Religious slaughter of animals in light of the EU and in the Polish law

Agnieszka Skóra

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-2169-5326


Abstrakt

Prawo UE wymaga, by zwierzęta przed ubojem zostały oszołomione (były nieświadome), tak aby śmierć była dla nich bezbolesna. Prawodawstwo UE pozwala na przeprowadzanie tzw. uboju rytualnego (tj. bez ogłuszania) w celach religijnych, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do poszczególnych państw członkowskich. Istnieją wyjątki od uboju religijnego, sformułowane zwłaszcza dla szechity (żydowskiej metody zabijania zwierząt przeznaczonych na pożywienie, czyli mięso koszerne) i muzułmańskiego halal. Społeczności muzułmańskie i żydowskie, stanowiące w sumie prawie kilka procent ludności Europy, prezentują w tej kwestii podobne podejście filozoficzne. Nie ulega wątpliwości, że korzystanie z tej formy uboju budzi wiele emocji i kontrowersji, głównie ze względów społecznych (etycznych i kulturowych). Celem tego artykułu jest przedstawienie dopuszczalności zastosowania uboju rytualnego na tle obowiązującego stanu prawnego UE, prawa międzynarodowego oraz w świetle prawa polskiego. W szczególności należy również rozważyć, czy przepis art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (UE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt w czasie uśmiercania, w związku z art. 2(k) stanowi ograniczenie prawa wolności religijnej zagwarantowanej w art. 10 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i polskiej Konstytucji.


Słowa kluczowe:

ubój rytualny, dobrostan zwierząt, wolność religijna.


Brzozowski W., Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce, „Państwo i Prawo” 2013, no 5.   Google Scholar

Drath J., Ubój rytualny w polskim systemie prawnym, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik” 2015, no. 3.   Google Scholar

Dziadzio A., Zakaz uboju rytualnego jako naruszenie konstytucyjnej zasady wolności religijnej. Kontekst współczesny i historyczny, „Forum Prawnicze” 2014, no. 1.   Google Scholar

Grochowski M., Łętowska E., Wiewiórowska-Domagalska A., Wiąże, ale nie przekonuje (wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 52/13 o uboju rytualnym),„Państwo i Prawo” 2015, no. 6.   Google Scholar

Hermeliński W., Dissenting Opinion of Judge to the judgment of the Constitutional Court of 10 December 2014, ref. no. K 52/13, Journal of Laws (Dz.U.) of 2014 item 1794.   Google Scholar

Kuczma P., Ubój rytualny jako prawo mniejszości narodowych w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, no. 5 (33).   Google Scholar

Legal Restrictions on Religious Slaughter in Europe, The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, March 2018, s. 2, 3https://www.loc.gov/law/help/religious-slaughter/religious-slaughter-europe.pdf.   Google Scholar

Łętowska E. and al., Prawo UE o uboju zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiązywanie, part I, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, no. 11.   Google Scholar

Kaczmarczyk H.W., Zakaz uboju rytualnego w prawie polskim naruszeniem konstytucyjnego prawa do wolności religijnej?, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, no. 12.   Google Scholar

Mroczek R., Ubój rytualny w Polsce – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego”   Google Scholar

vol. 17 (XXXII), no. 1, 2017.   Google Scholar

Needham H., Religious slaughter of animals in the EU, Library Briefing – Library of the European Parliament, from 15 of October 2012, Available at http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120375/LDM_BRI(2012)120375_REV2_EN.pdf.   Google Scholar

Rudy M., Mazur P., Obecny stan prawny w zakresie uboju rytualnego zwierząt. Część II. Normy europejskiego prawa wspólnotowego, „Prawo Weterynaryjne” 2014,   Google Scholar

no. 89 (1).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-26

Cited By /
Share

Skóra, A. (2019). Religious slaughter of animals in light of the EU and in the Polish law. Studia Prawnoustrojowe, (43), 283–296. https://doi.org/10.31648/sp.4637

Agnieszka Skóra 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-2169-5326