Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Zgoda na przetwarzanie danych (RODO)
 • Praca nie została wcześniej opublikowana lub złożona do innej redakcji
 • Praca nie narusza praw autorskich innych osób


1. Objętość tekstu
Tekst nie powinien przekraczać objętości 30 tys. znaków (ze spacjami). Preferowana edytor tekstu Times New Roman 12, interlinia 1,5; przypisy: 10, interlinia pojedyncza.

2. Termin nadsyłania tekstów:
Teksty, które nadejdą do końca listopada danego roku zostaną opublikowane w numerze ukazującym się w drugiej połowie roku następnego). Wystarczy nadesłanie wersji elektronicznej na adres: forum.teologiczne@uwm.edu.pl

Redakcja „Forum Teologicznego” przyjmuje teksty dotychczas nigdzie niepublikowane. Nadesłane prace zostaną poddane procedurze recenzyjnej (zob. Zasady recenzowania). O jej wyniku, jak też o treści nadesłanych recenzji (bez ujawniania danych recenzentów), jak też decyzji Rady redakcyjnej odnośnie do publikacji autor zostanie poinformowany. W razie dopuszczenia do druku, autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt.

3. Dodatkowe dane

Do każdego tekstu dołączyć:

 • Pełne imię i nazwisko Autora (Autorów)
 • Numer ORCID
 • Notę biograficzną autora/autorów: tytuły i stopnie naukowe, afiliacja (uczelnia, instytut, katedra, zakład), dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu, adres pocztowy).
 • Tytuł pracy w języku polskim i angielskim
 • Streszczenie w języku polskim i angielskim (objętość ok. 1500 miejsc znakowych)
 • Hasła indeksowe (key words) w języku polskim i angielskim (5 haseł); nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy
 • Wykaz skrótów
 • Wykaz bibliografii występującej w przypisach
 • Autorzy z tytułem zawodowym magistra i doktoranci proszeni są o dołączenie do przysłanych materiałów opinii promotora lub innego samodzielnego pracownika naukowego, potwierdzającej zachowanie wymogów formalnych stawianych tekstom naukowym.

4. Autorów obowiązują zamieszczone wskazówki dotyczące przygotowania tekstów do czasopisma, umieszczone na stronie internetowej (zakładka Uwagi dla autorów) bądź na trzeciej stronie okładki w wydaniu papierowym.

5. Autorzy muszą znać przepisy wynikające z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.) i przestrzegać ich.

ZASADY NOTACJI PRZYPISÓW

1. Numer przypisu w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część, np. W ostatnim swoim liście z roku 1582, napisanym 28 grudnia1, próbuje wytłumaczyć się z zarzutów, […] tego miasta2.

2. Opis publikacji zwartej (książki) powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia, nazwisko (-a) autora (-ów) bez spacji, tytuł dzieła, podtytuł (oddzielony kropką), miejsce i rok wydania (przed rokiem zaznaczamy części wydawnicze (np. 32007), wykaz cytowanych stron (numery stron należy oddzielić myślnikiem bez odstępów lub przecinkiem, jeśli strony nie następują po sobie). Tytuł dzieła zaznaczamy kursywą bez cudzysłowu.

3. Zapis publikacji internetowej powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia i nazwisko autora tekstu, tytuł tekstu (artykułu), wskaźnik „w:”, tytuł witryny internetowej, wskaźnik: [online], data dostępu autora artykułu do tekstu internetowego, adres url (należy go ująć w ostrych nawiasach).

4. Zapis numeru tomu czasopisma powinien być umieszczony po tytule czasopisma, przed rokiem wydania. Tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów, wszystkie wyrazy w nazwie tytule pisane z dużej litery.

5. Zapis dokumentu kościelnego należy uzupełnić datę jego opublikowania (np. podpisania przez papieża) oraz podać numer (obok strony) wskazujący na miejsce odniesienia.

6. Przykłady zapisu bibliograficznego w przypisach

1 J. Kudasiewicz, Wymiar biblijny, w: Podstawowe wymiary katechezy, red. M. Maciejewski, Kraków 1991, s. 17-19.
2 Ibidem, s. 20.
3 Pius XII, Divino afflante Spiritu, AAS 35 (1943), s. 297-325.
4 DWR 10.
5 TWNT, t. 1, s. 321.
6 Orędzie papieża Franciszka na XLIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu(23 I 2015), n. 1, w: The Holy See [online], dostęp: 17.02.2015, <https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papa-francesco_20150123_messaggio-comunicazioni-sociali.html>.
7 Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi” (30 XI 2007), n. 8, Kraków 2007, s. 17.
8 R. Piłat, Przemoc jako problem filozoficzny, „Ethos” 2014, nr 2, s. 149.
9 S. Szymik, Starotestamentowe, judaistyczne i grecko-rzymskie pojęcie sumienia, „Forum Teologiczne” t. 15, 2014, s. 9.

7. Przypis bezpośrednio powtarzający się oznaczamy: Ibidem, s. … (bez kursywy). Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła lub jego skrót (za każdym razem jednakowy), s. … . Jeżeli w jednym przypisie następują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła (i następnych jeśli występują) zamiast inicjału imienia i nazwiska autora piszemy: idem, tytuł lub skrót dzieła, s. … .

8. Brak miejsca, roku wydania lub tylko miejsca, lub tylko roku książki cytowanej oznacza się skrótem [b.m.], [b.r.], [b.m.r.], (w nawiasie kwadratowym).

9. Szczegółowe zapisy na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/wydawnictwo2/artykul/14/czytelnia.html, gdzie znajdują się poprzednie numery „Forum Teologicznego”

CYTOWANIA 

 1. Cytaty z Biblii w tekście i w przypisach należy oznaczyć kursywą (bez cudzysłowu). Wszystkie inne cytaty umieszczane w tekście i w przypisach należy ujmować w cudzysłów (bez kursywy).
 2. Wszystkie cytaty powinny być dokładnie sprawdzone ze źródłem. Cytaty z Biblii według Biblii Tysiąclecia.
 3. Przy cytowaniu poezji lub dramatu należy zachować układ graficzny oryginału (podział na strofy, wcięcia wersów). W cytatach z prozy lub z prac naukowych należy również zachować wcięcia akapitowe i wyróżnienia oryginału. Wszelkie zmiany w cytacie i dodatkowe wyróżnienia muszą być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym.
 4. Cytaty powinny być opatrzone notką bibliograficzną.
 5. Fragmenty opuszczone w cytatach należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.
 6. Tłumaczenia cytatów należy pobrać z wersji opublikowanej oraz podać adres bibliograficzny. Tłumaczenia niepublikowane należy opisać, wskazując autora oraz dołączyć wersję oryginalną.

Oświadczenie autora