Problemy ochrony danych osobowych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Martyna Wilbrandt-Gotowicz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych problemów prawnych, które ujawniły się w orzecznictwie sądów administracyjnych w związku z kontrolą działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Kilkuletnie obowiązywanie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) pozwala na identyfikację zagadnień prawa materialnego i procesowego szczególnie istotnych dla kontroli decyzji i postanowień, jak również bezczynności i przewlekłości postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Na uwagę zasługują takie podnoszone w orzecznictwie kwestie jak relacje między RODO a unormowaniami krajowymi, dyrektywy wykładni przepisów RODO, zakres kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, formy jego działania, zakres obowiązków administratorów danych, jak i uprawnień podmiotów, których dane są przetwarzane. Uwzględniono również zagadnienia procesowe związane ze stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz ich cechy charakterystyczne, takie jak: terminy załatwiania spraw, postępowanie kontrolne, jednoinstancyjność czy określanie wysokości administracyjnej kary pieniężnej, do których odnoszono się w judykaturze.


Słowa kluczowe:

ochrona danych, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Dubiński Ł., [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Fajgielski P., Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [w:] idem, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.   Google Scholar

Lubasz D., Chomiczewski W., [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Sakowska-Baryła M., Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Wilbrandt-Gotowicz, M. (2022). Problemy ochrony danych osobowych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.8035

Martyna Wilbrandt-Gotowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie