Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w zakresie przestępstw związanych z terroryzmem. Uwagi na tle implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541

Natalia Daśko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstrakt

Na szczeblu Unii Europejskiej już dawno zwrócono uwagę, że transgraniczny charakter terroryzmu wymaga podejmowania współpracy między państwami członkowskimi nie tylko na poziomie skoordynowania działań między właściwymi agencjami, czy organami, ale także na poziomie legislacyjnym, zwłaszcza prawnokarnym, tak by zakres penalizacji w tym obszarze był możliwie jak najbardziej zbliżony. Celem artykułu jest analiza sprawozdania Komisji Europejskiej z 2020 r. dotyczącego transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzję Rady 2005/671/WSiSW w zakresie w jakim dotyczy Polski, a także ocena nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 kwietnia 2021 r., dokonana pod kątem jej niezbędności do celu jaki postawił sobie projektodawca, czyli pełnej transpozycji dyrektywy 2017/541. Dokonane w artykule analizy uprawniają do stwierdzenia, że ustawodawca nadal nie dokonał pełnej transpozycji dyrektywy (UE) 2017/541, a dodatkowo powołując się na konieczność walki z terroryzmem, istotnie zmodyfikował szereg instytucji prawa procesowego do których nie odnosi się dyrektywa, i które nie mają bliższego związku z tym zagadnieniem. Jednakże zmiany wprowadzone do Kodeksu karnego uznać należy nie tylko za konieczne i uzasadnione, ale także najpilniejsze w kontekście dotychczasowych luk w polskim porządku prawnym.


Słowa kluczowe:

prawo karne, terroryzm, prawo unijne, przestępstwa o charakterze terrorystycznym, transpozycja


Burdziak K., Definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym przewidziana w polskim Kodeksie karnym w świetle rozwiązań Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych – raport z projektu badawczego, Inst. Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021.   Google Scholar

Hara M., Recent Council of Europe and European Union legislation on preventing terrorism and its impact on the criminal law of Member States the example of Poland, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2019, t. 52.   Google Scholar

Lach A., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. trzecie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Kulik M., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, 2021, Lex.   Google Scholar

Mozgawa M., [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, 2021, Lex.   Google Scholar

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu z 11 maja 2021, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20do%20PrzewodniczC4%85cego%20Komisji%20Ustawodawczej%20Senatu%2011%20   Google Scholar

maja%202021.pdf.   Google Scholar

Sprawozdanie Komisji Dla Parlamentu Europejskiego i Rady, COM(2020) 619 final, Bruksela 2020.   Google Scholar

Wiak K., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. siódme, C.H. Beck, Warszawa 2021, Legalis.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Daśko, N. (2021). Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w zakresie przestępstw związanych z terroryzmem. Uwagi na tle implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7131

Natalia Daśko 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu