CZYTAJĄC ROSJĘ. WSPÓŁCZESNA PROZA ROSYJSKA W POLSCE. WYBRANE ZAGADNIENIA

Aleksandra Zywert

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAbstrakt

The aim of this paper is to diagnose the presence of contemporary Russian prose in Poland.
The starting point for the discussion is related to articles depicting present tendencies and the
directions the latest Russian literature heads for. On the basis of an overview of Polish translations
of texts authored by Russian writers it may be concluded that Polish readers have an opportunity to
follow the most contemporary trends in the development of Russian literature.


Słowa kluczowe:

Russia, Poland, prose, contemporary times, tendency


Богданова Ольга. 2001. Современный литературный процесс. Санкт-Петербург: Санкт-Петер-
бургский гос. ун-т. Филол. фак-т.

Вавжиньчак Александр. 2011. Русская литература в современной Польше. B: ХХI век. Итоги
литературного десятилетия: язык– культура – общество. Материалы международной научно-практической конференции, 21 апреля – декабрь 2010 года. Pед. Большаковa А.Ю.
и Дырдина А.А. Ульяновск: УлГТУ: 317-322.

Кравченкова Евгения, Попович Наталья. 2012. Русская литература XXI века. Москва: Про-
грамма.

Jerofiejew Wiktor. 1994. Rosyjskie kwiaty zła. Przeł. Pomorski A. „Literatura na Świecie” nr 7-8:
337-346.

Mazurkiewicz Adam. Nowa rosyjska fantastyka naukowa (rekonesans), cz. I i II, W: http://www.
creatio.art.pl/index.php?menu=archiwum&archid=41&artid=877 [Dostęp 10 II 2015].

Mazurkiewicz Adam. Nowa rosyjska fantastyka naukowa (rekonesans), cz. III. W: http://www.creatio.
art.pl/index.php?menu=archiwum&archid=45&artid=1012 [Dostęp 10 II 2015].

Rowieńska Tatiana. 2005. Historia prozy kobiecej w epoce transformacji, czyli „oczy szeroko
zamknięte” rosyjskiego feminizmu. W: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska,
tendencje, perspektywy. T. II: Feminizm. Red. Kraskowska E. Warszawa: Kolor PLUS: 84-94.

Świeży Janusz. 1999. Najnowsza literatura rosyjska w Polsce: Coś wiemy, ale wciąż za mało,
„Dekada Literacka” nr 9/10 (155/156): 1-2.
Pobierz


Opublikowane
2015-12-01

Cited By /
Share

Zywert, A. (2015). CZYTAJĄC ROSJĘ. WSPÓŁCZESNA PROZA ROSYJSKA W POLSCE. WYBRANE ZAGADNIENIA. Acta Neophilologica, 2(XVII), 185–194. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/768

Aleksandra Zywert 
Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu