THE FAMILY AND HUMAN ECOLOGY: HAVING REGARD FOR THE NATURE OF FAMILIAL RELATIONSHIPS

Stephan Kampowski
Abstrakt

Idea „ekologii człowieka” zyskuje coraz większe znaczenie w naukach humanisty- cznych, wskazując na interdyscyplinarne podejście do relacji między człowiekiem a środowiskiem. Należy jednak pamiętać, że wyrażenie „ekologia ludzka” ma również znaczącą historię w do- kumentach Kościoła katolickiego, poczynając od papieża Pawła VI. Jednak to papież Jan Paweł II określił rodzinę jako pierwszą i podstawową strukturę ludzkiej ekologii. Dlatego ważna jest ochrona relacji rodzinnych, a genealogia danej osoby jest w nie wpisana. W artykule dowiedziono, że aby móc ochronić związki rodzinne, należy ludzką seksualność widzieć jako pozytywną, sprawczą siłę, dzięki której na świat przychodzi nowa istota i zostaje włączona w sieć relacji rodzinnych. Genalogia i przyszłość rodu ma dla ludzi ogromne znaczenie, a każda próba zaciemnienia powiązań między generacjami jest nieekologiczna z ludzkiego punktu widzenia. Ostatecznie chodzi o ponowne odkrycie nierozerwalności małżeństwa, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie odpowiedniego środowiska do poczęcia, narodzin i wychowania nowego pokolenia. Nierozerwalność małżeństwa pozwala na utrzymanie ciągłości pokoleniowej i identyfikacji z celami wspólnymi całej rodzinie. To również podtrzymywanie przynależności rodowej.


Słowa kluczowe:

Human ecology, family relations, lines of origin and descent, kinship, marriage, John Paul II


Benedict XVI, 2009, Encyclical Letter “Caritas in Veritate” (29.06.2009), in: The Holy See [online], access: 28.05.2020, <http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html>.

Benedict XVI, 2011, Address to the Members of the Bundestag (22.09.2011), in: The Holy See [online], access: 28.05.2020, <http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2011/ september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin.html>.

Borden Richard J., 2008, A Brief History of SHE: Reflections on the Founding and First Twenty-Five Years of the Society for Human Ecology, Human Ecology Review, 15 (2008), pp. 95–108.

Dyball Robert, Newell Barry, 2015, Understanding Human Ecology, Routledge, London.

Francis, 2015, Encyclical Letter “Laudato si’” (24.05.2015), in: The Holy See [online], access: 28.05.2020, <http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html>.

German Parliament, 1997, Kindschaftsreformgesetz, Bundesgesetzblatt, I, 84, Bonn, December 16, pp. 2942–2967.

Godbout Jacques, 1998, The World of the Gift, McGill-Queen’s University Press, Québec.

Hahn Scott, 2009, Kinship by Covenant. A Canonical Approach to the Fulfillment of God’s Saving Promises, Yale University Press, New Haven.

John Paul II, 1991, Encyclical Letter “Centesimus Annus” (1.05.1991), in: The Holy See [online], access: 28.05.2020, <http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/ hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html>.

John Paul II, 1994, Letter to Families “Gratissimam Sane” (2.02.1994), in: The Holy See [online], access: 28.05.2020, <http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1994/documents/ hf_jp-ii_let_02021994_families.html>.

Kass Leon, 2002, Life, Liberty and the Defense of Dignity. The Challenge for Bioethics, Encounter Books, San Francisco.

Lévi-Strauss Claude, 1971, The Family, in: Harry L. Shapiro (ed.), Man, Culture and Society, rev. ed., Oxford University Press, Oxford, pp. 333–357.

MacIntyre Alasdair, 1981, After Virtue, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Ind. Martenstein Harald, 2013, Soll Sex unter Geschwistern legal werden?, Die Zeit, August 25, <https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2013-08/martenstein-inzest-wahlkampf>.

Moore Cross Frank, 2000, Kinship and Covenant in Ancient Israel, in: Id., From Epic to Canon: History and Literature in Ancient Israel, Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 3–21.

Paul VI, 1973, Udienza generale (7.11.1973), in: The Holy See [online], access: 28.05.2020, <https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/audiences/1973/documents/hf_p-vi_aud_19731107.html>.

Pearce Robert, Goodlad Graham, 2013, British Prime Ministers from Balfour to Brown, Routledge, London.

Pérez-Soba Juan José, Kampowski Stephan, 2014, The Gospel of the Family. Going Beyond Cardinal Kasper’s Proposal in the Debate on Marriage, Civil Re-Marriage, and Communion in the Church, Ignatius Press, San Francisco.

Second Vatican Council, 1965, Pastoral Constitution on the Church in the modern world “Gaudium et Spes” (7.12.1965), in: The Holy See [online], access: 28.05.2020, <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html>.

Spaemann Robert, 2006, Persons: The Difference between “Someone” and “Something,” Oxford University Press, Oxford.

Opublikowane
2020-11-06

Cited By /
Share

Kampowski, S. (2020). THE FAMILY AND HUMAN ECOLOGY: HAVING REGARD FOR THE NATURE OF FAMILIAL RELATIONSHIPS. Forum Teologiczne, (21), 21–32. https://doi.org/10.31648/ft.6078

Stephan Kampowski