O czasopiśmie

Czasopismo „Forum Teologiczne” jest rocznikiem naukowym wydawanym od roku 2000. Są w nim publikowane artykuły naukowe z dyscyplin naukowych: teologia, historia, prawo kanoniczne i innych, które wchodzą w dialog z teologią. Artykuły są recenzowane przez specjalistów.

Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/ft/

W każdym numerze znajdują się trzy bloki:
ROZPRAWY I ARTYKUŁY (opracowania monograficzne z zakresu teologii lub innych nauk na wybrany temat),
TEKSTY (jest to zazwyczaj jeszcze niepublikowane tłumaczenie tekstu obcojęzycznego lub źródła polskojęzycznego, np. historycznego tekstu wraz z krótkim objaśnieniem, a także komunikaty)
RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA (analiza i ocena nowych wydawnictw; sprawozdania z kongresów i sympozjów).

Polityka wydawnicza:

Profil pisma obejmuje wybrane problemy teologiczne, tematy interdyscyplinarne, zagadnienia obecne na styku teologii i innych dyscyplin naukowych.

Misja

Celem prac redakcyjnych jest tworzenie i rozwijanie platformy naukowego spotkania specjalistów, którzy badają kwestie dotyczące etosu religijnego z akcentem na wartości chrześcijańskie, osoby ludzkiej jako podmiotu aktywnego w świecie i odpowiedzialnego za jakość moralną relacji rodzinnych i społecznych, a także rodziny i życia społecznego w perspektywie uniwersalnej i regionalnej, z uwzględnieniem dziejowego aspektu ukazującego specyfikę przemian kulturowych. „Forum Teologiczne” zaprasza teologów, historyków, prawników i innych specjalistów do podzielenia się wynikami badań z obszaru własnych specjalności. W ten sposób czasopismo pełni funkcję platformy naukowych spotkań interdyscyplinarnych. Każdego roku proponowany jest autorom temat przewodni.

Dane badawcze

Czasopismo zobowiązuje autorów do publikowania wniosków w oparciu o sprawdzone dane badawcze, które są powszechnie dostępne, z podaniem adresu bibliograficznego/internetowego lub udostępnienie ich gdy są tylko w posiadaniu autora. Dane badawcze są informacjami obejmującymi fakty i liczby, które mogą posłużyć w dalszych badaniach. Do takich danych należą np. statystyki, wyniki eksperymentów, obserwacji terenowych, ankiety, materiał audyjny i audiowizualny.

Otwarty dostęp

Czasopismo kieruje się polityką otwartego dostępu. Dlatego poszczególne tomy, w pełnej wersji, tożsamej z wydaniem papierowym, są publikowane na stronie internetowej czasopisma oraz w „czytelni” Wydawnictwa UWM w Olsztynie. Czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie, bez logowania się, z pełnego dostępu do plików „pdf”, a od tomu XX także „MOBI” i „ePUB”, poprzez komunikację ze stroną internetową lub przez pobranie pliku na własne urządzenie. Wersja papierowa jest drukowana w nakładzie 160 egzemplarzy. Kolejne tomy czasopisma są oddawane do rąk Czytelnika w listopadzie każdego roku.