OBLICZA MULTIKULTURALIZMU POGRANICZA (NATALKA BABINA, MIASTO RYB)

Aleksandra Zywert

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

The novel The Town of Fish (Рыбiн горад, 2007) by Natalia Babina is an extraordinary work within contemporary Belarusian literature due to both its content and formal characteristics. It is an eclectic text, which includes elements of the action and detective novel, fantasy, the novel of manners, and even the reportage. The story of the main character is a mere pretext for contemplating some aspects and condition of modern Belarus as well as identity issues of its inhabitants (especially from the borderland).
In this context, Babina’s novel, despite its fantastic and entertaining layers, is a significant voice in the discussion concerning the dimensions of modern multiculturalism devoid of “divisions into majorities and minorities, the familiar and the other, the better and the worse”.


Słowa kluczowe:

Natalia Babina, The Town of Fish, national identity, Belarus, borderland


Babina Natalka. Na własnych nogach i we własnych butach. Wywiad Jarosław Kolasiński. Tłum. Śmiałowska J. W: http://www.netkultura.pl/697/697/ [Dostęp 20 VI 2018].

Babina Natałka. 2011. Rybin horad. Elektron. tekst. dan. (1,41 Mb), Afarmlennie.
IP A.M. Januszkiewicz, 2018. Minsk [Бабіна Наталка. 2011. Рыбін горад. Электрон. тэкст. дан. (1,41 Мб), Афармленне. ІП А.М. Янушкевіч, 2018. Мінск].

Babina Natałka. 2013. Kołи ja zrozumiła, щo ja ukraїnka, wsie stałona swoє miscie. Wywiad Anna Kożieńowśka-Bihun. „N@szie Słowo” Nr 5, 3 II W: http://www.nasze-slowo.pl/natalka-babina-koli-ya-zrozumila-shho-ya/ [Dostup 3 VI 2018] [Бабіна Наталка. 2013. Коли я зрозуміла, що я українка, все стало на своє місце. Wywiad Анна Коженьовська-Бігун. „Н@ше Слово” Nr 5, 3 II. W: http://www.nasze-slowo.pl/natalka-babina-koli-ya-zrozumila-shho-ya/ [Доступ 24 3 VI 2018].

Bakuła Bogusław. 2006. Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki). „Teksty Drugie” nr 6: 11-33.

Boćkowski Daniel. 2011. Granica polsko-białoruska 1919-1944 jako wynik imperialnej gry Kremla. W: Centrum i peryferie Europy Środkowo Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności. Red. Znamierowska-Rakk E. Warszawa: Wydawnictwo Neriton IH PAN: 149-158.

Browarny Wojciech. 2008. Literacki obraz Śląska. Wrocław i Dolny Śląsk w polskiej prozie współczesnej (1946-2005). W: idem. Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości
w literaturze współczesnej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Czerwińska Ewa. Natalka Babina: – To nieprawda, że Białorusin ma duszę niewolnika. W: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/335216,natalka-babina-to-nieprawda-ze-bialorusin-ma-dusze-niewolnika,id,t.html [Dostęp 11 VI 2018].

Domańska Ewa. 2008. Badania postkolonialne W: Gandhi Leela. Teoria postkolonialna. Tłum. Serwański J. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie: 157-165

Gendek Karolina. Białorusini w Polsce. Cz. 4: Tutejsi, czyli jacy? Tożsamość Podlasia. W: https://bielarus.pl/bialorusini-w-polsce-tutejsi-czyli-jacy.html [Dostęp 1 VI 2018].

Janion Maria. 2006. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jóźwiak Wojciech. Ruiny i atlantydy. W: http://www.taraka.pl/blog/?q=ruinatla [Dostęp 1 VI 2018].

Karasińska Alicja. Oddolne tworzenie „mikrokosmosu” rodziny w przestrzeni wsi.
W: http://kulturaoddolna.pl/oddolne-tworzenie-mikrokosmosu-rodziny-w-przestrzeni-wsi/ [Dostęp 8 VI 2018].

Kozielska Barbara. 2003. Globalopolis – cywilizacja miast. W: Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia. Red. Borkowski R. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX: 168-189.

Kozioł Joanna, Polak-katolik, czyste ulice oraz inne polsko-białoruskie stereotypy.
W: http://www.eastbook.eu/2016/06/03/polak-katolik-czyste-ulice-oraz-inne-polsko-bialoruskie-stereotypy/ [Dostęp 20 VI 2018].

Łysek Marta. Kryminał słowiański. W: http://www.portalkryminalny.pl/content/view/2570/36/ [Dostęp 1 VI 2018]

Rybicka Elżbieta. 2014. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach
i praktykach literackich. Kraków: Universitas.

Sadowski Andrzej. 1997. Identyfikacja narodowa na pograniczu polsko-białoruskim. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1: 115-127.

Sliziuk Aleksandra. Pracowici, gościnni, nadużywający alkoholu – co jeszcze Białorusini myślą o Polakach? W: https://bielarus.pl/co-bialorusini-mysla-o-polakach.html [Dostęp 20 VI 2018].

Smatryčènka Sârgej. 2007. Rèčaìsnae z ìrèalʹnym. W: Babìna Natalka. Kryvì ne pavìdna bycʹ vìdna. Mińsk: I.P. Łohwinau: 3-6, seria: Kniharnia „Nasza Niwa” [Сматрычэнка Сяргей. 2007. Рэчаіснае з ірэальным. W: Бабіна Наталка. Крыві не павідна быць відна. Mińsk: I.P. Łohwinau: 3-6, seria: Kniharnia „Nasza Niwa”].

Waszkiewicz Jerzy. 2013. Rozwianie mitów – współczesne białoruskie refleksje nad własną tożsamością. „Studia Białorutenistyczne” nr 7: 81-96.

Zaleski Marek. 2004. Formy pamięci. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria.
Pobierz


Opublikowane
2018-06-01

Cited By /
Share

Zywert, A. (2018). OBLICZA MULTIKULTURALIZMU POGRANICZA (NATALKA BABINA, MIASTO RYB). Acta Neophilologica, 1(XX), 215–226. https://doi.org/10.31648/an.2697

Aleksandra Zywert 
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu