Opowieść o sile jedności (Natałka Babina, "Bodaj Budka")

Aleksandra Zywert

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

The present article discusses the latest novel by Natalka Babina, Бодай Будка [Bodai Budka, 2019] – the first Ukrainian-language novel written and published in Belarus. The writer continues her analysis concerning the problem of identity of Belarusians (touched upon earlier in the novel Town of Fish [2007]) and at the same time fights against the stereotype of a Belarusian as a “soul slave”. This time, Babin’s attention is focused on language as the decisive factor in the process of personality self identification. Therefore, the problems of the multilingualism of Belarusians (with special regard to the Ukrainian language), cultural
memory, and the (essentially hostile) hegemony of the Russian language are brought to the fore.


Słowa kluczowe:

Natalka Babina, Bodai Budka, Belarusian identity, language, multiculturalism


Babìna Natalka. 2019. Bodaj Budka. Harkìv: Folìo [Бабіна Наталка. 2019. Бодай Будка. Харків: Фоліо].   Google Scholar

Babina1. Babina Natałka. 2011. Wywiad Netkultury: Natalia Babina – Na własnych nogach i we własnych butach. netkultura.pl 11 I. W: http://archive.is/7TL8c [Dostęp 8 IV 2021].   Google Scholar

Babina2. Babìna Natalka. 2013. Koli â zrozumìla, ŝo â ukraïnka, vse stalo na svoê mìsce. Rozmovlâla Anna Koženʹovsʹka-Bìgun. „N@še Slovo” No 5, 3 II. V: http://www.nasze-slowo.pl/natalka-babina-koli-ya-zrozumila-shho-ya/ [Dostup 21 II 2021]   Google Scholar

Babina2. Бабіна Наталка. 2013. Коли я зрозуміла, що я українка, все стало на своє місце. Розмовляла Анна Коженьовська-Бігун. „Н@ше Слово” No 5, 3 II. В: http://www.nasze-slowo.pl/natalka-babina-koli-ya-zrozumila-shho-ya/ [Доступ 21 II 2021].   Google Scholar

Babina3. Babìna Natalka. 2020. Idèâ H – Natalka Babina. V: https://www.youtube.com/watch?v=aoophfftxi4 [Dostup 21 II 2021] [Babina3. Бабіна Наталка. 2020. Идэя   Google Scholar

Х – Наталка Бабiна. B: https://www.youtube.com/watch?v=aoophfftxi4 [Доступ 21 II 2021].   Google Scholar

Bakuła Bogusław. 2006. Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki). „Teksty Drugie” nr 6: 11-33.   Google Scholar

Boruszkowska Iwona. 2017. Obłęd profetyczny w dramacie Kasandra (Касандра) Łesi Ukrainki. W: Kulturowe dyskursy szaleństwa. Red. Boruszkowska I. Kraków: Wydawnictwo nowa strona: 62-79.   Google Scholar

Cudowska Agata. Wspólnota w kulturze indywidualizmu. W: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2729/1/Agata%20Cudowska_Wspólnota%20w%20kulturze%20indywidualizmu.pdf [Dostęp 8 V 2012].   Google Scholar

Kozłowska-Doda Jadwiga. 2016. Białoruś jako pogranicze a pogranicza Białorusi: zarys problematyki badań językoznawczych z przełomu XX i XXI w. „Studia Białorutenistyczne” 10: 235-262.
Crossref   Google Scholar

Lompart Aleksandra. 2010. Zakorzenienie, wykorzenienie; metafora w refleksji socjologicznej. W: Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona? Red. Lompart A. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 7-23.
Crossref   Google Scholar

Mamul Natalia. 2011. Język jako czynnik zakorzenienia w tożsamości narodowej na przykładzie białoruskojęzycznej inteligencji na Białorusi „Kultura i Społeczeństwo” t. 55: 85-112.
Crossref   Google Scholar

Nowak Paweł. 2002. Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.   Google Scholar

Paleczny Tadeusz. 2008. Socjologia tożsamości. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.   Google Scholar

Pawleta Michał. 2016. Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.   Google Scholar

Sadowski Andrzej. 2008. Pogranicze – pograniczność – tożsamość pograniczna. „Pogranicze. Studia Społeczne” t. 14: 17-30.   Google Scholar

Sadowski Andrzej. 2019. Tożsamość pogranicza jako kategoria socjologii pogranicza. Próba reinterpretacji. „Roczniki Nauk Społecznych” t. 11 (47): 73-91. Waszkiewicz Jerzy. 2013. Rozwianie mitów – współczesne białoruskie refleksje nad własną tożsamością. „Studia Białorutenistyczne” nr 7: 81-96.
Crossref   Google Scholar

Waszczyńska Katarzyna. 2005. Tożsamość narodowa Białorusinów – współczesne znaczenie „bycia Białorusinem” oraz droga do „bycia świadomym Białorusinem”. „Acta Albaruthenica” (Навуковы зборнік): 182-186.   Google Scholar

Zywert Aleksandra. 2018. Oblicza multikulturalizmu pogranicza (Natalka Babina, „Miasto ryb”). „Acta Neophilologica” XX/1: 215-226.
Crossref   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-15

Cited By /
Share

Zywert, A. (2022). Opowieść o sile jedności (Natałka Babina, "Bodaj Budka"). Acta Neophilologica, 1(XXIV), 231–242. https://doi.org/10.31648/an.7438

Aleksandra Zywert 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu