ПЛЕОНАЗМЫ И ТАВТОЛОГИИ В РОМАНЕ WOJNA POLSKO-RUSKA POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ ДОРОТЫ МАСЛОВСКОЙ И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Joanna Orzechowska

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Pleonasms and tautologies constitute a distinguishing feature of Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. This type of repetitions functions as linguistic jokes and describes characters of the novel. The translator into Russian followed various strategies when dealing with pleonasms and tautologies. However, only some of them maintained their pleonastic character, while others were ‘corrected’ in line with the rules of modern Russian. The overtone of some elements was neutralised, yet the translator strengthened some pleonasms, duplicating the repetitious elements. It can be said that lack of consistency when translating pleonasms and tautologies shows that the translator did not understand their role in Masłowska’s text. Despite the translator’s declarations that she aimed at keeping the novel’s linguistic humour, in a number of instances it has been lost.


Słowa kluczowe:

pleonasm, tautology, translation, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Dorota Masłowska


Cybulski Marcin. 2008. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej – mechanizmy destrukcji świata i języka. «Wschodni Rocznik Humanistyczny» t. V: 441-453.

Golub Irina B. 2001. Stilistika russkogo âzyka. Moskva: Ajris Press Rolʹf [Голуб Ирина Б. 2001. Стилистика русского языка. Москва: Айрис Пресс Рольф].

Janikowski Przemysław. 2008. Polska literatura najmłodsza w kontekście problematyki translatologicznej. Katowice–Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe «Śląsk» –Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.

Kovaleva Tatʹânaa. 2016. Tavtologiâ i pleonazm v otečestvennom âzykoznanii: integralʹnyj i differencialʹnyj aspekty. «Vestnik MGU». Seriâ: Russkaâ filologiâ № 2: 34-40 [Ковалева Татьяна А. 2016. Тавтология и плеоназм в отечественном языкознании: интегральный и дифференциальный аспекты. «Вестник МГОУ». Серия: Русская филология № 2: 34-40].

Kozera Izabela. 2012. Metodologičeskie voprosyissledovaniâ pleonastičeskih slovosočetanij v sovremennom russkom âzyke. V: Âzyk i metod: russkij âzykv lingvističeskih issledovaniâh XXI veka. Red. Szumska D., Ozga K. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 157-172 [Kozera Izabela. 2012. Методологические вопросы исследования плеонастических словосочетаний в современном русском языке. B: Язык и метод: русский язык в лингвистических исследованиях XXI века. Red. Szumska D., Ozga K. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 157-172].

Kozera Izabela. 2014. Лексико-семантические изменения в русском языке на примере плеонастических и тавтологических конструкций. «Studia Rossica Posnaniensia» nr 39: 135-142.

Lappo Irena. 2004. Kawałek Silnego jest w każdym. «Magazyn Kultury Popularnej „Esensja”», 17 czerwca. B: http://esensja.pl/ksiazka/wywiady/tekst.html?id=1240 [Dostęp 11 III 2017].

Małocha-Krupa Agnieszka. 2003. Słowa w lustrze. Pleonazm – semantyka – pragmatyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Moch Włodzimierz. 2004. Język dresiarzy w powieści Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. «Linguistica Bidgostiana» nr I: 97-115.

Orzechowska Joanna. 2017a. Innowacje w akomodacji syntaktycznej w Wojnie polsko- -ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej i ich tłumaczenie na język rosyjski. «Prace Językoznawcze» XIX/4: 107-119.

Orzechowska Joanna. 2017b. Innowacje w kolokacjach w Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej i ich tłumaczenie na język rosyjski. «Acta Polono-Ruthenica» XXII: 143-151.

Osadnik Wacław. 2008. Przekład jako poszukiwanie ekwiwalencji kulturowej (o angielskim tłumaczeniu Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej). B: Odmienność kulturowa w przekładzie. Red. Fast P., Janikowski P. Katowice–Częstochowa: 157-176.

PRV [ПРВ] – Maslovskaâ Dorota. 2017. Polʹsko-russkaâ vojna pod belo-krasnym flagom. V: http://coollib.com/b/249798) [Dostup 15 I 2017] [Масловская Дорота. 2017. Польско-русская война под бело-красным флагом. В: http://coollib.com/b/249798) [Доступ 15 I 2017].

Rozentalʹ Ditmar E. 1997. Spravočnik po pravopisaniû i stilistike. Moskva: Komplekt. V: http://rosental-book.ru/ [Dostup 15 IV 2017] [Розенталь Дитмар Э. 1997. Справочник по правописанию и стилистике. Москва: Комплект. В: http://rosental-book.ru/ [Доступ 15 IV 2017].

Szpila Grzegorz. 2010. Formy i funkcje frazeologizmów w powieściach Doroty Masłowskiej. «Język Polski» XC 4-5: 310-320.WPR – Masłowska Dorota. 2003. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Warszawa: Świat Książki.

Zajc Olʹga A. 2001. Semantika i pragmatika tavtologij i pleonazmov. Sankt-Peterburg [Зайц Ольга А. 2001. Семантика и прагматика тавтологий и плеоназмов. Санкт-Петербург].

Opublikowane
2018-06-01

Cited By /
Share

Orzechowska, J. (2018). ПЛЕОНАЗМЫ И ТАВТОЛОГИИ В РОМАНЕ WOJNA POLSKO-RUSKA POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ ДОРОТЫ МАСЛОВСКОЙ И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК. Acta Neophilologica, 1(XX), 29–40. https://doi.org/10.31648/an.2683

Joanna Orzechowska 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>