Analiza prawno-porównawcza opodatkowania paliw w Polsce i w Republice Czeskiej z uwzględnieniem zmian antyinflacyjnych w latach 2021–2022

Szymon Kisiel

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Autor podejmuje próbę szczegółowej analizy zasad funkcjonowania podatku akcyzowego w przedmiocie paliw. W opracowaniu przeprowadzono analizę porównawczą elementów systemów podatkowych funkcjonujących w Polsce i Republice Czeskiej. W części pierwszej opracowania omówiono istotę i podstawowe zasady podatku akcyzowego. Omawiany podatek został również umiejscowiony w sferze regulacji unijnych. Wskazano na kluczowe dla rynku paliw przepisy dyrektyw unijnych oraz ich implikacje do krajowych porządków prawnych. W drugiej części, autor poddał analizie rozwiązania prawne stosowane w obu wymienionych państwach, mając na celu wskazanie podobieństw i różnic regulacji prawnych w nich stosowanych. Na koniec, we wnioskach, zasugerowano ewentualny kierunek zmian możliwych do zrealizowania. Analiza została uzupełniona wnioskiem de lege ferenda skierowanym do polskiego ustawodawcy. Sugerować można zastosowanie rozwiązania polegającego na automatycznym i bezpośrednim, ale tymczasowym, stosowaniu przepisów dyrektywy 2003/96/WE. Uwagi, po części, mają charakter generalny, odnoszący się do standardowych reguł organizujących sferę podatku akcyzowego. W części zaś, odnoszą się również do okoliczności związanych ze zmianami legislacyjnymi ad hoc, spowodowanymi podwyższoną inflacją.


Słowa kluczowe:

prawo podatkowe, modele podatku akcyzowe, harmonizacja podatkowa, antyinflacyjne regulacje prawne, opodatkowanie paliw


Česky Statisticky Úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-kveten-2022   Google Scholar

Drozdek A., Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym – wybrane zagadnienia, Kwartalnik Prawno-Finansowy, 2019, nr 2,   Google Scholar

Dubiński Ł., Podatek akcyzowy a ochrona środowiska (analiza prawna), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014 nr 68 (Opodatkowanie przedsiębiorstw),   Google Scholar

Gadomski W., Dlaczego na razie nie ma szans na tańsze paliwo?, https://alebank.pl/dlaczego-na-razie-nie-ma-szans-na-tansze-paliwo/?id=388125&catid=634&cat2id=22869&cat3id=27562,   Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/szybki-szacunek-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-maju-2022-roku,21,2.html   Google Scholar

Hlediková Z., Janák J., Dobeš J., Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005.   Google Scholar

Kociak N., Historia akcyzy w Polsce. Czy nadal podatek od dóbr luksusowych?, Kortowski Przegląd Prawniczy, 2017, nr 1,   Google Scholar

Lubaś M., Rola i znaczenie podatków jako jednego ze źródeł dochodów budżetu państwa, Finanse i Prawo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law), 2019, vol. 3(23),   Google Scholar

Małecka-Ziembińska E., Podatek akcyzowy w kontekście bezpieczeństwa finansowego państwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Holistyczne pośrednictwo finansowe, Przedsiębiorczość i zarządzanie), 2019, t.20, Vol., no.1,   Google Scholar

Mączyński D., Akcyza w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2008, 70(3),   Google Scholar

Mirek I., Opodatkowanie paliw i energii elektrycznej na statkach a kwestia ochrony środowiska, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2018, nr 2,   Google Scholar

Mirek I., Podatek akcyzowy – niezbędne i możliwe korekty, [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, H. Dzwonkowski, J. Kulicki (red.), Warszawa 2016,   Google Scholar

Piłatowski M., Harmonizacja podatków w UE w dobie zmian gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52,   Google Scholar

Potocki W., Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego w świetle przepisów o podatku akcyzowym, Folia Iuridica Wratislaviensis, 2012, Vol. 1, No 1.,   Google Scholar

Sygut E., Wydajność fiskalna a przedmiot i podstawa opodatkowania podatku akcyzowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 403,   Google Scholar

Weiss T., Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2021, https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/pokladni-plneni-sr-44160 (dostęp: 15 czerwca 2022 r.),   Google Scholar

Zielińska J., Sawulski J., Modele systemów podatkowych w państwach Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022/66 (1),   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-19

Cited By /
Share

Kisiel, S. (2022). Analiza prawno-porównawcza opodatkowania paliw w Polsce i w Republice Czeskiej z uwzględnieniem zmian antyinflacyjnych w latach 2021–2022. Studia Prawnoustrojowe, (58). https://doi.org/10.31648/sp.7956

Szymon Kisiel 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie