Mass media jako skuteczne narzędzie ewangelizacji i religijnej jedności w Nigerii

Aboreng Useni James

Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieAbstrakt

Skoro religia ma pierwszorzędne znaczenie dla osoby ludzkiej, to tam, gdzie istnieją
różnice religijne, pojawiają się też istotne rozbieżności. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek i z niezwykłą
łatwością, wszyscy są w stanie uczestniczyć w wymianie idei oraz informacji w skali całego
świata, pokonując wcześniejsze ograniczenia czasu i przestrzeni. Dzięki skuteczności i ogromnym
korzyściom obecnej „epoki informacji” ma miejsce łatwy dostęp do środków masowego przekazu.
Są one najprostszym i najskuteczniejszym sposobem dotarcia do każdego z nas. Środki masowego
przekazu uznawane są powszechnie jako główny transfer informacji, edukacji oraz rodzaj „przewodnika”
w dzisiejszym świecie. Doświadczenie pokazuje jednak, że rzeczywiście istnieje coraz
większa przepaść między teorią a praktyką, między retoryką a rzeczywistością, jeśli chodzi o wykorzystanie
przez Kościół środków przekazu dla ewangelizacji. Istnieje zatem przekonanie, że zaniedbywanie
środków ewangelizacji jest alarmujące. Zwracano uwagę Kościoła na ten fakt, który generuje
szereg konsekwencji w życiu społeczeństw. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie
skuteczności środków masowego przekazu dla pełnienia misji ewangelizacyjnej Kościołów, a także
jedności religijnej i ekumenizmu w Nigerii.


Słowa kluczowe:

denominacje, ewangelizacja, ekumenizm, jedność religijna i mass media


Asambe J., Evangelization, challenges and prospects for the Church in Nigeria, „Koinonia” vol. 2,
2005, n. 2.
Blum S., The Ministry of Evangelization, Minnesota 1998.
Heam B., Seeds of Unity, Kenya 1976.
Hickey R., Modern Missionary Document and Africa, Dublin 1982.
John Paul II, Encyclical Letter “Redemptoris Missio”, Boston 1998.
John Paul II, Apostolic Exhortation “Ecclesia in Africa”, Libreria Editrice Vaticana 1995.
John Paul II, Message for the 33rd World day of Social Communication 1999, in: The Holy See [online], access: 27.03.2018 <www.w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/message/communication>.
Lambert B., Ecumenism, Harder and Harder Publication 1966.
McCabe M., Mission in an Islamic Milieu. A Paper Presentation at the SMA Centenary Symposium on Mission, (unpublished) Jos: October 2006.
Miss World Riots, (Kaduna: 2002), in: Wikipedia [online], access: 22.04.2018, <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Miss_Wolrd_riots>.
Ndiokwere N., Inculturation in Practice: The African Church Today and Tomorrow, Enugu, Nigeria 1994.
Nigeria.pdf, in: Aiuto alla Chiesa che Soffre – Onlus [online], access: 24.04.2018, <http://acs-italia.org/wp-content/uploads/Nigeria.pdf>.
Nigerian Population (24.01.2018), in: World Population Review [online], access: 24.01.2018,<http://worldpopulationreview.com/countries/nigeria-population>.
Obiora F.K., The Divine Deceit, Nigeria 1998.
Pius XI, Encyclical Letter on the Motion Picture “Vigilanti Cura” (29.06.1936), in: The Holy See[online], access: 27.04.2018, <http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29061936_vigilanti-cura.html>.
Quinn R.J. et. al., New Evangelization in Africa, Kenya 2005.
Vatican Council II, Decree “Ad Gentes” (7.12.1965), in: Vatican II: Conciliar and Post Conciliar Documents, Mumbai: St. Pauls 2007.
Vatican Council II, Decree “Inter Mirifica” (4.12.1963), Mumbai: St. Pauls 2007.
Vatican Council II, Decree “Unitatis Redintegratio” (21.11.1964), Mumbai: St. Pauls 2007.
Vatican Council II, Declaration “Nosta Aetate” (28.10.1965), in. The Holy See [online], access: 27.03.2018, <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html>.
The Telegraph, 100 Killed in Miss World Riot in Nigeria, in. The Telegraph [online], access:24.04.2018, <https://www.telegraph.co.uk/news/1413995/100-killed-in-Miss-World-riots-in-Nigeria.html>.

Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Useni James, A. (2018). Mass media jako skuteczne narzędzie ewangelizacji i religijnej jedności w Nigerii. Forum Teologiczne, 19, 235–250. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3114

Aboreng Useni James 
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie