Rodzina z Warmii i Mazur w perspektywie teorii potrzeb Abrahama Maslowa

Cezary Opalach

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-3669-5524Abstrakt

Autor w artykule podjął się przeprowadzenia weryfikacji hipotezy, na podstawie której
założył, że rodziny z Warmii i Mazur funkcjonują gorzej niż z innych regionów Polski.
Przeprowadzone badania wskazały na istnienie tylko jednej zależności pomiędzy warunkami społeczno-
ekonomicznymi a realizacją potrzeb w niej opisanych. Dotyczy to potrzeby regularnego
odżywania, która jest rzadziej zaspokajana przez małżonków z Warmii i Mazur. Pozostałe różnice,
jak np. mniejsza otwartość w wyrażaniu swoich poglądów w domu, można raczej tłumaczyć rzadko
praktykowaną przynależnością do wspólnoty religijnej małżonków z badanej grupy oraz posiadaniem
mniejszej liczby dzieci, co przekłada się na równie mniejszą liczbę osób aktualnie przebywających
w domu i wpływa na komunikację między nimi.


Słowa kluczowe:

rodzina, potrzeby według Maslowa, warunki życiowe, komunikacja, wspólnota religijna


Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa, Olsztyn 1989.
Główny Urząd Statystyczny, in: Bank danych lokalnych [online], access: 18.05.2017, <www.bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica>.
Jaworski R., Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin 1989.
Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 2006.
Maslow A., W stronę psychologii istnienia, Poznań 2004.
Opalach C., Komunikacja w życiu rodziny, „Nurt SVD” 2001, no. 2, p. 57–76.
Opalach C., Osoba a osobowość w psychologii, in: W trosce o godność człowieka, ed. S. Bafia, Olsztyn 2007, p. 111–120.
Opalach C., Wspólnota religijna a funkcjonowanie rodziny, Olsztyn 2006.
Pervin L.A., John O.P., Osobowość. Teoria i badania, Kraków 2002.
Pervin L.A., Psychologia osobowości, Gdańsk 2002.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, in: Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2017–2021 [online], access: 18.05.2017, <www.bip.warmia.mazury.pl/491/zaproszenie-do-otwartych-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-wojewodzkiego-programu-polityki-prorodzinnej-na-lata-2017-2021.html>.
Ziemska M., Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci, in: Rodzina i dziecko, ed. M. Ziemska, Warszawa 1979, p. 227–254.

Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Opalach, C. (2018). Rodzina z Warmii i Mazur w perspektywie teorii potrzeb Abrahama Maslowa. Forum Teologiczne, 19, 191–204. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3111

Cezary Opalach 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-3669-5524