Pomoc publiczna dla przedsiębiorców wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych

Kamil Olczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Istotą pomocy publicznej jest jakiekolwiek świadczenie udzielone na rzecz przedsiębiorcy przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych w dowolnej formie, poprzez zwiększenie wydatków lub zmniejszenie przychodów ze strony państwa, które łączy się z przyznaniem temu beneficjentowi korzyści, których nie mógłby uzyskać w ramach normalnej działalności gospodarczej. Pomoc taka jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej w zakresie w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi, a także gdy zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji. Celem artykułu jest wskazanie na sytuacje, w których udzielenie pomocy publicznej jest dozwolone, a następnie dokonanie oceny czy pomoc publiczna udzielona producentom energii ze źródeł odnawialnych może stanowić dozwoloną pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Warunkiem zastosowania określonego środka jako pomocy publicznej jest jego klasyfikacja. Państwa członkowskie przyznając pomoc publiczną na energię ze źródeł odnawialnych, powołują się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju konkurencji, efektywności ekonomicznej, uwzględniania wymogów ochrony środowiska oraz równoważenia interesów przedsiębiorców i odbiorców energii.  Obejmuje to wspieranie przedsiębiorstw produkujących energię ze źródeł odnawialnych.


Słowa kluczowe:

prawo, pomoc publiczna, odnawialne źródła energii, instrument finansowy, bezpieczeństwo energetyczne


Blicharz R, Pawełczyk M., Przedsiębiorca czyli kto?, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 3.   Google Scholar

Czarnecka M., Ogłódek T. (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o Odnawialnych źródłach energii. Ustawa o mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020.   Google Scholar

D`Sa R.M., European Community Law on State Aid, Sweet&Maxwell, London 1998.   Google Scholar

Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2002.   Google Scholar

Hancher L., Ottervanger P.J., Slit J., E.C. State Aids, Sweet&Maxwell, London 1999.   Google Scholar

Kopeć A., Pomoc publiczna w dobie pandemii COVID-19, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2021, nr 1(10).   Google Scholar

Krieglstein F., Renewable Energy Schemes and EC State Aids Provisions, „European Environmental Law Review” 2001, nr 2.   Google Scholar

Królikowska-Olczak M., Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2002, t. VI.   Google Scholar

Królikowska-Olczak M., Pomoc publiczna jako instrument prawny oddziaływania na gospodarkę, [w:] A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, C.H. Beck, Warszawa 2016.   Google Scholar

Marquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, LexisNexis, Warszawa 2007.   Google Scholar

Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.   Google Scholar

Nykiel-Mateo A., Pomoc publiczna a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.   Google Scholar

Olczak K., Odnawialne źródła energii jako przesłanka bezpieczeństwa publicznego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2020, nr 117.   Google Scholar

Pawełczyk M., [w:] A. Powałowski (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.   Google Scholar

Postula I. Werner A., Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa 2008.   Google Scholar

Sieradzka M., Podstawowe zasady obowiązujące przy podejmowaniu, wykonywaniu oraz zakończeniu działalności oraz ich wpływ na sytuację prawna przedsiębiorcy, [w:] M. Sieradzka (red.), Ustawa 16.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców – analiza i   Google Scholar

ocena najważniejszych przepisów, „Monitor Polski” 2018, nr 13 – dodatek.   Google Scholar

Sieradzka M., Zdyb M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.   Google Scholar

Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.   Google Scholar

Wierzbowski M. (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Wrześniewski P., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Komentarz do Ustawy, Warszawa 2010.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Olczak, K. (2022). Pomoc publiczna dla przedsiębiorców wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.7794

Kamil Olczak 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie