Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Zgoda na przetwarzanie danych (RODO)
 • Praca nie została wcześniej opublikowana lub złożona do innej redakcji
 • Praca nie narusza praw autorskich innych osób
 • Autor, przekazując redakcji tekst, przenosina Wydawcę wyłączne prawo do jego wydawania i rozpowszechniania (licencja CC-BY-NC-ND)


1. Objętość tekstu
Tekst artykułu nie powinien przekraczać objętości 30 tys. znaków (ze spacjami).  Tekst omówienia lub sprawozdania – objętość do 6 tys znaków. Preferowany edytor tekstu Times New Roman 12, interlinia 1,5; przypisy: 10, interlinia pojedyncza.

2. Termin nadsyłania tekstów:
Teksty, które nadejdą do końca listopada danego roku zostaną opublikowane w numerze ukazującym się w drugiej połowie roku następnego. Prosimy o przysyłanie tekstów w wersji elektronicznej na adres: forum.teologiczne@uwm.edu.pl  lub za pośrednictwem platformu.

Redakcja „Forum Teologicznego” przyjmuje teksty dotychczas nigdzie niepublikowane. Nadesłane artykuły są poddane procedurze oceny wstępnej przez Redakcję oraz recenzyjnej (zob. Zasady recenzowania). Autor zostaje poinformowany o ocenie. W razie dopuszczenia do druku, autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt.

3. Dodatkowe dane
Do każdego tekstu dołączyć:
–     Pełne imię i nazwisko Autora (Autorów)
–     Numer ORCID
–     Notę biograficzną autora/autorów: tytuły i stopnie naukowe, afiliacja (uczelnia, instytut, katedra, zakład), dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu, adres pocztowy).
–     Tytuł pracy w języku polskim i angielskim
–     Streszczenie w języku polskim i angielskim (objętość ok. 1500 miejsc znakowych; w streszczeniu powinien być wyjaśniony tytuł – może być powtórzony – oraz podane informacje wskazujące na wartość naukową opracowania – co, jak, wnioski/wynik. Należy ująć najważniejsze treści, zwięźle i kompletnie. Należy także podać tezę/hipotezę badawczą, wskazać cel oraz metodę pracy naukowej)
–     Hasła indeksowe (słowa klucze) w języku polskim i angielskim (5 haseł); nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy; są to krótkie hasła, które mają pomóc czytelnikowi odnaleźć poszukiwane treści; nie mogą być zbyt ogólnikowe ani zbyt unikatowe
–     Wykaz skrótów
–     Wykaz bibliografii występującej w artykule
–     Autorzy z tytułem zawodowym magistra i doktoranci proszeni są o dołączenie do przysłanych materiałów opinii promotora lub innego samodzielnego pracownika naukowego, potwierdzającej zachowanie wymogów formalnych stawianych tekstom naukowym
–    Oświadczenie autora.

4. Zapis bibliograficzny

Styl zapisu bibliograficznego harwardzki, czyli informacje bibliograficzne są umieszczane w tekście w nawiasie półokrągłym, podane jest nazwisko autora i inicjał imienia oraz data wydania oraz numer stron, np.: (Szymik S., 2014, s. 10), w przypadku kilku pozycji bibliograficznych, oddziela się je średnikiem. W odwołań do kilku pozycji bibliograficznych tego samego autora, wydanych w jednym roku, należy odróżnić poszczególne pozycje przez dodanie małych liter „a”, „b”, „c”, itd., np. (Buxakowski J., 2006a, s. 15), (Buxakowski J., 2006b, s. 119); odróżnienie to należy uwzględnić w wykazie bibliograficznym dołączonym do tekstu.

Bibliografia załącznikowa ułożona według alfabetu. Każdy zapis posiada budowę: Nazwisko Imię, Rok wydania, Tytuł dzieła (kursywą), Wydawnictwo/Tytuł Czasopisma wraz z tomem i/lub numerem/Tytuł pracy zbiorowej (w przypadku pracy zbiorowej poprzedzający informator „w:”), Miejsce wydania (nie dotyczy czasopism), Strony (dotyczy rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów w czasopismach), numer doi (jeśli jest).

Przykłady:

 • Buxakowski Jerzy, 2006a, Bóg Trójjedyny w Trójcy Osób. Teologia prawd wiary, t. 3, Bernardinum, Pelplin.
 • Buxakowski Jerzy, 2006b, Ks. Franciszek Sawicki – myśliciel pelpliński, w: Jacek Jezierski, Katarzyna Parzych (red.), Wybitni teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, s. 119-237.
 • Franciszek, 2015, Orędzie papieża Franciszka na XLIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (23 I 2015), w: The Holy See [online], dostęp: 17.02.2015, <https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papa-francesco_20150123_messaggio-comunicazioni-sociali.html>.
 • Pius XII, 1943, Divino afflante Spiritu, Acta Apostolicae Sedis, nr 35, s. 297-325.
 • Rusecki Marian, 2004, Chrystologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego, w: Dialog międzyreligijny, Henryk Zimoń (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 29-64.
 • Sakowicz Eugeniusz, 2006a, Pryncipia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Szymik Stefan, 2014, Starotestamentowe, judaistyczne i grecko-rzymskie pojęcie sumienia, Forum Teologiczne, t. 15, s. 7-21.
 • Carbajo Núñez Martín, 2019, The importance of family relationships for the economic development of socjety, Forum Teologiczne, t. 20, n. 7-18; doi:10.31648/ft.4799.

Brak miejsca, roku wydania lub tylko miejsca, lub tylko roku książki cytowanej oznacza się odpowiednio skrótami: [b.m.], [b.r.], [b.m.r.].

W przypisach dolnych (oznaczanych kolejnymi numerami) można umieścić dodatkowe informacje (dygresje, polemiki, uzupełnienia itp.). W przypisach dolnych odniesienia do literatury również należy sporządzać według stylu harwardzkiego.

5. Cytowania

 1. Cytaty z Biblii w tekście i w przypisach należy oznaczyć kursywą (bez cudzysłowu). Wszystkie inne cytaty umieszczane w tekście i w przypisach należy ujmować w cudzysłów (bez kursywy): "xxx".
 2. Wszystkie cytaty powinny być dokładnie sprawdzone ze źródłem. Cytaty z Biblii według Biblii Tysiąclecia.
 3. Przy cytowaniu poezji lub dramatu należy zachować układ graficzny oryginału (podział na strofy, wcięcia wersów). W cytatach z prozy lub z prac naukowych należy również zachować wcięcia akapitowe i wyróżnienia oryginału. Wszelkie zmiany w cytacie i dodatkowe wyróżnienia muszą być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym.
 4. Cytaty powinny być opatrzone notką bibliograficzną.
 5. Fragmenty opuszczone w cytatach należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.
 6. Tłumaczenia cytatów należy pobrać z wersji opublikowanej oraz podać adres bibliograficzny. Tłumaczenia niepublikowane należy opisać, wskazując autora oraz dołączyć wersję oryginalną.

6. Autorów obowiązują zasady dotyczące przygotowania tekstów do czasopisma, umieszczone na stronie internetowej (zakładka Uwagi dla autorów) bądź na trzeciej stronie okładki w wydaniu papierowym.

7. Autorów powinni uwzględnić zasady przyjęte przez Redakcję, opisane w zakładkach: 
- Kalendarz wydawniczy
- Polityka wydawnicza
- Etyka publikacji
- Proces recenzji

8.Autorzy muszą znać przepisy wynikające z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.) i przestrzegać ich.

Copyright