Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w procesie karnym

Radosław Olszewski

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problematyka cofania aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Rozwiązania te zostały przyjęte ustawą z 27 września 2013 r. i obowiązują od 1 lipca 2015 r. Omawiane są podstawy, warunki i terminy wydania tej decyzji procesowej. Istotną kwestią są jej procesowe konsekwencje dla oskarżonego i pokrzywdzonego. Rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych wiąże się z gwarancyjną sferą postępowania karnego odnośnie do pozycji, celów i możliwości ich osiągania przez tych uczestników procesu. Sposób procedowania w sferze cofania przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia i uwzględnianie interesów oskarżonego i pokrzywdzonego powinny być postrzegane przez pryzmat rzetelności procesu karnego. Zagadnienia te wiążą się z realizacją naczelnych zasad procesowych, przede wszystkim skargowości, kontradyktoryjności, legalizmu i prawa do obrony.


Słowa kluczowe:

oskarżyciel publiczny, akt oskarżenia, cofanie aktu oskarżenia, oskarżony, pokrzywdzony, postępowanie karne


Błoński M., Najman B., Umorzenie postępowania wskutek cofnięcia aktu oskarżenia, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014, nr 94.   Google Scholar

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, PWN, Warszawa 1984.   Google Scholar

Dudka K. (red.), Kodeks postępowania karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Dudka K., Paluszkiewicz H., Postępowanie karne, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.   Google Scholar

Gajewska-Kraczkowska, B.T. Bieńkowska (red.), Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.   Google Scholar

Gruszecka D., Kremens K., Nowicki K., Skorupka J., Proces karny, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2014.   Google Scholar

Herzog A., Bezstronność prokuratora – uwagi na marginesie artykułu K. Zgryzka, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 11.   Google Scholar

Koper R., Marszał K., Zagrodnik J., Zgryzek K., Proces karny, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Kulesza C, Zasada skargowości, [w:] P. Wiliński (red.), Zasady procesu karnego, seria: System Prawa Karnego Procesowego, t. 3, cz. 1, Warszawa 2014.   Google Scholar

Kruk E., Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym, Wyd. UMCS, Lublin 2016.   Google Scholar

Kurowski M., Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Kurowski M., Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego a prawo pokrzywdzonego do sądu, [w:] C. Kulesza, A. Sakowicz (red.), Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013–2018 w świetle standardów rzetelnego procesu, Temida2, Białystok 2019.   Google Scholar

Kurowski M., Wpływ zmian w zakresie prawa dysponowania skargą przez oskarżyciela publicznego na wybrane zasady procesowe, [w:] M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska (red.), Istota i zasady procesu karnego. 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa   Google Scholar

Olszewski R., Z problematyki zasady skargowości i unormowań dotyczących funkcjonowania prokuratury, [w:] M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska (red.), Istota i zasady procesu karnego. 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020.   Google Scholar

Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.   Google Scholar

Świecki D., Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela w postępowaniu karnym skarbowym, [w:] T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Wiliński P. (red.), Polski proces karny, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Olszewski, R. (2021). Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w procesie karnym. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7193

Radosław Olszewski 
Uniwersytet Łódzki