Wpływ zaburzeń zachowania w okresie nieletniości na rozwój drogi przestępczej. Wybrane problemy na przykładzie członków zorganizowanych grup przestępczych

Monika Kotowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja wybranych uwarunkowań zaburzeń osobowości. Omówione zostały zaburzenia zachowania związane z aktywnością sprawców, które podnoszą ryzyko kariery przestępczej. Artykuł ma charakter empiryczny i bazuje na technice jakościowej takiej jak wywiady swobodne przeprowadzone z członkami zorganizowanych grup przestępczych oraz analizie dokumentów.


Słowa kluczowe:

kryminologia, nieletni, członkowie zorganizowanych grup przestępczych, badanie jakościowe, zaburzenia zachowania


Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Arche, Gdańsk 2007.   Google Scholar

Buczkowski K., Wiktorska P., Wybrane perspektywy analizowania aktywności kryminalnej oraz definicje karier kryminalnych, [w:] W. Klaus, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich, Wyd. INP PAN, Warszawa 2021.   Google Scholar

Cisowski W., Przestępczość nieletnich, [w:] P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski (red.), Kryminologia, Difin, Warszawa 2020.   Google Scholar

Czajka W., Badania osobowości nieletnich i młodocianych w świetle ustaw i praktyki organów sprawiedliwości, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1991, t. 21.   Google Scholar

Gaberle A., Korcyl-Wolska M., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Arche, Gdańsk 2002.   Google Scholar

Górecki P., Konarska-Wrzosek V., Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. drugie, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, wyd. trzecie, LexisNexis, Warszawa 2009.   Google Scholar

Jurgielewicz-Delegacz E., Etiologia przestępczości nieletnich, [w:] E.W. Pływaczewski, S. Redo, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska (red.), Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju. Z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Klimasiński K., Zaburzenia osobowości u młodzieży – psychopatia i socjopatia, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Wyd. UJ, Kraków 2001.   Google Scholar

Kołakowska-Przełomiec H., Przestępczość nieletnich, [w:] W. Świda (red.), Kryminologia, PWN, Warszawa 1977.   Google Scholar

Kotowska M., Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych, Difin, Warszawa 2019.   Google Scholar

Kotowska M., Uwarunkowania przestępczości nieletnich w województwie warmińsko-mazurskim w świetle badań empirycznych, „Archiwum Kryminologii” 2011, t. XXXIII.   Google Scholar

Kruk E., Skrętowicz E., Bojarski T., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. piąte, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Łucka I., Stępnicka J., Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach nieletnich – diagnoza interdyscyplinarna, „Akademia Psychiatrii” 2011, t. 8.   Google Scholar

Moffitt T.E., Adolescence-limited and life-course persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy, „Psychological Review” 1993, t. 100, nr 4.   Google Scholar

Ostrowska K., Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych. Analiza kryminologiczna, PWN, Warszawa 1981.   Google Scholar

Puri B.K., Treasaden I.H., Psychiatria. Podręcznik dla studentów, tłum. M. Turno, red. nauk. tłum. pol. J. Rybakowski, F. Rybakowski, Urban & Partner, Wrocław 2014.   Google Scholar

Rzeplińska I., Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji, „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, t. 28.   Google Scholar

Seredyńska A., Od zaburzeń zachowania do zaburzeń osobowości, Wyd. Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2016.   Google Scholar

Sitarczyk M., Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne, Wyd. UMCS, Lublin 2004.   Google Scholar

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2020.   Google Scholar

Tyburska A., Uwarunkowania przestępczości nieletnich. Analiza wybranych czynników wewnętrznych, „Przegląd Policyjny” 2000, nr 1–2.   Google Scholar

Urban B., Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Wyd. UJ, Kraków 2001.   Google Scholar

Wanicka O., Woźniakowska-Fajst D., Bez korzeni, bez skrzydeł. Czynniki ryzyka w ocenie chronicznych przestępców, [w:] W. Klaus, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych   Google Scholar

losach nieletnich, Wyd. INP PAN, Warszawa 2021.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Kotowska, M. (2022). Wpływ zaburzeń zachowania w okresie nieletniości na rozwój drogi przestępczej. Wybrane problemy na przykładzie członków zorganizowanych grup przestępczych. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.7954

Monika Kotowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie