Odrzucenie zażalenia w świetle ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – wybrane zagadnienia

Jarosław Adam Szczechowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono szereg zmian w procedurze cywilnej, w tym sposobie uzasadniania, doręczania oraz zaskarżania orzeczeń sądowych wydanych zarówno na posiedzeniu jawnym, jak i niejawnym. Celem publikacji jest wskazanie skutków tych zmian w zakresie obejmującym zasady wnoszenia środków odwoławczych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Z dokonanej przez autora analizy orzecznictwa wynika, że zarówno co do apelacji, jak i zażalenia przyjęto, że termin do wniesienia tych środków odwoławczych otwiera się od doręczenia wyroku lub postanowienia z uzasadnieniem, chyba że - w przypadku zażalenia - wydając postanowienie sąd odstąpił od jego uzasadnienia (art. 369 § 1 i art. 394 § 2 k.p.c.). Równocześnie zmodyfikowano reguły sporządzania uzasadnienia wyroku i postanowienia, uzależniając w obu przypadkach sporządzenie i doręczenie uzasadnienia od żądania strony (art. 328 § 1 i art. 357 § 21 k.p.c.). W rezultacie za zasadę uznano niedopuszczalność bezpośredniego wnoszenia środków odwoławczych, tj. z pominięciem uprzedniego złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.


Słowa kluczowe:

postępowanie odwoławcze, wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna


Dziembowska M., Przyśpieszenie postępowania jako cel zmiany postępowania zażaleniowego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2021, nr 53.   Google Scholar

Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Zażalenie w postepowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, C.H. Beck, Warszawa 2020.   Google Scholar

Radkiewicz T., [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego, C.H. Beck, Warszawa 2021.   Google Scholar

Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 2022, Legalis.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Szczechowicz, J. A. (2022). Odrzucenie zażalenia w świetle ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – wybrane zagadnienia. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.7926

Jarosław Adam Szczechowicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie