Problemy w zakresie wykonywania zadań przez organy nadzoru budowlanego

Joanna Smarż

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiegow Radomiu


Abstrakt

Historia nadzoru budowlanego sięga 1928 r., kiedy utworzono pierwszy nadzór budowlany. Natomiast funkcjonujące obecnie organy nadzoru budowlanego powstały w 1999 r. w ramach reformy administracji publicznej jako piony kontrolne w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego. Zostały one utworze jako jednostki kontrolne. Niestety ze względu na braki kadrowe i finansowe, a także zbyt częste zmiany przepisów prawa nie do końca mogą prawidłowo realizować przyznanych im zadań. Jak wynika z kontroli NIK, organy nadzoru budowlanego nie są w stanie kontrolować przestrzegania przepisów Prawa budowlanego, a kontrole, poza obowiązkowymi, dokonywane są wybiórczo i właściwie jedynie z inicjatywy osób trzecich. Powyższe potwierdza, że pozycja prawna organów nadzoru budowlanego wymaga szybkich i radykalnych zmian, które wzmocniłyby te organy i umożliwiłyby im wykonywanie powierzonych im zadań ustawowych.Celem artykułu jest wskazanie problemów w zakresie wykonywania zadań przez organy nadzoru budowlanego oraz propozycji zmian prawnych w tym zakresie.


Słowa kluczowe:

prawo budowlane, nadzór budowlany, inspektoraty nadzoru budowlanego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Najwyższa Izba Kontroli


Dziwiński R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2004.   Google Scholar

Jędrzejewski S., Proces budowlany – zagadnienia administracyjno-prawne, Bydgoszcz 1995.   Google Scholar

Kostka Z., Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, [w:] A. Gliniecki (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2012,   Google Scholar

Niewiadomski Z., Kształtowanie się prawa procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania-Bariery-Perspektywy, Warszawa 2009.   Google Scholar

Niewiadomski Z. (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Legalis el. 2021.   Google Scholar

Rydzewska M., Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego, Warszawa 2022.   Google Scholar

Smarż J., Działalność powiatowych inspekcji na przykładzie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, Zeszyty Naukowe WSHE, Tom XXIX, z. 6, Wrocław 2009.   Google Scholar

Smarż J., Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ciągu 90 lat nadawania uprawnień budowlanych, Budownictwo i Prawo 2018 nr 2.   Google Scholar

Smarż J., Wpływ zmian ustrojowych w Polsce na funkcjonowanie nadzoru budowlanego, Przegląd budowlany 2022, nr 2.   Google Scholar

Szmulik B., Miaskowska-Daszkiewicz K. (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. T. II, Legalis el. 2012.   Google Scholar

Szwajdler W., Bąkowski T., Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-19

Cited By /
Share

Smarż, J. (2022). Problemy w zakresie wykonywania zadań przez organy nadzoru budowlanego. Studia Prawnoustrojowe, (58). https://doi.org/10.31648/sp.8002

Joanna Smarż 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiegow Radomiu