Selekcja negatywna embrionów in vitro w świetle przepisów prawa polskiego, warunkujących stosowanie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej

Ewelina Wojewoda

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

Celem opracowania jest wskazanie kontrowersji i dylematów skorelowanych z selekcją negatywną zarodków in vitro oraz analiza regulacji normatywnych dotyczących wykorzystania preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej w świetle przepisów ustawy o leczeniu niepłodności. Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna zarodków (PGD[1]) stanowi ogromne osiągnięcie, które jest powiązane z procedurą zapłodnienia pozaustrojowego i pozwala na dokonywanie selekcji embrionów. W polskim prawie dopuszczalne jest stosowanie PGD wyłącznie ze wskazań medycznych. Ustawodawca dopuszcza więc wykorzystywanie tej procedury tylko w celu wykrywania ewentualnych wad genetycznych przed dokonaniem embriotransferu. Stwierdzenie aberracji chromosomowych czy mutacji genetycznych prowadzi zaś do rezygnacji z transferu zarodków obciążonych defektami genetycznymi. Wykorzystanie PGD w celu dokonania selekcji pozytywnej zarodków jest natomiast bezwzględnie zakazane i zagrożone odpowiedzialnością na płaszczyźnie prawnokarnej.

 


Słowa kluczowe:

prawo karne medyczne, preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, PGD screening out, selekcja negatywna embrionów, zapłodnienie pozaustrojowe, medycznie wspomagana prokreacja


Boratyńska M., Ochrona zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw z nim związanych, [w:] M. Boratyńska, P. Konieczniak (red.), Regulacja prawna czynności medycznych, t. II, cz. 2, seria: System Prawa Medycznego, pod red. E. Zielińskiej, Wolters   Google Scholar

Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Chyrowicz B., Bioetyka i ryzyko, Argument „równi pochyłej” w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, TN KUL, Lublin 2002.   Google Scholar

Ciepły F., Aborcja eugeniczna dyskryminacja osób niepełnosprawnych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, nr 4, http://www.czpk.pl/dokumenty/publikacje/2014/04/4-2014-F._Cieply-Aborcja_eugeniczna_a_dyskryminacja_osob_niepelnosprawnych.pdf.   Google Scholar

Dietrich F., Wunschkind mit Behinderung – Rechtsethische Überlegungen zur gezielten Vererbung genetischer Defekt, „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie” 2013, z. 3.   Google Scholar

Haberko J., Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Kapelańska-Pręgowska J., Preimplantacyjna diagnoza molekularna w międzynarodowych standardach wiążących i zalecanych, „Prawo i Medycyna” 2009, nr 2.   Google Scholar

Kurzawa R., Genetyczna diagnostyka przedimplantacyjna, [w:] J. Radwan (red.), Niepłodność i rozród wspomagany, Termedia, Poznań 2005.   Google Scholar

Kuźnicki L., Granice życia, Elipsa, Warszawa 2006.   Google Scholar

Lipski J., Opinia prawna na temat rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności, druk 3245, 5 maja 2015 r.   Google Scholar

Litwin A., Liss J., Łukaszuk K., Diagnostyka preimplantacyjna PGD, https://www.klinikainvicta.pl/blog/diagnostyka-preimplantacyjna-pgd/.   Google Scholar

Marianowski P., Bablok L., Diagnostyka przedimplantacyjna, [w:] M. Wielgoś (red.), Diagnostyka prenatalna, Via Medica, Gdańsk 2009.   Google Scholar

Mason J.K., McCall Smith R.A., Laurie G.T., Law and Medical Ethics, Routledge, London–Edinburgh 2002.   Google Scholar

Michałowska M., Turek J., Czy jest coś złego w diagnostyce preimplantacyjnej?, głos w dyskusji wokół Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3ZZDp3O5m3YJ:www.ptb.org.pl/pdf/michalowska_turek_preimplantacja_2.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl.   Google Scholar

Michałowska M., Turek J., Głuchota na zamówienie – komentarz, „Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET). Kazus” 2012, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/266366/michalowska_turek_gluchota_na_zamowienie_2012.pdf?sequence=   Google Scholar

&isAllowed=y.   Google Scholar

Nawrot O., Węzłowe problemy przedurodzeniowych badań genetycznych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, t. XXXVIII.   Google Scholar

Nazar K., Ustawa o leczeniu niepłodności, [w:] M. Mozgawa (red.), Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Niżnik-Mucha A., Diagnostyka preimplantacyjna zarodków ludzkich in vitro a ochrona godności człowieka, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 10.   Google Scholar

Niżnik-Mucha A., Prawna regulacja medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce i wybranych państwach europejskich. Wybrane problemy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.   Google Scholar

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej, https://instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/wydzialy/wydzial_v/2012/stanowisko_komitetu /stanowisk_kb_   Google Scholar

nr_2-2012.pdf.   Google Scholar

Szamatowicz M., Niepłodność, [w:] G.H. Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia, t. 2: Ginekologia, PZWL, Warszawa 2015.   Google Scholar

Wolf M.W., Kahn J. P., Using Preimplantation Genetic Diagnosis to Create a Stem Cell Donor: Issues, Guidelines and Limits, „The Journal of Law, Medicine & Ethics” 2003, z. 31.   Google Scholar

Wojewoda E., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji, Temida2, Białystok 2019.   Google Scholar

Zoll A., Czy można mówić o statusie prawnym komórek macierzystych, „Gazeta Lekarska” 2005, nr 2(169).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Wojewoda, E. (2022). Selekcja negatywna embrionów in vitro w świetle przepisów prawa polskiego, warunkujących stosowanie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.7981

Ewelina Wojewoda 
Uniwersytet w Białymstoku