KOŚCIÓŁ UBOGI I DLA UBOGICH. PASTORALNA I INSPIRUJĄCA ODPOWIEDŹ KOŚCIOŁA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ NA SOBÓR WATYKAŃSKI II

Dariusz Pabiś

Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie (Poland)
http://orcid.org/0000-0002-5099-5419


Abstrakt

Troska Kościoła o ubogich od samego początku swego istnienia była czytelnym znakiem jego istoty. Przez wieki Kościół podejmował wiele inicjatyw i pojedynczych działań, by wspierać wszystkich w potrzebie. Szczególnym wydarzeniem eklezjalnym, które podkreśliło wagę tego zaangażowania był Sobór Watykański II. Wrażliwość wielu z jego uczestników pomogła spojrzeć na Kościół w perspektywie jego Założyciela, który nie inaczej jak w ubóstwie dokonał zbawczego dzieła. Tylko Kościół ubogi może być wiarygodny i skutecznie wypełniać misję wobec świata, zwłaszcza tego naznaczonego biedą i wykluczeniem. Kościół w Ameryce Łacińskiej właściwie odczytał te soborowe intuicje i z odwagą przełożył je na praktykę, która ostatecznie dojrzała, aby być fundamentalną duszpasterską opcją. Ta z kolei z czasem stała się inspiracją dla Kościoła powszechnego.


Słowa kluczowe:

Kościół w Ameryce Łacińskiej, Sobór Watykański II, Kościół ubogi, preferencyjna opcja na rzecz ubogich

Allen John, 2009, The future Church. How ten trends are revolutionizing the catholic Church, Image, New York.
Aparecida, 2007, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento conclusivo, Paulinas, Bogotá. Basto de Avila Fernando, 1989, Puebla, dez anos depois, Medellín, nr. 58–59, p. 47–54.
Benedicto XVI, 2007, Discurso inaugural, en: Aparecida, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento conclusivo, Paulinas, Bogotá, p. 7–24.
Bobichon Marius, Luneau Auguste, 1980, Kościół Ludem Bożym, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Boff Leonardo, 1980, Teología de la liberación: La opción preferencial por los pobres, Salmanticensis, nr. 2, p. 247–260.
Cabestrero Teófilo, 1999, En Medellín la semilla del Vaticano II dio el cien por uno, Revista Latinoamericana de Teología, nr. 46, p. 59–73.
Castro Pérez Francisco, 2011, Hermenéutica y recepción de una enseñanza del Concilio Vaticano II, Gregorian & Biblical Press, Roma.
Concilio Vaticano II, 1964, Constitución dogmática sobre la Iglesia “Lumen Gentium”, en: La Santa Sede [online], dostęp: 15.05.2019, <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html>.
Concilio Vaticano II, 1965a, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual “Gaudium et spes”, en: La Santa Sede [online], dostęp: 16.05.2019, <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html>.
Concilio Vaticano II, 1965b, Decreto sobre el apostolado de los laicos “Apostolicam actuositatem”, en: La Santa Sede [online], dostęp: 14.05.2019, <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_sp.html>.
Concilio Vaticano II, 1965c, Decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros “Presbyterorum ordinis”, en: La Santa Sede [online], dostęp: 14.05.2019, <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_sp.html>.
Francisco, 2013, Exhortación apostólica “Evangelii gaudium”, Tipografia Vaticana, Vaticano.
Galli Carlos, 2012, Dones de la Iglesia latinoamericana a la nueva evangelización. Novedades de “Evangelii nuntiandi” y Puebla hasta Aparecida y el Sínodo 2012, Gregorianum, nr. 3, p. 593–620.
Gutiérrez Gustavo, 1998, Actualidad de Medellín, Páginas, nr. 152, p. 6–17.
Hummes Cláudio, 2004, El marco social y eclesial hoy de América Latina: 25 años después de Puebla, Medellín, nr. 118, p. 219–238.
International Theological Commission, 1992, Declaration on human development and Christian salvation (september 1977), Alfred Hennelly (ed.), Liberation Theology. A documentary history, Orbis Books, New York.
Juan XXIII, 1962, Nuntius radiophonicus, Acta Apostolicae Sedis, nr. 54, p. 678–685.
Juan Pablo II, 1984, Discorso al Cardinali, al MembridellaFamigliaPontificia e alla Curia Romana (Venerdí, 21 dicembre 1984), en: La Santa Sede [online], acceso: 13.05.2019, <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1984/december/documents/hf_jp-ii_spe_19841221_cardinali-
curia-romana.html>.
Kirby Peadar, 1981, Lessons in liberation. The Church in Latin America, Dominican Publication, Dublin.
Luciani Rafael, 2017, La opción por los pobres desde una Iglesia pobre y para los pobres, Medellín, nr. 168, p. 347–373.
McGrath Marcos, 1970, The signs of the time in Latin America today, en: Louis Michael Colonnese (red.), The Church in the present-day transformation of Latin America in the light of the Council, General Secretariat of CELAM, Bogotá.
Madrigal Santiago, 2016, Jesucristo, la Iglesia y la pobreza: un capítulo de la eclesiología del Vaticano II, Corintios XIII, nr. 158, p. 69–97.
Morín Alfredo, 1982, La Iglesia de los pobres. Antecedentes bíblicos y realidad presente, Medellín, nr. 31, p. 447–464.
Muñoz Ronaldo, 2004, La recepción de la “Lumen Gentium” en América Latina. A los cuarenta años de su promulgación, Revista Latinoamericana de Teología, nr. 63, p. 268–282.
Pabiś Dariusz, 2018, Oscar Romero, czyli teología wyzwolenia w praktyce duszpasterskiej, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków.
Paweł VI, 1974, Wezwanie Soboru do cnoty ubóstwa. Audiencja ogólna (24 czerwca 1970 r.), en: Paweł VI, Trwajcie mocni w wierze, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Olsztyn, p. 499–503.
Pablo VI, 1965, Discorso al cardinali, arcivescovi e vescovi d’Italia (Lunedí, 6 dicembre 1965), en: La Santa Sede [online], acceso: 11.05.2019, <http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651206_prelati-italiani.html>.
Pablo VI, 1968, Homilía durante la santa misa para los campesinos colombianos (viernes, 23 de agosto de 1968), en: La Santa Sede [online], acceso: 12.05.2019, <http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19680823.html>.
Proaño Leonidas, 1973, Pour une église libératice, Éditions du Cerf, Paris.
Puebla. 2008, Documento Final de la III Conferencia Episcopal Latinoamericana (27 de enero al 12 de febrero de 1979), Documentos de santo Domingo, Puebla, Medellín y Río de Janeiro, Conferencia Episcopal Argentina Oficina del Libro, Buenos Aires, s 151–374.
Romero Oscar, 2015, La dimensión política de la fe desde la opción por los pobres, Oscar Arnulfo Romero, La gloria de Dios es que el pobre viva, Editorial Inces, Caracas.
Santo Domingo, 1992, Conclusões da IV Conferência do Episcopado Latino-Americano, Nova Evangelização, Promoção Humana, Cultura Cristã, Texto oficial, Paulinas, São Paulo.
Sauvage Pierre, Le rôle des évêques latino-américains dans le groupe «Jésus, l’Église et les pauvres» durant le Concile Vatican II: Revue théologique de Louvain 44 (2013) 560–580.
Sobrino Jon, 1985, La Iglesia de los pobres, concreción latinoamericana del Vaticano II. Ante el próximo sínodo extraordinario, Revista Latinoamericana de Teología, nr. 5, p. 115–146.
Sobrino Jon, 2000, El cristianismo ante el siglo XXI en América Latina. Una reflexión desde las víctimas, Estudios Centroamericanos, nr. 615–616, p. 79–93.
Sobrino Jon, 2012a, La Iglesia de los pobres desde el recuerdo de monseñor Romero, Revista Latinoamericana de Teología, nr. 86, p. 135–156.
Sobrino Jon, 2012b, La Iglesia de los pobres no prosperó en el Vaticano II. Promovida en Medellín, historizó elementos esenciales en el concilio, Páginas, nr. 228, p. 24–33.

Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Pabiś, D. (2019). KOŚCIÓŁ UBOGI I DLA UBOGICH. PASTORALNA I INSPIRUJĄCA ODPOWIEDŹ KOŚCIOŁA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ NA SOBÓR WATYKAŃSKI II. Forum Teologiczne, 20, 139–150. https://doi.org/10.31648/ft.4810

Dariusz Pabiś 
Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie (Poland)
http://orcid.org/0000-0002-5099-5419