O czasopiśmie

Pierwotną wersję czasopisma stanowi publikacja drukowana [ISBN 1641-1196]. Po ukazaniu się wersji drukowanej, tom jest publikowany w wersji elektronicznej [eISSN 2450-0836] i udostępniony bezpłatnie na stonie internetowej czasopisma. Do publikacji są przyjmowane opracowania oryginalne, które nie były wcześniej publikowane w żadnej wersji językowej. 

W każdym numerze znajdują się trzy bloki:
ROZPRAWY I ARTYKUŁY (opracowania monograficzne z zakresu teologii lub innych nauk na wybrany temat). Artykuły są w języku polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim lub niemieckim.
TEKSTY (jest to zazwyczaj jeszcze niepublikowane tłumaczenie tekstu obcojęzycznego lub źródła polskojęzycznego, np. historycznego tekstu wraz z krótkim objaśnieniem, a także komunikaty)
RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA (analiza i ocena nowych wydawnictw; sprawozdania z kongresów i sympozjów).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:
CEJSH, CEEOL, ERIH Plus, BazHum, IndexCopernicus, DOAJ

 

      Metadata from Crossref logo    Crossref Similarity Check logo

Zob. także: http://www.uwm.edu.pl/ft/