Kwalifikacja obiektu budowlanego jako wiata a reglamentacja jego budowy

Katarzyna Małysa-Sulińska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Abstrakt

Zasadą jest, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od tej zasady, wskazując roboty budowlane niewymagające uzyskania przedmiotowego pozwolenia. W niniejszym artykule poddano analizie te przepisy i wskazano, które z nich mogą mieć zastosowanie do budowy obiektów budowlanych kwalifikowanych jako wiata. W związku z tym wyszczególniono cechy obiektu kwalifikowanego jako wiata, a także wskazano, iż zalicza się on do kategorii obiektów budowlanych opisanych jako budowle albo – przy założeniu spełnienia dodatkowych przesłanek – obiekty małej architektury.


Słowa kluczowe:

prawo budowlane, cechy wiaty, obiekt budowlany, budowla, budynek, obiekt małej architektury


Adamiak B., G. Łaszczyca, A. Matan, K. Sobieralski (red.), Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Warszawa 2019, Lex.   Google Scholar

Asman T., Niewiadomski Z., [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.   Google Scholar

Despot-Mładanowicz A., [w:] Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2021, Lex.   Google Scholar

Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, PWN, Warszawa 2003.   Google Scholar

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/dach.html.   Google Scholar

Kosicki A., [w:] A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2021, Lex.   Google Scholar

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.   Google Scholar

Małysa-Sulińska K., Kwalifikacja obiektu budowlanego jako budynku w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane przesłanką pozytywną objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem budynku rolniczego od ognia i innych zdarzeń losowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2021, nr 3.   Google Scholar

Małysa-Sulińska K., Postępowania w sprawach inwestycyjno-budowlanych, [w:] A. Matan (red.), Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, seria: System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.   Google Scholar

Małysa-Sulińska K., Przesłanki wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, „Casus” 2020, nr 98/99.   Google Scholar

Małysa-Sulińska K., Reglamentacja robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, „Casus” 2015, nr 77.   Google Scholar

Niewiadomski Z., (red.), Prawo budowlane. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.   Google Scholar

Ostrowska A., [w:] A. Gliniecki (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Repelewicz A., Regulska K., Dachy: geometria i konstrukcja, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.   Google Scholar

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/wiata;2535588.   Google Scholar

Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2007.   Google Scholar

Sobieralski K., Milczące załatwienie sprawy, [w:] B. Adamiak (red.), Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym, seria: System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 2, cz. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Szolginia W., Architektura, Sigma Not, Warszawa 1992.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Małysa-Sulińska, K. (2021). Kwalifikacja obiektu budowlanego jako wiata a reglamentacja jego budowy . Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7094

Katarzyna Małysa-Sulińska 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie