Problematyka przestępstw o marginalnym znaczeniu praktycznym na przykładzie przestępstwa dzieciobójstwa

Katarzyna Karolina Borkowska

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie


Abstrakt

Przestępstwo stypizowane w art. 149 k.k. jest przestępstwem o marginalnym znaczeniu praktycznym – w ostatnich kilkunastu latach liczba dzieciobójstw stanowi odsetek promila liczby przestępstw stwierdzonych w Polsce. Jednocześnie przypadki dzieciobójstw zwykle spotykają się z szerokim zainteresowaniem społecznym. W polskiej ustawie dzieciobójstwo stanowi uprzywilejowany typ zabójstwa ze względu na przeżycie psychiczne kobiety, spowodowane procesem porodu. Wśród doktryny prawniczej i w dyskursie publicznym – wobec coraz większej świadomości społeczeństwa dotyczącej prokreacji, powszechnego dostępu do metod planowania rodziny oraz minimalizacji potępienia ciąż pozamałżeńskich – pojawiają się liczne głosy o braku zasadności utrzymywania dzieciobójstwa w systemie prawa. Wskazać w tym kontekście należy, że poszczególne ustawodawstwa różnie traktują przestępstwo dzieciobójstwa. Część z nich nie wyodrębnia tego czynu jako delictum sui generis, inne państwa przewidują za zabicie dziecka odpowiedzialność w typie kwalifikowanym albo uprzywilejowanym, z tą różnicą, że przesłanki, od których zależy złagodzenie odpowiedzialności karnej, są rozmaite.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka przestępstw o marginalnym znaczeniu praktycznym, przy czym jako przykład obrano przestępstwo dzieciobójstwa. Za cel badań przyjęto wykazanie, że treść normatywna przestępstwa dzieciobójstwa nie odpowiada jego treści kryminologicznej. W referacie przeanalizowano znamiona przestępstwa dzieciobójstwa oraz przytoczono dane statystyczne obrazujące skalę zjawiska. Następnie dokonano porównania polskiej regulacji z wybranymi unormowaniami zagranicznymi. Najważniejsze wnioski wypływające z pracy są takie, że przepis art. 149 k.k. nie obejmuje swoją dyspozycją wszystkich czynników, które w rzeczywistości prowadzą do zabójstw noworodków, co nasuwa pytania o aktualność regulacji wobec potrzeb współczesności oraz stanowi przyczynek do formułowania postulatów de lege ferenda.


Słowa kluczowe:

prawo karne, dzieciobójstwo, przestępstwo zanikające, derogacja przepisu karnego, odrębny typ przestępstwa


Abou-Salah M., Gnubash R., The prevalence of early postpartum psychiatric morbidity in Dubai: a transcultural perspective, „Acta Psychiatrica Scandinavica” 1997, nr 5.   Google Scholar

Andrejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz, PWN, Warszawa 1986.   Google Scholar

Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, PWN, Warszawa 1989.   Google Scholar

Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1987.   Google Scholar

Borkowska K.K., Przestępstwo dzieciobójstwa w ujęciu komparatystycznym, C.H. Beck, Warszawa 2020.   Google Scholar

Borkowska K.K., Borkowski P., Społeczne postrzeganie przestępstwa dzieciobójstwa. Raport z badań, Temida 2, Białystok 2020.   Google Scholar

Brzezińska J., O niektórych kontrowersjach wokół znamion przestępstwa dzieciobójstwa, „Ius Novum” 2012, nr 2.   Google Scholar

Brzezińska J., Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.   Google Scholar

Bury B., Dudzik M., Naruszenie zakazu dyskryminacji pracowników jako czyn zabroniony, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011, nr 86.   Google Scholar

Daszkiewicz K., O dzieciobójstwie (w świetle kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r.), „Palestra” 1998, nr 5/6.   Google Scholar

Dębski R. (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, seria: System Prawa Karnego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Długosz M., Przestępstwo dzieciobójstwa z perspektywy Konstytucji RP, „Palestra” 2018, nr 9.   Google Scholar

Gałęska-Śliwka A., Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2011.   Google Scholar

Gardocki L., Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – Sectio G” 2013, t. LX(2).   Google Scholar

Gardocki L., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2011.   Google Scholar

Gardocki L., Typizacja uproszczona, „Studia Iuridica” 1982, t. 10.   Google Scholar

Hanausek T., Z problematyki dzieciobójstwa, „Państwo i Prawo” 1962, nr 4.   Google Scholar

Hołyst B., Kryminologia, PWN, Warszawa 1986.   Google Scholar

Höynck T., Behnsen M., Zähringer U., Tötungsdelikte an Kindern unter 6 Jahren in   Google Scholar

Deutschland: Eine kriminologische Untersuchung anhand von Strafverfahrensakten (1997–2006), Springer VS, Wiesbaden 2015.   Google Scholar

Hryniewicz E., Skutek w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8.   Google Scholar

Kaczmarek T. (red.), Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, seria: System Prawa Karnego, t. 5, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Komisja Prawa Wielkiej Brytanii, Prawo Komisji nr 304, Morderstwo, Zabójstwo i dzieciobójstwo. Projekt Szósty Dziewiątego Programu Reformy Prawa: Pozbawienie człowieka życia, Izba Gmin (The Law Commission, Law Com No 304, Murder, Manslaughter and Infanticide. Project 6 of the Ninth Programme of Law Reform: Homicide, The House of Commons), Londyn 2006.   Google Scholar

Konarska-Wrzosek V., Komentarz do art. 149 k.k., [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Konarska-Wrzosek V., Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, TNOiK, Toruń 1999.   Google Scholar

Kosmaty P., Znaczenie prawa karnego materialnego w wytyczaniu granic swobody wypowiedzi i wolności prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, t. 60, nr 3(231).   Google Scholar

Księżopolska-Breś A., Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.   Google Scholar

Kulesza J., Zarys teorii kryminalizacji, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11–12.   Google Scholar

Kumar R., Marks M., Wieck A., Hirst D., Campbell I., Checkley S., Neuroendocrine mechanisms in post-partum psychosis, „Biological Psychiatry” 1993, nr 17(4).   Google Scholar

Mc Ivor R., Davies R., Wieck A., Marks M., Brown N., Campbell I., Checkley S., Kumar R., The growth hormone response to apomorphine at 4 days postpartum in women with a history of major depression, „Journal of Affective Disorders” 1996, nr 40(3).   Google Scholar

Michalski B., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, seria: Nowa Kodyfikacja Karna – Krótkie Komentarze, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2000.   Google Scholar

Potulski J., Dzieciobójstwo – kwestie prawne i społeczne, „Niebieska Linia” 2007, nr 6/53.   Google Scholar

Rymaszewska J., Dolna M., Gryboś M., Kiejna A., Zaburzenia psychiczne okołoporodowe – epidemiologia, etiologia, klasyfikacja, leczenie, „Ginekologia Polska” 2005, nr 4(76).   Google Scholar

Sindlewski E.A., Przyczynek do problematyki przestępstwa dzieciobójstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1962, z. 26.   Google Scholar

Sitarz O., Prawo dziecka do życia w świetle art. 149 kodeksu karnego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 2.   Google Scholar

Stefański R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Steiner M., Postpartum psychiatric disorders, „Canadian Journal of Psychiatry” 1990, nr 35.   Google Scholar

Steiner M., Yonkers K., Depresja u kobiet, Via Medica, Gdańsk 1999.   Google Scholar

Steiner M., Yonkers K., Eriksson E., Mood Disorders in Women, Martin Dunitz, Londyn 2000.   Google Scholar

Strzemecka S., Internauci o „matce-zabójczyni”. Przyczynek do analizy socjologicznej, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2014, t. 24.   Google Scholar

Szabłowska M., Rasmus R., Prawnokarna odpowiedzialność pracodawcy za nieprzeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, „Palestra” 2012, nr 9–10.   Google Scholar

Wisner K., Peindl K., Gigliotti T., Hanusa B., Obsessions and compulsions in women with postpartum depression, „Journal of Clinical Psychiatry” 1999, nr 60.   Google Scholar

Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, [w:] A. Zoll (red.), Racjonalna reforma prawa karnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.   Google Scholar

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Znak, Kraków 2010.   Google Scholar

Zawłocki R., Przestępstwo i jego struktura, [w:] R. Dębski (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, seria: System Prawa Karnego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1980.   Google Scholar

Zoll A. (red.), Racjonalna reforma prawa karnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Borkowska, K. K. (2022). Problematyka przestępstw o marginalnym znaczeniu praktycznym na przykładzie przestępstwa dzieciobójstwa. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.7824

Katarzyna Karolina Borkowska 
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie