Zdalne posiedzenia aresztowe w trybie art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Piotr Misztal

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

Artykuł przedstawia e-posiedzenia aresztowe odbywające się na podstawie art. 250 3b-3f kodeksu postępowania karnego. Powyższe regulacje pojawiły się w polskim procesie karnym w dniu 24 czerwca 2020 r. Celem artykułu jest zaprezentowanie najistotniejszych mankamentów e-posiedzeń aresztowych oraz zaproponowanie zmian, które dostosują go do zasady rzetelnego procesu karnego. Dotychczas tematyka ta nie była przedmiotem szerszego zainteresowania przedstawicieli nauki prawa karnego procesowego. W opracowaniu zaprezentowano ratio legis e-posiedzeń, warunki zastosowania instytucji, oceniono e-posiedzenia w kontekście prawa oskarżonego do sądu oraz prawa do obrony. Autor uwzględnił przy tym najistotniejsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do możliwości podejmowania czynności procesowych na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku. W artykule zaprezentowano postulaty de lege ferenda pod adresem ustawodawcy, celem ulepszenia tej instytucji. Autor proponuje doprecyzowanie przesłanek, które legitymują sąd do przeprowadzenia posiedzenia zdalnego. Obecnie decyzja w tym przedmiocie jest zależna od władzy uznaniowej sądu. W artykule zwrócono również uwagę, że obecnie regulacje prawa procesowego nie zapewniają oskarżonemu prawa do poufnego kontaktu oskarżonego z obrońcą celem ustalenia linii obrony.


Słowa kluczowe:

prawo karne procesowe, proces karny, e-posiedzenia aresztowe, prawo oskarżonego do sądu, prawo oskarżonego do obrony, rzetelny proces karny


Koper R., Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185c k.p.k., „Przegląd Sądowy” 2019, nr 5.   Google Scholar

Kurowski M., Sydor P., „Śledcze” czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym w aspekcie praktycznym, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 1.   Google Scholar

Lach A., Udział oskarżonego w czynnościach procesowych w drodze videokonferencji, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 9.   Google Scholar

Nowicki M.A., Sakhnovskiy przeciwko Rosji – wyrok ETPC z dnia 2 listopada 2010 r., skarga nr 21272/03, [w:] Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Misztal, P. (2021). Zdalne posiedzenia aresztowe w trybie art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7188

Piotr Misztal 
Uniwersytet Łódzki