Rodzina w perspektywie możliwości dobra

Poczucie odpowiedzialności za dobro mające wpływ na bezpieczeństwo jednostki i społeczeństwa

Kazimierz Rynkiewicz

Philosophy Department, Munich University, GermanyAbstrakt

Autor podejmuje zagadnienie rodziny w kontekście możliwości dobra występującego
w różnych formach w życiu codziennym. Poczucie odpowiedzialności za dobro wpływa pozytywnie
na bezpieczeństwo jednostki i całego społeczeństwa. Rodzinie – jako specyficznej komórce społecznej
– przyświeca nie tylko troska o przeżywanie wolności, lecz także o kształtowanie poczucia odpowiedzialności
w wymiarze indywidualnym i społecznym. Na bazie tego doświadczenia wyłania
się perspektywa dobrego życia, opartego na autentycznym przeżywaniu miłości, szczęścia i świętości.
Realizując swoje podstawowe zadania rodzina pokazuje wyraźnie, że nie tylko łączy w sobie różne typy dóbr koniecznych dla rozwoju jednostki i społeczeństwa, lecz sama też stanowi niezastępowalne
dobro


Słowa kluczowe:

rodzina, bezpieczeństwo, wolność, odpowiedzialność, dobre życie


Aristoteles, Nikomachische Ethik, in: Philosophische Schriften in sechs Bänden, Bd. 3, Hamburg 1995.
Augustinus, Bekenntnisse, Stuttgart 2003.
Benedikt XVI, Enzyklika „Deus caritas est“, Bonn 2005.
Das Buch Genesis, in: Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Freiburg–Basel–Wien 1995, p. 4–53.
Frankfurt H., Alternate Possibilites and Moral Responsibility, „The Journal of Philosophy” vol. 66, 1969, no. 23.
Franziskus, Nachsynodales Apostolisches Schreiben „Amoris Laetitia“, Bonn 2016.
Hegel G.W.F., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Frankfurt am Main 52003.
Heidegger M., Sein und Zeit, Tübingen 2001.
Johannes Paul II, Apostolisches Schreiben „Familiaris consortio“, Bonn 1981.
Johannes Paul II, Enzyklika „Evangelium vitae“, Bonn 1995.
Johannes Paul II, Enzyklika „Fides et ratio“, Bonn 1998.
Johannes Paul II, Enzyklika „Redemptor hominis“, Bonn 1979.
Kamiński J., Troska o życie ludzkie, in: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, ed. R. Kamiński, a.o., Lublin 2013, p. 324–340.
Kant I., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga 21786.
Kant I., Kritik der praktischen Vernunft, Riga 1788.
Kant I., Kritik der reinen Vernunft, Riga 1787.
Nida-Rümelin J., Über menschliche Freiheit, Stuttgart 2005.
Philberth K., Geschaffen zur Freiheit, Plumpton 1998.
Rynkiewicz K., Der Umgang mit Wissen heute. Zur Erkenntnistheorie im 21. Jahrhundert. Eine Einführung, Frankfurt–Paris–Lancaster–New Brunswick 2012.
Rynkiewicz K., Person als Grundbegriff der Philosophie Karol Wojtylas, in: Revolutionär, Reaktionär, Visionär? Annährungen an Johannes Paul II, hrsg. M. Klementowski, Trier 2014, p. 91–106.
Rynkiewicz K., Von der Grundlegung der christlichen Ethik zur Grundlegung der philosophischen Anthropologie. Eine kritische Untersuchung zum Personbegriff bei Karol Wojtyla, Berlin 2002.
Vossenkuhl W., Die Möglichkeit des Guten. Ethik im 21. Jahrhundert, München 2006.
Wojtyla K., Liebe und Verantwortung. Eine ethische Studie, München 1979

Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Rynkiewicz, K. (2018). Rodzina w perspektywie możliwości dobra: Poczucie odpowiedzialności za dobro mające wpływ na bezpieczeństwo jednostki i społeczeństwa. Forum Teologiczne, 19, 141–154. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3107

Kazimierz Rynkiewicz 
Philosophy Department, Munich University, Germany