Przestępstwa przeciwko środowisku w Polsce i Rosji – problemy prawa, ścigania i dowodzenia

Denis Solodov

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-2884-9420


Abstrakt

Criminal prosecution in the environmental criminal cases is typically associates with numerous challenges. Above all, the imperfection of the construction of legal norms providing for criminal responsibility makes them difficult to prosecute and to proof. Another factor is the specificity of the environment itself. The dynamics of its elements, as well as the dependence of their condition on many, not always transparent, easy to determine factors affects the accuracy of damage assessment and makes it extremely difficult to establish cause-and-effect relationships. The high dependency on expert opinions should be noted as well. There are issues related to the lack of standardized expert’s methodology, commonly accepted scientific guidelines, the credibility of the opinions presented by the private experts in the field. The article discusses current challenges related to the environmental criminal responsibility in Poland and Russia.


Słowa kluczowe:

environmental crime, harm assessment, environmental forensics, expertise, methodology, standardization, the evaluation of the expert opinion.


Boch B., Charakter prawny tzw. opinii prywatnych w procesie karnym, „Zeszyty Prawnicze” 2018, nr 18.   Google Scholar

Boyd C., Expanding the Arsenal for Sentencing Environmental Crimes: Would Therapeutic Juris-prudence and Restorative Justice Work?, „William & Mary Environmental Law and Policy Review” 2008, Vol. 32, Issue 2.   Google Scholar

Gizbert-Studnicki T., Znamiona porównawcze w kodeksie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, nr 1.   Google Scholar

Gruza E., Granice odpowiedzialności biegłego, [w:] Gruza E., Goc M., Tomaszewski T., Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Warszawa 2010.   Google Scholar

Dąbrowska-Kardas M., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego, LEX, Warszawa 2012.   Google Scholar

Drajewicz D., Ocena opinii biegłego w postępowaniu karnym, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 6.   Google Scholar

Kalinowski S., Biegły i jego opinia, Warszawa 1994.   Google Scholar

Kasprzak J., Odontoskopia kryminalistyczna, Olsztyn – Szczecin 2011.   Google Scholar

Kegel A., Kegel Z., Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach komentarz, Kraków 2004.   Google Scholar

Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. II [online], «https://sip--1lex-1pl-10000f4zn424c.han.uwm.edu.pl/#/commentary/587715829/571089».   Google Scholar

Кутузова Н.Д., Майорова Е.И., Современное состояние и перспективы развитиясудеб-но-экологической экспертизы в системе Минюста России, „Теория и прак-тика судебной экспертизы” 2018, nr 13 (3).   Google Scholar

Лебедев В.М., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 томах. Особенная часть. Раздел IX (постатейный), Москва 2017.   Google Scholar

Laskowska K., Przestępczość w Rosji z perspektywy kryminologii i prawa karnego, Białystok 2016.   Google Scholar

Майорова Е.И., Судебно-экологическая экспертиза в судопроизводстве по делам об экологических правонарушениях, „Судья” 2017, nr 9.   Google Scholar

Майорова Е.И., Гончарук Н.Ю., Экологический вред: как определить его размер?, „Экология производства” 2018, nr 6.   Google Scholar

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX, [online] «https://sip-1lex-1pl10000f4zn424c.han.uwm.edu.pl/#/commentary/587737025/593356».   Google Scholar

Омельянюк Г.Г., Судебно-экологическая экспертиза, „Территория и планирование” 2006, nr 2(4).   Google Scholar

Петрухина О.А., Проблемы организации судебных экспертиз при расследовании экологических преступлений, „Теория и практика судебной экспертизы” 2017, nr 12 (4).   Google Scholar

Редникова Т.В., Организованная экологическая преступность в России и за ру-бежом: криминологическая характеристика и меры противодействия, Lex   Google Scholar

russica, 2018, nr 9.   Google Scholar

Rakoczy B., Pojęcie środowiska w prawie polskim i prawie włoskim. Aspekty komparatystyczne, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 37.   Google Scholar

Radecki W., Znamiona ocenne w rozdziale XXII Kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko środowisku”, „Ius Novum” 2008, nr 1.   Google Scholar

Radecki W., Ochrona środowiska w znowelizowanym czeskim kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 3.   Google Scholar

Radecki W., Prawo karne środowiska. Część II. Struktura polskiego prawa karnego środowiska, „Journal of ecology and health” 2011, nr 4.   Google Scholar

Radecki W., 1.7.3. Element materialny: Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym, [online] «https://sip-1lex-1pl-10000f4ysdd01. han.uwm.   Google Scholar

edu.pl/#/monograph/369271691/15».   Google Scholar

Рарог А.И., О количественных признаках состава преступления, „Уголовное право” 2017, nr 4.   Google Scholar

Россинская Е.Р., Судебная экспертиза: типичные ошибки, Москва 2012.   Google Scholar

Черных Н., Усов А., Омельянюк Г., Судебно-экологическая экспертиза, Москва 2008.   Google Scholar

Чураков Д.Б., Особенности квалификации преступлений в сфере лесопользования, „Законность” 2015, nr 2.   Google Scholar

Solodov D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Olsztyn – Szczecin 2012.   Google Scholar

Stefes C.H., Germani F.R., Sollund R. (edit.), Fighting Environmental Crime in Europe and Beyond. The Role of the EU and Its Member States, Springer Nature, London 2016.   Google Scholar

Хаустов Д.В., Обзор нового законодательства и судебной практики, „Экологиче-ское право” 2019, nr 1.   Google Scholar

Walas M., Nowe regulacje karne w zakresie odpowiedzialności karnej w unijnym prawie środowiska, [w:] M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Europeizacja prawa ochrony środowiska, Lublin 2011.   Google Scholar

Wójcikiewicz J., Temida nad mikroskopem, Toruń 2009.   Google Scholar

Zębek E., Truszkowski W., Obszary Natura 2000 – geneza i wpływ na gospodarkę w północno-wschodniej Polsce, „Studia Prawnoustrojowe” 2015, nr 28, s. 353–366.   Google Scholar

Zawłocki R., Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2014, nr 1(14).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-26

Cited By /
Share

Solodov, D. (2019). Przestępstwa przeciwko środowisku w Polsce i Rosji – problemy prawa, ścigania i dowodzenia. Studia Prawnoustrojowe, (43), 297–311. https://doi.org/10.31648/sp.4639

Denis Solodov 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-2884-9420