. Sieradzka (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018   Google Scholar

• I. Skubiszak-Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2017   Google Scholar

• A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Lubiszewski, M. . (2021). Zaległość podatkowa jako podstawa wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6941 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Maciej Lubiszewski 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie