Kalendarz wydawniczy & Archiwizacja

Kalendarz wydawniczy

- Redakcja przyjmuje komputeropisy do końca listopada roku poprzedzającego publikację.
- Do końca stycznia roku publikacji trwa kwalifikacja materiałów do dalszych etapów redakcyjnych. Artykuły są oceniane przez dwóch zewnętrznych recenzentów. Recenzje są "podwójnie ślepie". Teksty, recenzje, omówienia i sprawozdania są oceniane przez redakcję.
- Etap powstawania recenzji trwa do końca marca. W sytuacji jednej negatywnej recenzji artykuł jest oceniany przez trzeciego recenzenta. Decyzja o kwalifikacji do publikacji artykułu następuje po uzyskaniu co najmniej dwóch pozytywnych recenzji.
- Do końca maja autor ustosunkowuje się do uwag i sugestii recenzentów oraz nanosi odpowiednie poprawki w swoim artykule.
- Do 15 września trwa redakcja językowa nadesłanych materiałów, po której autor ustosunkowuje się do sugestii redaktorów językowych.
- Do 15 października trwa proces przygotowania pierwszej wersji materiałów przeznaczonych do druku, autor otrzymuje plik pdf i dokonuje korekty wersji przygotowanej do druku. W razie konieczności dodatkowej korekty, redakcja zwraca się do autora z prośbą taką prośbą. Do druku jest posyłana wersja zaakceptowana przez autora.
- Proces publikacji tomu trwa do 30 listopada

Autor ma prawo wycofać swój materiał (artykuł, tekst, omówienie, sprawozdanie) do ostatniej korekty. Taką prośbę powinien złożyć w formie pisemnej, przesyłając w wiadomości e-mail, na adres redakcji, z wyjaśnieniem powodu.  Redakcja może wycofać materiał z procedury redakcyjnej do czasu posłania materiałów do drukarni. Powodem może być:
- dwie negatywne recenzje,
- niska ocena wystawiona przed recenzentów z warunkowym dopuszczeniem do publikacji,
- naruszenie praw autorskich,
- naruszenie zasad etyki publikacji,
- odmowa naniesienia zmian zasugerowanych przez redakcję i recenzentów bez podania wyjaśnienia,
- brak oświadczenia.

 

Archiwizacja 

Egzemplarze czasopisma są przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie oraz w Bibliotece Narodowej w Warszawie.