Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariusza publicznego z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej

Anna Franusz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Niniejsza publikacja poświęcona jest zagadnieniu odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, którzy przy wykonywaniu władzy publicznej rażąco naruszyli prawo, wywołując tym szkodę majątkową, do której naprawienia zobowiązany był Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Materię tę objęto przedmiotem regulacji ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, zaś u podstaw jej uchwalenia legło słuszne założenie, że: po pierwsze - budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego wymagają ochrony przed bezprawnym działaniem funkcjonariuszy publicznych, po drugie - świadomość bycia pociągniętym do odpowiedzialności majątkowej przyczyni się do wykazywania przez funkcjonariuszy większej troski w zakresie czynności będących emanacją wykonywanej przez nich władzy państwowej.

Celem podjęcia przedmiotowych rozważań jest przedstawienie genezy interesującej nas odpowiedzialności oraz przede wszystkim analiza kwestii proceduralnych, związanych z wytoczeniem przez prokuratora - na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - powództwa odszkodowawczego przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

 

Przedmiotowe rozważania obejmują problematykę dotyczącą genezy interesującej nas odpowiedzialności oraz przede wszystkim kwestie proceduralne, związane z wytoczeniem przez prokuratora  - na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - powództwa odszkodowawczego przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.Bagińska E. [w:] E. Bagińska, J. Parchomiuk, System Prawa Administracyjnego. Tom 12 Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, Warszawa 2010;   Google Scholar

Bielska-Brodziak A., Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz. LEX/el. 2011   Google Scholar

Dzienis P., Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej, Warszawa 2006’   Google Scholar

Etel L. [w:] R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, L. Etel, Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021;   Google Scholar

Franusz A., Dokonywanie czynności dyspozytywnych o charakterze materialnym w procesie z powództwa prokuratora na rzecz oznaczonej osoby, „Prokuratura i Prawo” 2016, Nr 9;   Google Scholar

Huchla A. [w:] H. Dzwonkowski, C. Kosikowski, A. Huchla, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2003   Google Scholar

Olejniczak A., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2014, LEX/el.;   Google Scholar

Płażek S., Szczególna odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych według ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, „Finanse Komunalne” 2011 Nr 10;   Google Scholar

Rakoczy B., Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz, LexisNexis 2021   Google Scholar

Safjan M, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Warszawa 2009;   Google Scholar

Skoczylas J. J., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną, Warszawa 2005;   Google Scholar

Staniszewska L., Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wydaniem prawomocnego orzeczenia sądowego – ocena nowelizacji, „Monitor Prawniczy” 2011, Nr 7;   Google Scholar

Szczepaniak J., Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001;   Google Scholar

Szpunar A., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy, Warszawa 1985.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Franusz, A. (2021). Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariusza publicznego z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6952 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Anna Franusz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie