Polityka wydawnicza

Profil pisma obejmuje wybrane problemy teologiczne, tematy interdyscyplinarne, zagadnienia obecne na styku teologii i innych dyscyplin naukowych.

Misja - cel i zakres

Celem prac redakcyjnych jest tworzenie i rozwijanie platformy naukowego spotkania specjalistów, którzy badają kwestie dotyczące etosu religijnego z akcentem na wartości chrześcijańskie, osoby ludzkiej jako podmiotu aktywnego w świecie i odpowiedzialnego za jakość moralną relacji rodzinnych i społecznych, a także rodziny i życia społecznego w perspektywie uniwersalnej i regionalnej, z uwzględnieniem dziejowego aspektu ukazującego specyfikę przemian kulturowych. „Forum Teologiczne” zaprasza teologów, historyków, medioznawów, prawników i innych specjalistów do podzielenia się wynikami badań z obszaru własnych specjalności. W ten sposób czasopismo pełni funkcję platformy naukowych spotkań interdyscyplinarnych. Każdego roku proponowany jest autorom temat przewodni. Poza nim, jest stałe miejsce na tematykę hagiologiczną, medioznawczą i prawno-kanoniczną.

Dane badawcze

Czasopismo zobowiązuje autorów do publikowania wniosków w oparciu o sprawdzone dane badawcze, które są powszechnie dostępne, z podaniem adresu bibliograficznego/internetowego lub udostępnienie ich gdy są tylko w posiadaniu autora. Dane badawcze są informacjami obejmującymi fakty i liczby, które mogą posłużyć w dalszych badaniach. Do takich danych należą np. statystyki, wyniki eksperymentów, obserwacji terenowych, ankiety, materiał audyjny i audiowizualny.

Autor jest zobowiązany podać dane identyfikacyjne badań empirycznych, których wyniki są zaprezentowane w artykule, wraz z zaświadczeniem wystawionym przez instytucję badawczą, w której były prowadzenie badania.

Otwarty dostęp

Czasopismo kieruje się polityką otwartego dostępu. Artykuły i teksty są chronione prawem autorskim i wydawniczym - licencja (CC-BY-NC-ND): Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (polski: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl). Poszczególne tomy, w pełnej wersji, tożsamej z wydaniem papierowym, są publikowane na platformie czasopism UWM w Olsztynie [zob. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/] oraz na stronie internetowej czasopisma [http://www.uwm.edu.pl/ft/]. Czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie, bez logowania się, z pełnego dostępu do plików „pdf”. Od tomu XX pełny dostęp jest także do plików „MOBI” i „ePUB”, za pośrednictwem aplikacji „iFT-Internetowe Forum Teologiczne". Aplikacja jest do pobrania bezpłatnie, w sklepie GooglePlay i AppStore. Wersja papierowa jest drukowana w nakładzie 120 egzemplarzy. Kolejne tomy czasopisma są oddawane do rąk Czytelnika w listopadzie każdego roku.