Proces recenzji

Przyjęte przez czasopismo „Forum Teologiczne” zasady recenzowania artykułów naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Każdy artykuł jest recenzowany przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. double-blind review process (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości).
W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, który może się wyrażać w relacjach zachodzących między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje zależności zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz recenzyjny lub też przygotowuje recenzję według własnego schematu, przy czym musi sformułować jednoznaczny wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Recenzent jest proszony o wskazanie jednej z sześciu ocen i uzasadnienie:
1. Nadaje się do publikacji bez zmian.
2. Można opublikować bez zmian, ale nie wnosi nic szczególnego, stąd pozostaje pytanie, czy przeznaczać miejsce na ten akurat tekst.
3. W zasadzie do przyjęcia, ale z poprawkami
4. Nie do przyjęcia, wymaga dużej rewizji, która może sprawić lub nie, że tekst będzie do przyjęcia.
5. Do odrzucenia – nie ma szans realnej rewizji tekstu.
6. Artykuł mógłby zostać opublikowany, ale w innym czasopiśmie.

Główne kryteria dopuszczenia artykułów do procedury recenzowania:

  • temat artykułu musi być zgodny z profilem czasopisma,
  • od strony formalnej obowiązuje logiczna struktura, język naukowy, streszczenia oraz słowa kluczowe, aparat naukowy,
  • od strony merytorycznej autor musi się w artykule odnieść do określonego problemu naukowego, a nie tylko rekapitulować wiedzę podręcznikową na dany temat,
  • jeżeli dotyczy omawianych już problemów, powinien wnosić nowe aspekty i punkty widzenia.

    W przypadku gdy jedna z recenzji jest negatywna, powoływany jest trzeci recenzent; ostateczną decyzję w kwestii opublikowania artykułu podejmuje zespół redakcyjny. Dwie recenzje negatywne eliminują artykuł z dalszej procedury.