RUCH EKUMENICZNY WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN W SFERZE PRACY I ICH KONSEKWENCJI DLA RODZINY: DIAGNOZY I PROPOZYCJE KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH

Piotr Kopiec

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-0581-0737


Abstrakt

W opinii wielu socjologów przemiany w sferze pracy, wywołane przez gwałtowny postęp technologiczny, stają się głównym czynnikiem współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wśród spodziewanych negatywnych zjawisk wymienia się wzrost masowego bezrobocia technologicznego, utratę kontroli nad rozwojem sztucznej inteligencji, poszerzenie zjawiska społecznego wykluczenia, narastające rozchodzenie się prekariatu i merytokratycznej elity, a w ich następstwie pogłębiający się kryzys instytucji społecznych na czele z rodziną. Stąd też przemiany w pracy są przedmiotem refleksji teologicznej, prowadzonej również przez organizacje ekumeniczne. Wśród szczególnie aktywnych instytucji ekumenicznych należy wymienić Konferencję Kościołów Europejskich i jej komórkę – Akcja Kościelna dla Pracy i Życia, powołaną w celu poszukiwania rozwiązań rozważanego problemu. W artykule w syntetyczny sposób opisano przemiany w sferze pracy zawodowej oraz ich konsekwencje dla rodziny, społeczeństwa i kultury. Przedstawiono również szczegółowe propozycje odpowiedzi na wyzwania płynące z tych przemian, formułowane przez ekumenistów reprezentujących Konferencję Kościołów Europejskich.


Słowa kluczowe:

praca, rodzina, postęp technologiczny, ruch ekumeniczny, Konferencja Kościołów Europejskich

Andersen Margaret L., Taylor Howard L., 2008, Sociology. Understanding a Diverse Society, Thomson Wadsworth, Belmont.
Chalmers David J., 2010, The Singularity: A Philosophical Analysis, The Journal of Consiousness Studies, t. 17, nr 9–10, s. 7–65.
Changing Families: The Post-Nuclear Age, 2013, The Economist, 13 March.
Church Action on Labour and Life, 2018a, Digitalisation and the future of work and social relations [online], dostęp: 14.10.2018 <http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-CEC-CALL-Berlin-Conference-on-digitalisation-Final-Conclusion.pdf>.
Church Action on Labour and Life, 2018b, Policy Paper on Good Work 2014 [online], dostęp: 12.10.2018 <http://www.ceceurope.org/wp-ontent/uploads/2015/12/1-_CALL_Policy_Paper_on_Good_Work_-fin.pdf>.
Commission Church and Society, 2018, Europe 2020: A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth [online], dostęp 15.10.2018 <http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/12/008-10_CSC_Briefing_EU_2020_Strategy.pdf>.
Constitution of the Conference of European Churches, 2014, w: Balan Clarissa (red.), And now, what are you waiting for? CEC and its Mission in a Changing Europe, Report of the 14th General Assembly of the Conference of European Churches Budapest, Hungary 3 to 8 July 2013, Conference of European Churches, Geneva.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofund), 2015,
New Forms of Employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Evangelische Kirche in Deutschland, 2004, Du sollst Vater und Mutter ehren – Generationengerechtigkeit in biblischer Perspektive, EKD-Texte, Hannover.
Giddens Anthony, 2012, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Jamieson Lynn, 2008, Od rodziny do intymności, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
Losansky Sylvia, 2010, Öffentliche Kirche für Europa: eine Studie zum Beitrag der christlichen Kirchen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig.
Marriage in the West. For Richer, 2017, The Economist, 23 November.
Report from the 1st CALL: Churches launch CALL Network for a Just Economy in Europe [online], 2018, dostęp: 12.10.2018 <http://www.ceceurope.org/wpcontent/uploads/2010/04/Report_on_the_CALL_Conference.pdf>.
Rifkin Jeremy, 1995, The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, A Jeremy P. Tarcher/Putnam Book, New York.
Servais Jean-Michel, 2011, International Labour Organization (ILO), Wolters Kluver, Alphen aam den Rijn.
Skidelsky Robert, Skidelsky Edward, 2013, How Much is Enough. Money and the Good Life, Penguin Books, London.
Strong Bryan, DeVault Christine, Cohen Theodore F., 2011, The Marriage and Family Experience: Intimate Relationships in a Changing Society, Cengace Learning, Wadsworth.
Szlendak Tomasz, 2015, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Kopiec, P. (2019). RUCH EKUMENICZNY WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN W SFERZE PRACY I ICH KONSEKWENCJI DLA RODZINY: DIAGNOZY I PROPOZYCJE KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH. Forum Teologiczne, 20, 75–87. https://doi.org/10.31648/ft.4804

Piotr Kopiec 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-0581-0737