Paweł Daszczuk, Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Abstrakt

Celem niniejszej recenzji jest ocena monografii poświęconej instytucji kuratora osoby prawnej. Recenzowana monografia przedstawia zagadnienia dotyczące pozycji prawnej i uprawnień kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 Kodeksu Cywilnego dla osoby prawnej nieposiadającej organu zarządzającego. Ocena monografii jest bardzo wysoka, zarówno pod względem merytorycznym jak również warsztatowym. Autor w sposób kompleksowy przedstawił wszystkie aspekty funkcjonowania kuratora dla osoby prawnej oraz dokonał dogłębnej analizy wątpliwości powstałych na tle przepisu art. 42 kodeksu cywilnego. Recenzowana monografia stanowi ważne opracowanie wypełniające lukę w polskim piśmiennictwie z zakresu prawa cywilnego.


Słowa kluczowe:

prawo cywilne, recenzja, monografia, kurator osoby prawnej


Cioch H., Kidyba A., Ustawa o fundacjach. Komentarz, Warszawa [Wolters Kluwer] 2010.   Google Scholar

Dadańska K.A., Działanie osoby prawnej, Warszawa [ C.H. Beck] 2006.   Google Scholar

Dybowski T. w: System Prawa Cywilnego , t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań – część ogólna, (red. Z. Radwański) Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź [Ossolineum] 1981.   Google Scholar

Gawlik B., w: System Prawa Cywilnego, t. I (red. S. Grzybowski), Wrocław, Warszawa [Ossolineum]1985.   Google Scholar

Gura G., Nadzór nad fundacjami kościelnymi w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, nr 6.   Google Scholar

Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa [Wolters Kluwer] 2017.   Google Scholar

Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa [ C.H. Beck] 2021.   Google Scholar

Kidyba A., Dumkiewicz M., Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2022, komentarz do art. 18 k.s.h.   Google Scholar

Klein A., Ewolucja instytucji osobowości prawnej, w: Tendencje rozwoju prawa cywilnego – zbiór studiów, (red. E. Łętowska), Ossolineum 1983.   Google Scholar

Łopuszyński A., Uprawnienia kuratora spółki akcyjnej – glosa – III CK 249/03, „Monitor Prawniczy” 2006 nr 3.   Google Scholar

Szer S., Państwowe osoby prawne, „Państwo i Prawo” 1964, Nr 12.   Google Scholar

Wolter A., Osoby fizyczne i osoby prawne w kodeksie cywilnym, Katowice 1965.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-19

Cited By /
Share

Sikorska-Lewandowska, A. (2022). Paweł Daszczuk, Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021. Studia Prawnoustrojowe, (58). https://doi.org/10.31648/sp.8129

Aleksandra Sikorska-Lewandowska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika