Etyka publikacji

Redakcja „Forum Teologicznego” przyjmuje i przestrzega zasad etyki publikacyjnej zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) oraz zasad przejrzystości i dobrych praktyk w publikacjach naukowych DOAJ - Directory of Open Access Journals.

          1. Redakcja
Redakcja zobowiązuje się do stosowania najwyższych standardów publikacyjnych zgodnych z wymogami etyki. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej są dokumentowane i wyjaśniane. W publikacji materiałów redakcja kieruje się oceną merytoryczną tekstu, opierając się na opinii specjalistów wyrażonej w pisemnej recenzji – zgodnie z przyjętymi standardami. Autorzy są traktowani równo bez względu na stopień lub tytuł naukowy, wiek, płeć, afiliację i wszelkie inne okoliczności (np. rasa, narodowość, obywatelstwo, pochodzenie etniczne, światopogląd). Nadesłane teksty nie są wykorzystywane w żaden sposób, który nie jest uzgodniony z Autorem.

Redakcja kwalifikuje do druku ograniczoną liczbę manuskryptów przeznaczonych do części: Artykuły i Teksty - nie więcej niż 20 w jednym tomie. Kieruje się jakością opracowania i zgodnością z polityką wydawniczą.

W celu zapobiegania nieprawidłowościom związanym z naruszeniem praw autorskich, wydawca podejmuje działania antyplagiatowe.

          2. Autorzy
Autorzy ujawniają wkład wszystkich autorów i instytucji wspierających powstanie tekstu. Dlatego każdy autor składa oświadczenie, potwierdzające, że:

  • tekst jest oryginalny i nie narusza praw autorskich osób trzecich; nie został też wcześniej opublikowany i nie jest złożony w redakcji innego czasopisma;
  • są ujawnieni wszyscy autorzy;
  • podano źródła finansowania badań przedstawionych w artykule lub przyczyniających się do powstania artykułu naukowego;
  • pomiędzy autorem lub autorami a recenzentami wskazanymi na stronie internetowej „Forum Teologicznego” nie zachodzi konflikt interesów, wynikający z bezpośrednich relacji osobistych, podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok zgłoszenia artykułu do publikacji; w razie wystąpienia takiej sytuacji autor wskazuje te osoby.

Osobom, które w jakikolwiek sposób uczestniczyły w projekcie badawczym – ale ich wkład nie jest wystarczający do uznania współautorstwa – autor składa podziękowanie dołączone do tekstu.

Jeśli autor wykryje błędy w swoim tekście, zgłasza redakcji problem i następuje współpraca z redakcją w celu sprostowania lub wycofania tekstu z procedury wydawniczej.

          3. Recenzenci
Recenzenci zobowiązują się do obiektywizmu w ocenie tekstu, kierując się jego wartością merytoryczną i poprawnością formalną. Jeśli zostanie wykryty konflikt interesów (np. w przypadku identyfikacji autora) lub podejrzenie plagiatu, recenzent jest zobowiązany powiadomić redakcję. Teksty recenzowane są traktowane jako dokument poufny, a wyniki przedstawione w recenzowanych opracowaniach nie są wykorzystywane przez recenzenta w żaden sposób do czasu opublikowania tekstu.

          4. Rozpatrywanie skarg i wniosków
Skargi i wnioski w pierwszej kolejności należy składać na piśmie do redaktora naczelnego. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy zwrócić się do Wydawcy. W razie braku konsensusu, wówczas problem jest rozwiązywany na drodze sądowej.

         5. Uzasadnienie
Przyjęte zasady polityki publikacyjnej mają na celu zabezpieczenie przed tzw. ghost authorship (autorstwo widmo) i guest authorship (autorstwo grzecznościowe).

W pozostałym zakresie Redakcja przestrzega standardów COPE.