Zakres znaczeniowy zasady dostatecznej określoności prawa podatkowego a skomplikowanie prawa podatkowego

Justyna Skwirowska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie


Abstrakt

Wprowadzając nowe regulacje do polskiego systemu podatkowego, ustawodawca powinien kierować się zasadą pewności prawa. Sama pewność prawa jest niezwykle istotna w tej gałęzi prawa. Uzasadnia ona prymat wykładni językowej w ramach tej gałęzi oraz szczególną technikę legislacyjną przepisów podatkowych. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zakresu znaczeniowego przedmiotowej zasady oraz jej możliwych konsekwencji dla przyjętych w prawie podatkowym metod wykładni i techniki legislacyjnej. Głównym wnioskiem z niniejszego artykułu jest to, iż pewność prawa powinna być rozumiana jako przewidywalność jego skutków z perspektywy podmiotu profesjonalnie zajmującego się prawem. Jednocześnie, niezmiernie istotne jest to, iż prymat wykładni językowej w prawie podatkowym oraz kazuistyczna technika legislacyjna uzasadniany potrzebą zapewnienia pewności prawa, zakłada inne znaczenie tego pojęcia. Należałoby zatem zasygnalizować potrzebę dokładnej analizy tych zagadnień, a być może zmianę podejścia to tak kluczowych zagadnień w prawie podatkowym.

 


Słowa kluczowe:

prawo podatkowe, zasada pewności prawa, Konstytucja, zasady konstytucyjne


Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009.   Google Scholar

Bielska-Brodziak A., Śladami prawodawcy faktycznego, Warszawa 2017.   Google Scholar

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.   Google Scholar

Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Cambridge 1977.   Google Scholar

Filipczyk H., Czy gramy w tę samą grę? ,,Gry językowe’’ Wittgensteina a wykładnia prawa podatkowego [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, Warszawa 2019.   Google Scholar

Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.   Google Scholar

Filipczyk H., Zasady i reguły. Pewność prawa podatkowego a ślepa ulica konkretu, ,,Acta Universitatis Wratislaviensis’’, 2017.   Google Scholar

Gajewski D., Instrumenty hybrydowe a uszczelnienie systemu podatkowego [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, Warszawa 2020.   Google Scholar

Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz.,Warszawa 2016. Stelmach J., Czy interpretacja prawnicza może być gwarantem pewności prawa ,,Forum Prawnicze’’, 2011 nr 6.   Google Scholar

Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Kraków 1986.   Google Scholar

Grzybowski T., Spory wokół reguły clara non sunt interpretanda ,,PiP’’, 2012 nr 9.   Google Scholar

Jamroży M., Działalność gospodarcza czy inne źródło przychodów - łamigłówka nie do rozwiązania?, ,,PP’’ 2014.   Google Scholar

Koksanowicz G., Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa ,,Studia Iuridica Lublinensia’’, 2014 nr 22.   Google Scholar

Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2019.   Google Scholar

Morawski W., Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana, Warszawa 2012. Mariański A., Przyszłość doradztwa podatkowego, refleksje z okazji 25-lecia zawodu w Polsce, ,,Kwartalnik Doradca Podatkowy’’ 2021 nr 1.   Google Scholar

Płeszka K., Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010.   Google Scholar

Rogowska-Rajda B., Zasada pewności w prawie podatkowym, Warszawa 2018.   Google Scholar

Safjan M, Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.   Google Scholar

Tuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz., LEX.   Google Scholar

Wojciechowski M., Pojęcie pewności prawa jako problem teorii i filozofii prawa (w:) Pewność prawa, Sopot 2014.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-19

Cited By /
Share

Skwirowska, J. (2022). Zakres znaczeniowy zasady dostatecznej określoności prawa podatkowego a skomplikowanie prawa podatkowego. Studia Prawnoustrojowe, (58). https://doi.org/10.31648/sp.7927

Justyna Skwirowska 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie