Postępowanie skargowe w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Małgorzata Szalewska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstrakt

Postępowanie skargowe o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych stanowi jurysdykcyjne postępowanie administracyjne ukierunkowane na ochronę indywidulanych praw podmiotu skarżącego, poprzez rozstrzygnięcie jego skargi na naruszenie prawa oraz podjęcie przez właściwy organ środków naprawczych  niwelujących skutki naruszeń zarówno w odniesieniu do sytuacji prawnej podmiotu skarżącego, jak i interesu publicznego. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kluczowych elementów jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, uregulowanego w rozdz. VII uodo, co pozwala na ustalenie jego specyfiki i ewentualnych odrębności. Na kształt przedmiotowego postępowania zasadniczy wpływ ma współstosowanie unijnych i krajowych norm proceduralnych, w tym subsydiarne zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego. Tak ukształtowane postępowanie odpowiada modelowi klasycznego administracyjnego postępowania administracyjnego z wyraźnie jednak zaznaczonymi odrębnościami determinowanymi realizacją prawa materialnego ochrony danych osobowych, co jest szczególnie widoczne w sposobie rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej.


Słowa kluczowe:

postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych, RODO, skarga


Abu Gholeh M., Pozycja ustrojowa organu nadzorczego ochrony danych osobowych na przykładzie Polski, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 4.   Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.   Google Scholar

Błażewski M., Behr J., Środki prawne ochrony danych osobowych, seria E-monografie Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 124, Wyd. UWr, Wrocław 2018.   Google Scholar

Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Hoc S., Nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 1.   Google Scholar

Jay R., Guide to the General Data Protection Regulation, A Companion to Data Protection Law and Practice, 4th edition, London 2017.   Google Scholar

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.   Google Scholar

Kołecki M., Nowicki J.E., Tajemnica przedsiębiorstwa, „Monitor Zamówień Publicznych” 2018, nr 2.   Google Scholar

Kulesza M., Odpłatny charakter „darmowych” usług Facebooka, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2020, nr 4.   Google Scholar

Lubasz D. (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Łuczak J., [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Łuczak K., Wpływ kodeksu postępowania administracyjnego UE na zasadę autonomii proceduralnej państw członkowskich, [w:] J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postepowania administracji Unii Europejskiej, Inst. Wydaw. EuroPrawo, Warszawa 2017.   Google Scholar

Małobęcka I., Prawna ochrona konsumenta w sieci na przykładzie zagadnienia darmowych usług platform internetowych, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 3.   Google Scholar

Małobęcka-Szwast I., Naruszenie prawa ochrony danych osobowych jako nadużycie pozycji dominującej? Postępowanie Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 8.   Google Scholar

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, Toruń 2013.   Google Scholar

Sibiga G., Skarga do organu nadzorczego oraz jej rozpatrzenie według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Postępowanie w przedmiocie skargi osoby, której dane dotyczą, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2017, nr 4.   Google Scholar

Wilbrandt-Gotowicz M., Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Zygmuntowski J.J, Wawrzyniak B., Ekonomiczna wartość danych a ochrona użytkowników – konsumentów na cyfrowych platformach, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2020, nr 7.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Szalewska, M. (2021). Postępowanie skargowe w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7057

Małgorzata Szalewska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu