PROCES RECENZJI

Przyjęte przez czasopismo „Forum Teologiczne” w 2011 r. zasady recenzowania artykułów naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Każdy artykuł (rozprawa) jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. double-blind review process (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości).
W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, który może się wyrażać w relacjach zachodzących między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje zależności zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz recenzyjny lub też przygotowuje recenzję według własnego schematu, przy czym musi sformułować jednoznaczny wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Główne kryteria dopuszczenia artykułów do procedury recenzowania:

  • temat artykułu musi być zgodny z profilem czasopisma,
  • od strony formalnej obowiązuje logiczna struktura, język naukowy, streszczenia oraz słowa kluczowe, aparat naukowy,
  • od strony merytorycznej autor musi się w artykule odnieść do określonego problemu naukowego, a nie tylko rekapitulować wiedzę podręcznikową na dany temat,
  • jeżeli dotyczy omawianych już problemów, powinien wnosić nowe aspekty i punkty widzenia,
  • w przypadku gdy jedna z recenzji jest negatywna, decyzję w kwestii opublikowania artykułu w „Forum Teologicznym” podejmuje Komitet Redakcyjny. Dwie recenzje negatywne eliminują artykuł z dalszej procedury.