OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W BOŻEJ EKONOMII ZBAWIENIA

Barbara Rozen

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-6321-0492

Maksym Adam Kopiec


https://orcid.org/0000-0002-1055-6251


Abstrakt

Artykuł jest poświęcony roli i miejscu we wspólnocie Kościoła osób z różnymi dysfunkcjami. Punktem wyjścia tej refleksji są fundamentalne założenia chrześcijańskiej antropologii i pedagogii. Podjęta została próba odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: Kim jest osoba z niepełnosprawnością
dla Kościoła? Co Kościół może ofiarować takiej osobie? Co osoba z niepełnosprawnością może dać Kościołowi? Zasadność takiej refleksji, przeprowadzonej na podstawie źródeł biblijnych i teologicznych, wynika z dostrzeganej wciąż bierności tych osób w Kościele i potrzeby wyzwalania w sobie i w innych motywacji i inspiracji duszpasterzy i teologów do chrystologicznej i eklezjalnej zmiany tej sytuacji. Otwarcie się na problem niepełnosprawności umacnia wiarygodność Kościoła, gdyż świadczy o wprowadzaniu w życie ducha Ewangelii.


Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, Kościół, ekonomia zbawienia, rozwój, integracja, normalizacja

Augustyn Józef, 2007, Aby życie było szczęśliwe, Kraków.
Codice di Diritto Canonico, 1983, in: La Santa Sede [online], accesso: 1.07.2019, <http://www.vatican.va/archive/cdc/index_it.htm>.
Concilio Vaticano II, 1965, Constituzione “Gaudium et spes” (1965), in: La Santa Sede [online], accesso: 1.07.2019, <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html>.
Concilio Vaticano II, Dichiarazione “Gravissimum educationis” (1965), in: La Santa Sede [online], accesso: 1.07.2019, <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_it.html>.
Congregazione per il Clero, Direttorio generale per la catechesi (1997), in: La Santa Sede [online], accesso: 1.07.2019, <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_it.html>.
Drożdż Bogusław, 1998, Duszpasterstwo chorych, in: Duszpasterstwo specjalne, Romuald Kamiński, Bogusław Dróżdż (ed.), Lublin 1998.
Dziewiecki Marek, 2002, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce.
Fiałkowski Marek, 1998, Duszpasterstwo niewidomych, in: Romuald Kamiński, Bogusław Dróżdż (ed.), Duszpasterstwo specjalne, Lublin, p. 191–203.
Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica “Catechesi tradendae”, 1979, in: La Santa Sede [online], accesso: 1.07.2019, <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae.html>.
Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale “Christifideles laici”, 1988, in: La Santa Sede [online], accesso: 1.07.2019, <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html>.
Giovanni Paolo II, Lettera apostolica “Salvifici doloris”, 1984, in: La Santa Sede [online], accesso: 1.07.2019, <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/1984/documents/hf_jp-ii_apl_11021984_salvifici-doloris.html>.
Giovanni Paolo II, Lettera encyclica “Redemptor hominis”, 1979, in: La Santa Sede [online], accesso: 1.07.2019, <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html>.
Grzegorzewska Maria, 1964, Wybór pism, Warszawa.
Jan Paweł II, 2000, Do chorych i cierpiących, Kraków.
Kalinowski Mirosław, 1998, Duszpasterstwo hospicyjne, in: Romuald Kamiński, Bogusław Dróżdż (ed.), Duszpasterstwo specjalne, Lublin, p. 141–155.
Konferencja Episkopatu Polski, 2010, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków.
Lausch Krzysztof, 2001, Wychowanie religijne uczniów głębiej upośledzonych umysłowo, in: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, vol. 1, Warszawa.
Łydka Władysław, 1995, Ekonomia zbawienia, in: Romuald Łukaszyk i in. (ed.), Encyklopedia katolicka, vol. 4, Lublin, col. 796–798.
Nowak Władysław, 2005, Celebrowanie liturgii z osobami niepełnosprawnymi, in: Czesław Kosakowski, Cyprian Rogowski (ed.), Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością, Olsztyn, p. 56–67.
Pio XI, Lettere enciclica “Divini illius Magistri”, 1929, in: La Santa Sede [online], accesso: 1.07.2019, <http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri.html>.
Półtorak Kazimierz, 1998, Duszpasterstwo niesłyszących, in: Romuald Kamiński, Bogusław Dróżdż (ed.), Duszpasterstwo specjalne, Lublin, p. 157–189.
Sujak Ewa, 1989, Życie jako zadanie, Warszawa.
Sujak Ewa, 2015, Żyć lepiej, Lubliniec.
Vanier Jean, 1987, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do życia w prawdziwej miłości, Kraków.
Zuberbier Andrzej, 1991, Bracia najmniejsi, Światło i Cienie, no 3.

Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Rozen, B., & Kopiec, M. A. (2019). OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W BOŻEJ EKONOMII ZBAWIENIA. Forum Teologiczne, 20, 109–125. https://doi.org/10.31648/ft.4808

Barbara Rozen 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-6321-0492
Maksym Adam Kopiec 

https://orcid.org/0000-0002-1055-6251