Oświadczenie Autora

Imię i nazwisko Autora/Autorów: …………………………………………………………..

Stopień i tytuł naukowy: ……………………………………………………………………..

ORCID (Indywidualny numer w międzynarodowym systemie identyfikacji autorów prac naukowych): ……………………………………………….

Afiliacja: ……………………………………………….

E-mail:…………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE AUTORA

Oświadczam, iż artykuł/recenzja* pt. ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..,

złożony do druku w czasopiśmie naukowym „Forum Teologiczne”: 

 1. nie był/była dotychczas publikowany/publikowana pod tym samym lub innym tytułem,
 2. nie stanowi części innej publikacji,
 3. nie był/była przesłany/przesłana do innej redakcji w celu opublikowania.

Autor/Autorzy oświadcza/oświadczają, że

 1. przysługują mu/im prawa autorskie majątkowe do poniższego utworu i nie są one ograniczone,
 2. utwór nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.

W związku z wprowadzoną przez redakcję zapory „ghostwriting” i „ghostautorship” Autor/Autorzy oświadcza/oświadczają*, że:

 • Jest jedynym autorem artykułu, jego koncepcji, założeń oraz metod wykorzystywanych przy powstaniu tego artykułu oraz artykuł nie posiada nieujawnionych źródeł jego finansowania, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;
 • W powstanie niniejszego artykułu zaangażowane były następujące osoby: …………….. …………………………………, współautorstwo przysługuje ……………………………… …………………………………., w finansowaniu badań, w wyniku których powstał artykuł uczestniczyły poniższe instytucje: …………….……..……………………………………… .

Autor/Autorzy przenosi/przenoszą na rzecz Wydawcy autorskie prawa majątkowe do powyższego utworu i upoważnia go do wykorzystania na poniższych polach eksploatacji: jednorazowa publikacja dzieła, przez co w szczególności należy rozumieć:

 1. prawo utrwalania i zwielokrotniania dzieła drukiem oraz publicznego udostępnienia tak sporządzonych egzemplarzy (wydanie dzieła),
 2. prawo wprowadzenia do obrotu dzieła,
 3. prawo udostępnienia dzieła przez Internet.

Pole eksploatacji w postaci udostępnienia utworu w Internecie jest nieograniczone czasowo,
a utwór może być udostępniany na dowolnych portalach i stronach internetowych, również z możliwością jego kopiowania przez użytkowników Internetu.

_________________

* Właściwe podkreślić.

Jeżeli w wymienionym utworze ilustracje lub inne materiały są chronione prawem autorskim, Autor/Autorzy zobowiązuje/zobowiązują się do uzyskania i dostarczenia pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie przez Wydawcę oraz poniesienia związanych z tym kosztów i podania w utworze źródła pochodzenia materiałów.

Autor/Autorzy przyjmuje/przyjmują do wiadomości, że z tytułu wydania ww. utworu przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie będzie mu przysługiwało honorarium autorskie ani wynagrodzenie w jakiejkolwiek innej formie. Oświadcza również, że zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tekst opracowania poprawiono zgodnie z uwagami recenzentów. Gwarantuję, że przedłożony utwór ma treść i formę ostateczną, zgadzam się na dokonywanie poprawek stylistycznych, językowych oraz innych poprawek redakcyjnych.

                                                                                                          ………………………….

                     (miejscowość, data)                                                             (podpis autora)

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, danych osobowych zawartych w moim oświadczeniu w celu
i zakresie niezbędnym do opublikowania mojego artykułu w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem danych wskazanych w niniejszym oświadczeniu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: bkw@uwm.edu.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do opublikowania artykułu/recenzji w czasopiśmie naukowym „Forum Teologiczne”, wydawanym przez Wydawnictwo UWM w Olsztynie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Dane osobowe autora wraz z dokumentacją czasopisma, w którym artykuł/recenzja zostanie opublikowany/opublikowana, przechowywane będą bezterminowo.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania artykułu/recenzji.
 6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

                                                                                                …………………………………

     (Miejscowość, data)                                                                     (podpis wnioskodawcy)