Współczesne białoruskie, polskie i rosyjskie badania biograficzne dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX wieku

Contemporary Belarusian, Polish and Russian Biographical Studies on the History of Central and Eastern Europe in the 19th Century

Roman Jurkowski

nstytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie


Abstrakt

Common past of Belarusians, Poles and Russians create the history of the Eastern lands of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. Historical biographical dictionaries play an important role in studies of the historians from these lands. The article discusses 4 Belarusian, 3 Polish and 2 Russian biographical dictionaries describing important people from the 19th century and the beginning of the 20th century. In this article, two encyclopedias devoted to the Russian State Duma and the State Council reformed after 1906 were also assessed. The whole article shows the meaning of the historical biography in the progress of the scientific research over the past ages.


Słowa kluczowe:

history of the former Polish-Lithuanian Commonwealth     biographical dictionaries     meaning for historiography     development of scientific research


Brigadin 2009: Brigadin, P. (2009), Minskije gubiernatory: istorija własti. Minsk. [Бригадин, П. (2009), Минские губернаторы: история власти. Минск.]

Drozd 2012: Drozd, D. (2012), Ziemlewładielcy Minskoj gubierni 1861–1900. Sprawocznik. Minsk. [Дрозд, Д. (2012), Землевладельцы Минской губерни 1861–1900. Справочник. Минск.]

Drozd 2013: Drozd, D. (2013), Ziemlewładielcy minskoj gubierni 1900−1917. Sprawocznik. Minsk. [Дрозд, Д. (2013), Землевладельцы Минской губерни 1861−1900. Справочник. Минск.]

Gosudarstwiennaja Duma 2008: Gosudarstwiennaja Duma Rossijskoj Impierii 1906−1917. Encikłopiedija. (2008), Moskwa. [Государственная Дума Российской Империи 1906−1917. Энциклопедия. (2008), Москва.]

Gosudarstwiennyj Sowiet 2008: Gosudarstwiennyj Sowiet Rossijskoj Impierii 1906−1917. Encikłopiedija. (2008), Moskwa. [Государственный Совет Российской Империи 1906−1917. Энциклопедия. (2008), Москва.]

Górak/Kozłowski/Latawiec 2014, 2015: Górak, A./Kozłowski, J./Latawiec, K. (2014, 2015), Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867−1918). Lublin; wyd. 2 popr. i uzup. Lublin.

Górak/Latawiec 2016: Górak, A./Latawiec, K. (2016), Russian Governors in the Kingdom of Poland (1867−1918). Translated by J. Krajka. Lublin.

Jurkowski 2017: Jurkowski, R. (2017), 10 lat „Tawriczeskich Cztenij” w Sankt Petersburgu. Naukowa działalność Centrum Historii Parlamentaryzmu (2007−2016). W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VII/2, 57-71.

Latawiec/Górak/Legieć/Bogdanow 2015, 2016, 2018: Latawiec, K./Górak, A./Legieć, J./

Bogdanow, S. (2015, 2016, 2018) Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839−1918, Słownik biograficzny. T. 1, Ministerstwo Oświecenia Publicznego. Lublin; T. 2, Ministerstwo Finansów, Lublin; T. 3, Ministerstwo

Dóbr Państwowych, Główny Zarząd Rolnictwem i Dobrami Państwowymi, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Główny Zarząd Państwowego Chowu Koni, Kontrola Państwowa, Bank Państwowy, Bank Włościańsko-Ziemski. Lublin.

Matwiejczyk 2016: Matwiejczyk, Dz. (2016), Udzielniki paustannja 1863−1864 gadou. Bijagraficzny słounik. (Pawodlije materijałam Nacyjanalnaga Gistarycznaga Archiwa Bełarusi). Minsk. [Матвейчык, Дз. (2016). Удзельнiкi паўстання 1863−1864 гадоў. Бiяграфiчны слоўнiк. (Паводле матэрыялаў Нацыянальнага Гiстарычнага Архiва Беларусi). Мiнск.]

Snapkouski 2016: Snapkouski, Ju. (2016), Minskije gubiernatory, wice-gubiernatory i gubiernskije priedwoditieli dworjanstwa 1793−1917. Biograficzeskij sprawocznik. Minsk. [Снапковский, Ю. (2016), Минские губернаторы, вице-губернаторы и губернские предводители дворянства 1793−1917. Биографический справочник. Минск.]

Sziłow 2002: Sziłow, D. (2002), Gosudarstwiennyje diejatieli Rossijskoj Impierii. Gławy wysszich i centralnych uczrieżdienij 1802−1917. Biobibliograficzeskij sprawocznik.

Izdanije wtoroje, isprawiennoje i dopołniennoje. S. Petersburg. [Шилов, Д. (2002), Государственные деятели Россицской Империи. Главы высших и центральных учреждений 1802−1917. Биобиблиографический справочник. Издание второе, исправленное и дополненное. С. Петербург.]

Sziłow/Kuźmin 2007: Sziłow, D./Kuźmin, Ju. (2007), Czlieny Gosudarstwiennogo Sowieta Rossijskoj Impierii 1801−1917. Biobibliograficzeskij sprawocznik. S. Petersburg. [Шилов, Д./Кузьмин, Ю. (2007), Члиены Государственного Совета Российской Империи 1801−1917. Биобиблиографический справочник. С. Петербург.]
Pobierz


Opublikowane
30.12.2019

Cited By /
Share

Jurkowski, R. (2019). Współczesne białoruskie, polskie i rosyjskie badania biograficzne dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX wieku: Contemporary Belarusian, Polish and Russian Biographical Studies on the History of Central and Eastern Europe in the 19th Century. Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(2), 51–65. https://doi.org/10.31648/pw.5461

Roman Jurkowski 
nstytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie