Prawno-kryminologiczne rozważania na temat katastrof w ruchu drogowym

Aneta Łyżwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu było przybliżenie, w wybranych aspektach, problematyki katastrof w ruchu drogowym w perspektywie prawno-kryminologicznej. Opracowanie składa się z dwóch warstw treściowych, tj. części dogmatycznej oraz studium przypadku. Ukazując istotę występku z art. 173 k.k., niezbędne było scharakteryzowanie jego znamion. W dalszej kolejności autorka przeszła do omówienia najistotniejszych czynności dowodowych realizowanych na etapie śledztwa przez organy procesowe, szczególny akcent kładąc na problematykę oględzin miejsca zdarzenia. Mając na uwadze skomplikowany charakter postępowania dowodowego prowadzonego przez organy ścigania na skutek zaistnienia rzeczonego przestępstwa, zaproponowano również postulaty rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności realizowanych (najczęściej w trybie art. 308 k.p.k.) czynności procesowych. Rozważania zostały wzbogacone o studium przypadku katastrofy drogowej zaistniałej w Nowym Mieście nad Pilicą, którego dokonano w oparciu o analizę materiałów zgromadzonych w aktach przeprowadzonego w tej sprawie śledztwa.  


Słowa kluczowe:

prawo, katastrofa drogowa, dochodzenie, zabezpieczenie dowodów, oględziny, dowody rzeczowe, ślady


Błoński M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2012 r., II KK 313/11, 2013, Lex.   Google Scholar

Buchała K., Niektóre problemy wykładni znamion przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 11–12.   Google Scholar

Buchała K., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1961.   Google Scholar

Buchała K., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1973.   Google Scholar

Budyn-Kulik M., [w:] M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Bojarski M. (red.), Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, wyd. ósme, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.   Google Scholar

Grzelak B., Solarz A. (red.), Ślady. Metodyka ujawniania i zabezpieczania śladów oraz pobierania materiału porównawczego, Wyd. Zakładu Krymianlistyki KG MO, Warszawa 1967.   Google Scholar

Gadecki B., Komentarz do rozdziału XXI, [w:] M. Banaś-Grabek, B. Gadecki, J. Karnat, A. Łyżwa, R. Łyżwa, Kodeks karny. Część szczególna art. 148–251, C.H. Beck, Warszawa 2020.   Google Scholar

Górniok O., [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2010.   Google Scholar

Gurgul J., O organizacyjnych i psychologicznych problemach oględzin miejsca z perspektywy doświadczeń praktyka, „Problemy Kryminalistyki” 2010, nr 269.   Google Scholar

Kędzierska G., Pływaczewski W. (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UWM, Olsztyn 2010.   Google Scholar

Kochanowski J., Przestępstwa i wykroczenia drogowe. Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1991.   Google Scholar

Kotowski W., Z problematyki postępowań w sprawach o wypadki drogowe, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 6.   Google Scholar

Kotowski W., Policyjne czynności na miejscu wypadku drogowego, „Palestra” 2012, nr 5–6.   Google Scholar

Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221, t. 1, Legalis.   Google Scholar

Łyżwa A., Tokarski M., Katastrofy w transporcie kolejowym. Ujęcie prawnokarne, Wyd. UWM, Olsztyn 2020.   Google Scholar

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.   Google Scholar

Piórkowska-Flieger J., Komentarz do art.173 k.k., [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.   Google Scholar

Schaff L., Zakres i formy postępowania przygotowawczego, PWN, Warszawa 1961.   Google Scholar

Stefański R.A., Ustawa – Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.   Google Scholar

Stefański R.A., [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2010.   Google Scholar

Wojciechowski J., Kodeks karny: komentarz, orzecznictwo, Librata, Warszawa 2000.   Google Scholar

Ważny A., Znamiona przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, „Prawo na Drodze” 2014, nr 11.   Google Scholar

Zubańska M., Nowe technologie w kryminalistyce. Aspekty prawne i kryminalistyczne, Pracowania Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2019.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Łyżwa, A. (2021). Prawno-kryminologiczne rozważania na temat katastrof w ruchu drogowym. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7181

Aneta Łyżwa 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie